nagłówek strony
-A A +A

DLA NGO: projekt uchwały ws. zasad udzielania dotacji celowej na realizację inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej m.in. małą retencję wodną

Czas trwania: 
śr, 07/08/2019 (Cały dzień) - pon, 19/08/2019 (Cały dzień)

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na realizację inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, między innymi na:

 

  • modernizację kotłowni
  • wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
  • likwidację zbiorników bezodpływowych
  • usuwanie azbestu
  • i małą retencję wodną.

 

Obecnie zasady udzielania dotacji na terenie m.st. Warszawy regulowane są uchwałą nr X/197/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.
 

W nowym projekcie uchwały zachowana została zasada udzielania dotacji przede wszystkim na inwestycje priorytetowe dla Miasta, polegające na modernizacji kotłowni, wykorzystaniu lokalnych źródeł energii odnawialnej, likwidacji zbiorników bezodpływowych wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości, usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/ odpadów zawierających azbest. Dodano możliwość otrzymania dotacji na realizację inwestycji polegających na budowie urządzeń służących do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania.

 

Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się poniżej oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej Urzędu m.st. Warszawy oraz Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Bankowy 2 w pok. 1913, 1914 i 1922 (XIX piętro), w godzinach 8:00-16:00.

 


Konsultacje trwały od 7 sierpnia do 19 sierpnia (do godz. 10:00) 2019 roku

Zapoznaj się ze sprawozdaniem >>>


 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 19 sierpnia 2019 roku do godz. 10.00:

  • faksem na numer (22) 325 96 02, (22) 443 25 02
  • do siedziby Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej Urzędu m.st. Warszawy oraz Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy pod adresem pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa.

 

Uzasadnienie skrócenia terminu do przedstawienia opinii na piśmie:
 

W celu szybszej likwidacji kotłów lub palenisk na paliwo stałe albo olej opałowy na terenie Warszawy, konieczne jest niezwłoczne uruchomienie nowych zasad udzielania dotacji. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy przewiduje uproszczenie procedury składania wniosków, wyższy poziom dofinansowania oraz udzielanie dotacji na nowe inwestycje, co wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. Termin na przedstawienie opinii skrócono, ponieważ przedmiotowy projekt uchwały powinien zostać przedstawiony Warszawskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego do konsultacji na posiedzeniu, które odbędzie się 21 sierpnia br. Następnie dokument zostanie przedłożony Radzie m.st. Warszawy na pierwszej wrześniowej sesji.

 


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej

Podstawa prawna: Uchwała Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

 

Załączniki: 
Plik: Projekt uchwały do konsultacji, rozmiar pliku: 30.81 KB
Pobierz
Plik: Projekt uzasadnienia, rozmiar pliku: 30.35 KB
Pobierz
Plik: Tekst ogłoszenia , rozmiar pliku: 50.51 KB
Pobierz
Plik: Formularz do składania uwag, rozmiar pliku: 16.78 KB
Pobierz