nagłówek strony
-A A +A

Podsumowanie konsultacji społecznych "Zaplanuj z nami park" [Ursynów]

Podsumowanie konsultacji społecznych "Zaplanuj z nami park" [Ursynów]

Ogłoszone we wrześniu 2015 r. konsultacje społeczne związane z planami zagospodarowania terenu zieleni pomiędzy ulicami Rosoła, Gandhi, Szolc-Rogozińskiego i Grzegorzewskiej miały na celu zebranie oczekiwań mieszkańców oraz wszystkich zainteresowanych stron wobec utworzenia nowego parku na Ursynowie, określenia charakteru przestrzeni, funkcji i przeznaczenia tego obszaru.

 

Konsultacje przeprowadził Urząd Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, we współpracy z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy oraz Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy UW, w ramach projektu „Wspomaganie dialogu obywatelskiego w warunkach konfliktu lokalnego”.

 

Raport z konsultacji zawiera wytyczne, które posłużą projektantom do przygotowania koncepcji parku, na podstawie których mieszkańcy zdecydują o jego finalnym kształcie, charakterze miejsca.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego konsultowany obszar podzielony jest na dwa obszary:

 

  • tereny zieleni publicznej parkowej (ZPP), które mogą pełnić funkcję parkową dopuszczają tj. tereny zieleni z ciągami pieszymi spacerowymi i ścieżką rowerową, zakazują realizacji obiektów budowlanych z wyjątkiem obiektów małej architektury związanej z funkcją parkową, zakazują wprowadzania ruchu kołowego na teren projektowanego parku, zakazem grodzenia terenu

 

  • tereny zieleni parkowej z funkcją towarzyszącą (ZPU) dopuszcza m.in. możliwość realizacji terenowych urządzeń rekreacyjnych w oparciu o istniejące ukształtowanie terenu oraz takich jak: tor zjazdowy dla rowerów górskich, tor saneczkowy, boiska do gry w piłkę, place do jazdy na rolkach, itp. na terenie płaskim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsultacje społeczne „Zaplanuj z nami park!” trwały od 28 września do 31 października 2015 roku.

Złożyły się na nie następujące działania:

  • terenowy punkt konsultacyjny  2 i 3 października – szacujemy, że do namiotu konsultacyjnego przyszło ok. 300 osób,
  • otwarte spacery po konsultowanym terenie (łącznie udział wzięło w nich 20 osób dorosłych i 5 dzieci)  10 i 14 października,
  • otwarte warsztaty w Urzędzie Dzielnicy (13 osób dorosłych i 2 dzieci)  22 i 27 października,
  • internetowa platforma konsultacyjna oraz dedykowana skrzynka pocztowa służąca przekazywaniu opinii (wpłynęły 62 e-maile),
  • każdy zainteresowany mógł także podzielić się swym zdaniem na specjalnie przygotowanej pocztówce – tą drogą Urząd Dzielnicy otrzymał 155 opinii.

 

Kto korzysta z parku

 

W ramach konsultacji z mieszkańcami ustalono, że z terenu zieleni pomiędzy ulicami Rosoła, Gandhi, Szolc-Rogozińskiego i Grzegorzewskiej korzystają przede wszystkim osoby z psami wyprowadzanymi na spacery, rodzice z dziećmi (także w wózkach) oraz dzieci w wieku wczesnoszkolnym odwiedzające to miejsce samodzielnie. Przychodzą tu na spacery również osoby starsze; teren ten traktowany jest także  jako skrót komunikacyjny pomiędzy np. domem a przedszkolem czy przystankami. Pojawiają się także gimnazjaliści i starsza młodzież. Nielicznych biegaczy zachęca naturalne ziemne podłoże oraz zróżnicowane ukształtowanie terenu.

 

Co się robi w parku

 

Ze względu na swój charakter park przyciąga osoby, które szukają relaksu w grupie (piknikowanie, grillowanie, spotkania), jak i indywidualnego (spacery, rozmowy, czytanie, opalanie się, obserwacje nieba bądź otoczenia, słuchanie ptaków).

 

Oczekiwania wobec parku

 

Powszechnym postulatem jest utworzenie w tym miejscu parku. Co do charakteru terenu zieleni przeważa potrzeba zachowania jego klimatu, naturalności, spójności, „dzikości”, w duchu – jak wyrażali się niektórzy mieszkańcy „parku angielskiego”. Postulowana jest ostrożność w dokonywaniu zmian, przekształcaniu czy cywilizowaniu tego miejsca.

 

Wspólnym, podzielanym przez uczestników konsultacji, elementem wizji parku jest jego rekreacyjna funkcja oraz zapewnienie równego dostępu różnym grupom użytkowników. Na poziomie szczegółowych  propozycji rozwiązań widać jednak różnice.

 

Z jednej strony oczekiwania uczestników konsultacji idą w stronę możliwości korzystania z różnych form wypoczynku w grupie (pikniki, grillowanie, spotkania plenerowe) oraz indywidualnego (spacery, siedzenie, czytanie, opalanie się). To sprawia, że szczególnie wartościowe są, zdaniem uczestników, polany piknikowe, trawiaste plaże, szlaki piesze, miejsca do siedzenia, a także cień. Z drugiej strony spodziewane jest wyjście naprzeciw potrzebie aktywnego spędzania czasu, przede wszystkim przez dzieci oraz psy i ich właścicieli.

 

Inne częściej zgłaszane pomysły na rozwój parku to: jeziorko, oczko wodne, dające się zimą przekształcać w lodowisko, skatepark, fontanna, kafejka, lodziarnia, mała gastronomia.

 

Były również nieliczne głosy, aby powstały w tym miejscu: ścieżka edukacyjna, np. mapa nieba, interaktywne instalacje, jak kołowrotki, zegar słoneczny, park linowy. Pojawiały się głosy też dotyczące urządzeń sportowo-rekreacyjnych, takich jak: boisko (piłka nożna, koszykówka, siatkówka, badminton), ścianka do wspinaczki, ścieżka biegowa, ścieżka zdrowia, ścieżka rowerowa, kort lub ścianka tenisowa.

 

Obok rozwiązań, takich jak; wydzielenie strefy dla psów bez smyczy, usunięcie przeszkód terenowych, poprawienie alejek, uczestnicy konsultacji najczęściej postulowali: zmobilizowanie Straży Miejskiej do aktywnego nadzoru terenu, instalację latarni lub innego oświetlenia, w szczególności w lasku. Jednak kilka osób sprzeciwiało się sztucznemu doświetlaniu ze względu na widok nieba nocą lub niezakłócanie życia parkowej fauny.

Stosunkowo często pojawiały się wątki świadczące o świadomym dążeniu do zapewnienia dobrostanu lokalnego ekosystemu.

 

Obawy

 

Największe obawy uczestników konsultacji budzi ewentualna zmiana charakteru miejsca, utrata jego naturalności i harmonii, cywilizowanie parku na siłę, zawłaszczenie terenu przez jedną grupę użytkowników.

 

Nazwa Parku

 

Nazwa parku nie była przedmiotem dociekania na tym etapie konsultacji, ponieważ Urząd planuje powrót do tematu, po publicznym przedstawieniu koncepcji zagospodarowania terenu zieleni. Obecnie, na podstawie zgłaszanych opinii, można już stwierdzić, że nazwa nie jest obojętna uczestnikom. Co do zasady mieszkańcy chcą, by była spójna z charakterem oraz funkcjami tego miejsca. Jednak pomysły, jak to zrobić, idą w dwóch różnych kierunkach. Jeden, polega na tym, żeby najpierw nadać nazwę, a następnie w jej duchu formować przestrzeń i świadomość użytkowników. Drugi natomiast  że w pierwszej kolejności warto poznać wartości i oczekiwania osób zainteresowanych, na ich podstawie wypracować wizję oraz misję miejsca, po czym przedsięwzięcie zakończyć adekwatną do nich, demokratycznie wybraną nazwą.

 

 

WIĘCEJ INFORMACJI O KONSULTACJACH "ZAPLANUJ Z NAMI PARK"

RAPORT Z TYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH