nagłówek strony
-A A +A

Jaki "Program generujemy innowacje"?

Czas trwania: 
pt, 16/04/2021 (Cały dzień) - śr, 12/05/2021 (Cały dzień)

Jak zapewnić w Warszawie jak najlepsze warunki do tworzenia, testowania i rozwijania nowatorskich pomysłów biznesowych, naukowych, artystycznych i społecznych przy wykorzystaniu współpracy między różnymi podmiotami i instytucjami?

 

Na te pytania pomoże nam odpowiedzieć "Program generujemy innowacje", który będzie realizowany w latach 2021-2025". Program zakłada poprawę funkcjonowania warszawskiego ekosystemu generowania innowacji, rozumianego jako sieć instytucji i usług, których celem jest kompleksowa pomoc twórcom i innowatorom w przejściu przez wszystkie etapy procesu rozwoju nowego przedsięwzięcia. 

Program jest dokumentem wykonawczym Strategii #Warszawa2030 i realizuje cel operacyjny 4.2.

 

Jak powstawał program?

 

Prace nad programem rozpoczęliśmy w  październiku 2019 roku. Pierwszy etap obejmował przygotowanie diagnozy, która określiła problemy i wyzwania, przed jakimi stoi Warszawa w kontekście tworzenia w mieście warunków dla rozwoju innowacji oraz rekomendacje dla przyszłych działań. Następnie opracowaliśmy propozycję celów szczegółowych i działań, które podejmiemy w ramach realizacji programu. W kolejnym kroku zorganizowaliśmy warsztaty grup roboczych, poświęcone doprecyzowaniu celów i działań programu. W spotkaniach brali udział przedstawiciele sektorów biznesu, nauki, kultury i administracji. Potem przeprowadziliśmy nabór propozycji projektów, wpisujących się w cele programu.

 

Więcej informacji o tym, jak był tworzony "Program generujemy innowacje", przeczytasz na stronie >>>

 

Najważniejsze obszary programu to:

  • poprawienie oferty wsparcia dla twórców i innowatorów
  • zwiększenie wzajemnej współpracy pomiędzy sektorem nauki, kultury, biznesem, IOB oraz m.st. Warszawą
  • wsparcie kultury innowacji w administracji

 

Podczas prac nad Programem wyznaczyliśmy trzy cele szczegółowe, których realizacja zapewni lepsze warunki do tworzenia i rozwoju innowacji w Warszawie:

  1. Umożliwiamy rozwój poprzez wsparcie dla twórców i innowatorów – działania realizowane w ramach tego celu ułatwią dostęp do proinnowacyjnych usług wsparcia (tj. doskonalenie wiedzy i kompetencji twórców i innowatorów oraz kompleksowa opieka akceleracyjna). Działania obejmą także promowanie i premiowanie stołecznych twórców i innowatorów, a także zapewnienie przestrzeni do rozwoju i testowania innowacyjnych pomysłów.
  2. Integrujemy warszawski ekosystem innowacji – działania realizowane w ramach tego celu zwiększą poziom i jakość współpracy samorządu oraz warszawskich środowisk biznesu, nauki, kultury, IOB w budowaniu miasta przyjaznego innowacyjnemu rozwojowi.
  3. Wzmacniamy kulturę innowacji w administracji m.st. Warszawy – działania realizowane w ramach tego celu wpłyną na wzmacnianie kultury innowacyjności w samorządzie, podniesienie sprawności instytucjonalnej rozumianej jako usprawnienie procesów zachodzących w komórkach m.st. Warszawy oraz promocję globalnych trendów w rozwoju innowacyjnych miast.
Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 


Konsultacje trwały od 20 kwietnia do 12 maja 2021 roku

Przeczytaj Raport z konsultacji społecznych oraz Załącznik z odniesieniem do uwag


 

Zapoznaj się z projektem dokumentu i powiedz, co myślisz.

 

  • Porozmawiajmy 6 maja (czwartek) o godzinie 18:00 na spotkaniu on-line na YouTube

 

 

  • Możesz wypełnić ankietę >>>
    Uwaga! Jeśli link jest nieaktywny, prosimy przekopiować go do przeglądarki, np. Mozilla Firefox, Internet Explorer (wersja minimum 9.0). Ewentualne techniczne problemy z wypełnieniem ankiety prosimy zgłaszać mailowo na adres: badanie@um.warszawa.pl, wpisując w temacie wiadomości "Konsultacje".

 

 

Dołącz do wydarzenia na Facebooku >>>


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Rozwoju Gospodarczego

Podstawa prawna: uchwała nr LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy