nagłówek strony
-A A +A

Warsztaty dialogu społecznego

Są to eksperymentalne warsztaty animujące partycypację obywatelską na poziomie lokalnym. Warsztaty są poprzedzone diagnozą lokalną, która obejmuje analizę istniejących materiałów oraz serię wywiadów indywidualnych i grupowych. Celem diagnozy jest rozpoznanie lokalnego kontekstu oraz potrzeb społecznych.

 

Warsztaty mogą obejmować spotkania z różnymi grupami interesariuszy: mieszkańcami, przedsiębiorcami czy przedstawicielami organizacji pozarządowych. Ponieważ warsztaty tego typu mają najczęściej charakter wstępu do działań partycypacyjnych, spotkania służą z reguły wymianie informacji oraz wspólnemu poszukiwaniu nowych rozwiązań. Kwestie o dużym znaczeniu dla lokalnej społeczności, które podnoszone są podczas warsztatów, mogą posłużyć za temat konsultacji społecznych. Tworzone są również postulaty dotyczące pożądanych zmian i inwestycji w danym rejonie. Temat rozmów może objąć również, na przykład, samą formę przeprowadzonych już czy planowanych konsultacji.

 

Warsztaty służą również – szeroko pojętemu – włączeniu mieszkańców w życie publiczne, zachęceniu ich do współpracy z władzami i innymi grupami interesu. Pokazują możliwości, jakie niesie partycypacja społeczna.

 

Podczas spotkań wykorzystywane są techniki pracy warsztatowej: praca w grupach, burza mózgów, okrągły stół. Ze względu na dużą liczbę uczestników reprezentujących różne grupy spośród lokalnej społeczności najczęściej stosuje się formę „okrągłego stołu na raty”: spotkania z poszczególnymi grupami przeprowadzane są osobno, zaś ich wyniki omawiane są na warsztacie finałowym i później prezentowane opinii publicznej.

 

Dobrym przykładem wykorzystania tej metody są warsztaty dialogu społecznego przeprowadzone w Słupsku latem 2010 roku (link poniżej).