nagłówek strony
-A A +A

Jaki plan miejscowy dla rejonu cmentarza przy ulicy Gościniec w Wesołej?

Czas trwania: 
pon, 03/01/2022 (Cały dzień) - pon, 31/01/2022 (Cały dzień)

Rozpoczęliśmy zbieranie wniosków do planu miejscowego dla rejonu cmentarza przy ulicy Gościniec w Wesołej.

 

Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić tę okolicę. W Warszawie plany ustalają, w jaki sposób mogą być budowane i przebudowywane budynki, ulice i place. W planach zapisujemy też, którędy poprowadzić sieć infrastruktury oraz jak urządzić tereny zieleni, czyli np. parki i skwery.

 

Jeśli masz potrzebę lub pomysł związane z tym terenem, teraz jest czas, żeby to zgłosić.

 

Więcej informacji o tym terenie

 

Obszar planu znajduje się w dzielnicy Wesoła i obejmuje teren o powierzchni około 30 ha. Planem został objęty istniejący cmentarz przy ulicy Gościniec oraz tereny wokół niego. Są to strefy ograniczeń i miejsce na planowane powiększenie cmentarza.

 

 

W części południowej, na działkach ewidencyjnych nr 36, 37, 40/1 i 40 z obrębu 8-07-09 zlokalizowany jest cmentarz Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starej Miłosnej. Rozbudowuje się on stopniowo w kierunku zachodnim, na działkę  nr 24 z obrębu 8-07-09. Wokół cmentarza przeważają tereny leśne.

 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna znajduje się jedynie we wschodniej części obszaru, wzdłuż ulic Ptasiej i Borkowskiej oraz w niewielkim zakresie w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza, po jego południowej stronie. Po północnej stronie Traktu Brzeskiego przeważają tereny leśne oraz pojedyncze działki zabudowane domami jednorodzinnymi. Teren rejonu cmentarza sąsiaduje z kompleksem leśnym Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.

 

Konsultacje społeczne trwały od 3 do 31 stycznia 2022

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 

Udział mieszkańców w sporządzaniu planu musi  mieć charakter sformalizowany – to znaczy swoje potrzeby trzeba zgłosić na piśmie w formie tak zwanego wniosku do planu.

 

Możesz złożyć wniosek do planu do 31 stycznia 2022 roku

 

Wzór wniosku:

 wniosek do planu do wypełnienia odręcznego

 wniosek do planu do wypełnienia na komputerze

 

Jeśli chcesz poinformować swoich sąsiadów – wydrukuj czarno-biały plakat i powieś go na klatce

 

Kto może złożyć wniosek do planu?

 
Każdy może zgłaszać swoje potrzeby dotyczące otaczającej przestrzeni, które chciałby, aby zostały w planie uwzględnione. Wszystkie głosy są tak samo ważne. Nie ma znaczenia, czy jest się właścicielem gruntu, mieszkańcem obszaru objętego planem czy jakiegokolwiek innego fragmentu miasta, czy reprezentuje się tylko własny interes lub potrzeby grupy osób, stowarzyszenia, fundacji itp. Każda sprawa jest indywidualnie rozpatrywana przez autorów planu – urbanistów i architektów, a ostatecznie przez Prezydenta i radnych. 
 
Warto wyrazić swoją opinię i zgłosić propozycje, ponieważ złożone teraz wnioski pomogą projektantom przygotować lepszy plan.
 
Jak złożyć wniosek do planu?
 
  • drogą pocztową na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79 00-683 Warszawa
  • osobiście – w kancelarii głównej m.st. Warszawy, kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego lub w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w dzielnicy
  • elektronicznie przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego Profilem Zaufanym za pośrednictwem platformy ePUAP  
 
Wniosek złożony w terminie zostanie rozpatrzony przy opracowywaniu projektu planu. Nie otrzymasz odpowiedzi, ale możesz później sprawdzić podczas wyłożenia projektu planu, czy Twój wniosek został uwzględniony w ustaleniach planu.
 
Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.
 
Co to jest plan miejscowy?
 
Plan miejscowy (czyli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ‒ MPZP) to dokument, który określi, jak będzie można przestrzennie urządzić daną okolicę. Plan jest lokalnym aktem prawa. Tak jak ustawy uchwalane przez Sejm regulują, co można robić (a czego nie można) na poziomie całego kraju, tak w Warszawie plany miejscowe, uchwalane przez Radę Warszawy, ustalają sposób zagospodarowania obszarów na terenie miasta. 
 
Plany miejscowe sporządzają architekci i urbaniści przy wsparciu wielu ekspertów: socjologów, ekonomistów, inżynierów. Plany miejscowe nie są martwymi dokumentami. Ilekroć inwestor występuje o pozwolenie na budowę na obszarze gdzie obowiązuje plan miejscowy, musi przedstawić projekt architektoniczny zgodny z ustaleniami planu. Plany stanowią zatem gwarancję utrzymania ładu przestrzennego w przyszłości.
 
Na jakich etapach możesz włączyć się w tworzenie planu?
 
Udział mieszkańców w sporządzaniu planu jest przewidziany w dwóch momentach procedury.
 
Po raz pierwszy – zaraz po tym, jak Prezydent poinformuje o przystąpieniu do sporządzania planu – można składać wnioski do planu. We wnioskach można napisać wszystko, co byśmy chcieli, żeby zmieniło się na obszarze objętym planem (albo pozostało tak, jak jest).
 
Po raz drugi mieszkańcy mogą podzielić się opinią, kiedy już przygotowana jest przez urbanistów i urząd pierwsza propozycja projektu planu. Wtedy jest on wykładany do publicznego wglądu – to znaczy każdy może go obejrzeć w urzędzie i na stronie internetowej. Wtedy można składać uwagi do planu, tzn. propozycje zmian do zaprezentowanego projektu.
 
Więcej o planowaniu przestrzennym znajdziesz w broszurze PLAN MIEJSCOWY O co tu chodzi?
 
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania tego planu miejscowego znajdziesz też
 
Twoja opinia się liczy!