nagłówek strony
-A A +A

 

§ 3. 1. Wnioski, o których mowa w § 2, przyjmowane są w trybie określonym przez ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
 
2. Wniosek może być złożony na formularzu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
 
3. Wniosek powinien być opatrzony dopiskiem „wniosek o realizację inicjatywy lokalnej”.
 
4. Do wniosku należy dołączyć:
 
1) w przypadku organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
 
a) statut,
 
b) aktualny dokument rejestracyjny podmiotu,
 
c) oświadczenie osoby upoważnionej do składania w imieniu wnioskodawcy oświadczeń woli o braku zaległości w zapłacie obowiązkowych zobowiązań publiczno-prawnych.
 
2) w przypadku osób fizycznych i nieformalnych grup mieszkańców - pisemne oświadczenie wszystkich osób wchodzących w ich skład potwierdzające ich zaangażowanie w realizację zadania publicznego oraz wskazujące osobę lub osoby, przez które będą reprezentowane.

Odpowiedzi

Gnieszka (niezweryfikowany)
b)aktualny dokument rejestracyjny podmiotu,
 
Proponuję, aby zapis zmienić na "kopię" aktualnego dokumentu.
Bo dokument rodzi dodatkowe koszty.

Uwaga przesłana mailem na adres konsultacje@um.warszawa.pl przez Komisję Dialogu Społecznego ds. organizacji wspierających

 

Do wniosku należy dołączyć:

1)w przypadku organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

a)statut

b)aktualny dokument rejestracyjny podmiotu

c)oświadczenie osoby upoważnionej do składania w imieniu wnioskodawcy oświadczeń woli o braku zaległości w zapłacie obowiązkowych zobowiązań publiczno-prawnych.

 

UZASADNIENIE

Urząd m.st. Warszawy zrezygnował z konieczności dołączania statutów na etapie składania wniosków o dofinansowanie ze środków publicznych w otwartych konkursach ofert w związku z czym uważamy, że nieuzasadnione jest wymaganie dołączania statutów do wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Uwaga przesłana mailem na adres konsultacje@um.warszawa.pl przez Komisję Dialogu Społecznego ds. organizacji wspierających
 

§ 3.4, Do wniosku należy dołączyć:

2) w przypadku osób fizycznych i nieformalnych grup mieszkańców – pisemne oświadczenie wszystkich osób wchodzących w ich skład potwierdzające ich zaangażowanie w realizację zadania publicznego oraz wskazujące osobę lub osoby, przez które będą reprezentowane (wzór oświadczenia w załączeniu)

 

UZASADNIENIE

Przygotowanie wzoru oświadczenia nie będzie rodziło wątpliwości, co do jego zawartości (jakie informacje i/lub dane powinny się w nim znaleźć). Przykładowy wzór oświadczenia w załączeniu.

 

 

Wzór oświadczenia do § 3.4 2)

 

 

 

Warszawa, …………………………. r.

 

 

Urząd m.st. Warszawy

ul. …………………………..

….-…… Warszawa

 

 

OŚWIADCZENIE OSÓB FIZYCZNYCH
I NIEFORMALNYCH GRUP MIESZKAŃCÓW

potwierdzające zaangażowanie w realizację zadania publicznego

 

 

 

Poniżej wymienione osoby potwierdzają zaangażowanie się w realizację zdania publicznego pn. …………………………………………………………….. /nazwa zadania/.

 

Wskazujemy osobę lub osoby, przez które będziemy reprezentowani:

 

 

Czytelne podpisy osób składających oświadczenie: