nagłówek strony
-A A +A

Jaki park Przy Bażantarni?

Czas trwania: 
czw, 12/09/2019 (Cały dzień) - ndz, 13/10/2019 (Cały dzień)
Park Przy Bażantarni jest jednym z piękniejszych parków na Ursynowie. Urząd Dzielnicy Ursynów planuje zaaranżować jego południowo-wschodnią część. Zebrane opinie mieszkańców pomogą w wypracowaniu ostatecznej koncepcji zagospodarowania terenu o powierzchni ok. 5,41 ha.
 
Konsultowany obszar jest terenem zieleni publicznej parkowej (ZPP), który może pełnić funkcję parkową, tj. terenem zieleni z ciągami pieszymi, spacerowymi i ścieżką rowerową; zakazuje się tam realizacji obiektów budowlanych, z wyjątkiem obiektów małej architektury związanej z funkcją parkową, wprowadzania ruchu kołowego i grodzenia terenu. Więcej o możliwościach działań na tym terenie i wstępnej koncepcji znajdziesz na stronie poniżej.\
 

Konsultacje już się zakończyły - przeczytaj raport >>>


 

 
Zobacz wstępną koncepcję (po kliknięciu zobaczysz większy obrazek):

 

Konsultacje trwały do 13 października 2019


 

 

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 
Porozmawiajmy:
 
  • 28 września (sobota), godz. 12.00-15.00 na spacerze – zbiórka przy wejściu do parku od strony al. KEN 
  • 5 października (sobota), godz. 12.00 – 16.00 podczas warsztatu – Urząd Dzielnicy Ursynów, sala im. J.U. Niemcewicza 
 
Spotkajmy się w punktach konsultacyjnych: 
 
  • 22 września (niedziela), godz. 13.00 - 16.00 – w trakcie Dnia Patrona Warszawy, bł. Władysława z Gielniowa (ul. Przy Bażantarni)
  • 25 września (środa), godz. 15.00-18.00 – przy metrze Natolin
  • 2 października (środa), godz. 15.00-18.00 – przy wejściu do parku od strony al. KEN 
 

 

O parku
 

  na żółto obszar, którego dotyczą konsultacje

 
Park Przy Bażantarni realizowany jest etapowo. W 2008 r. oddano do użytku pierwszy element zagospodarowania parku – zespół boisk sportowych wybudowany w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”, składający się z boiska do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy, boiska wielofunkcyjnego (siatkówka i koszykówka) z nawierzchnią syntetyczną oraz budynku zaplecza z szatniami, toaletami i pomieszczeniem ochrony.
W 2010 r. zbudowano pierwszą, centralną część parku. Powstały tu dwa place zabaw dla maluchów i starszych dzieci. Place są ogrodzone i wyposażone w nowoczesne urządzenia, z bezpieczną syntetyczną nawierzchnią. Tematem przewodnim placu zabaw dla dzieci starszych jest wszechświat, mający odzwierciedlenie zarówno w rysunkach na nawierzchni jak i w doborze zabawek. Charakterystyczna jest wieża „rakieta” z jedną z najwyższych zjeżdżalni w Warszawie. Pomiędzy placami zabaw usytuowane są stoliki do gier planszowych i szachy terenowe oraz linarium.

W centralnej części parku, u zbiegu głównych alei położone jest rosarium. Jego oryginalny kształt podkreślają elementy małej architektury: gabiony obsadzone lawendą i pergole, po których przeplatają się pnące róże. W krajobraz parku harmonijnie wkomponowuje się drewniany mostek w kształcie łagodnego, szerokiego łuku. Stanowi on najwyższe miejsce w parku i jest doskonałym punktem widokowym. Urodę parku wydobywają ozdobne nawierzchnie z kostki i mieszanek ziemnych, dekoracyjna zieleń i mała architektura: ławki i kosze parkowe o nowoczesnej stylistyce. Całość oświetla 75 latarni.

Wzdłuż ulicy Przy Bażantarni w sierpniu 2010 r. powstała „czeska” aleja lipowa: 50 dorodnych lip podarowali Warszawie na znak przyjaźni czescy szkółkarze.
W latach 2012- 2016 nastąpiła realizacja kolejnego etapu parku, w ramach którego została zagospodarowana główna promenada od ul. Przy Bażantarni, gdzie wybudowano ścieżkę rowerową oraz chodniki. W północno – zachodniej części parku wykonano dodatkowe nasadzenia krzewów, drzew i bylin. Ustawiony został również zdrój wody pitnej na terenie parku.

W 2014 roku został oddany do użytku skatepark, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród młodzieży.

Park również jest miejscem w którym realizowane są projekty w ramach Budżetu Partycypacyjnego: ustawiano m.in. leżaki, stoliki i ławkę oraz zrealizowano projekt „Ursynów wiosennym ogrodem – sadzimy tulipany na Ursynowie”, w którym licznie wzięli udział mieszkańcy Ursynowa.

Wartym do odwiedzenia miejscem jest biblioteka plenerowa, którą stanowią trzy pnie, w których wydrążone są trzy okienka – dziuple, miejsca przeznaczone na książki, z których można korzystać na zasadach bookcrossingu – weź, przeczytaj, oddaj.
 

Konsultowany obszar stanowi południowo-wschodnią część Parku przy Bażantarni.

 

Dla całego parku obowiązuje MPZP: Ursynów Południe – Kabaty, uchwalony 10.07.2008r. Teren parku miejskiego stanowiący jednostkę planistyczną 1.ZPp o pow. 6,57 ha, przeznaczony jest na tereny zieleni urządzonej o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej przy założeniu, że min. 90% powierzchni będzie stanowiło powierzchnię biologicznie czynną. W przypadku terenu parku, powierzchnię tą stanowi grunt rodzimy na terenie 1.ZPp, a także powierzchnie nawierzchni przepuszczalnych, które uczestniczą w hydrologicznym funkcjonowaniu terenu, umożliwiając przenikanie wody opadowej do gleby.

Teren opracowania może być zagospodarowany zielenią urządzoną z elementami małej architektury, ciągami pieszymi z nawierzchni rozbieralnej. Dopuszcza się realizację terenowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych. Teren powinien być wyposażony w jednakowe elementy małej architektury oraz wyposażenia powtarzalnego, takiego jak: ławki, latarnie, kosze śmietnikowe, donice kwiatowe, barierki, słupki itp. Ww. elementy nie powinny kolidować z ruchem pieszym i zapewniać przejazd dla wózka inwalidzkiego. Obok ławek powinny być zapewnione miejsca do zatrzymania się osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. Alejki parkowe oraz terenowe urządzenia rekreacyjne powinny być oświetlone. MPZP ustala zastosowanie ażurowego ogrodzenia w liniach rozgraniczających teren parku miejskiego o  wys. maks. 2,2 m, bez części pełnej wystającej nad poziom terenu. Jednocześnie MPZP zakazuje realizacji ogrodzenia od strony terenu Lasów Miejskich – Warszawa o symbolu 2.ZL.

 

Teren opracowania obecnie posiada w swoim obszarze park linowy, sąsiadujący z nim wąski chodnik betonowy, łączący zagospodarowaną część parku z ul. Jeżewskiego oraz – w części wschodniej – dojazd do zespołu boisk sportowych z budynkiem zaplecza Orlika. Pozostały teren jest nieurządzony, pokryty zwartą zielenią. Na terenie występują liczne przedepty.

 

Teren, który obecnie poddany został konsultacjom społecznym, to w zdecydowanej części obszar należący do dzielnicy Ursynów, przeznaczony na park miejski. Ponadto, ze względu na powiązania funkcjonalno-przestrzenne, do obszaru opracowania włączono teren Lasów Miejskich oraz tereny sąsiadujących pasów drogowych: ul. Jana Rosoła (teren zarządzany przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy), ul. Przy Bażantarni, ul. Jeżewskiego. Dla ww. terenów została opracowana koncepcja wstępna, a po konsultacjach społecznych powstanie koncepcja finalna, którą zaprezentujemy Państwu w grudniu 2019r. na spotkaniu w Urzędzie Dzielnicy Ursynów.

 

OPIS KONCPEPCJI WSTĘPNEJ

 

Głównym założeniem przy projektowaniu południowo-wschodniej części Parku przy Bażantarni jest zachowanie półnaturalnego charakteru tego terenu, sprzyjającego wzmocnieniu bioróżnorodności terenu.

 

Zgodnie z zaleceniami specjalistów, którzy opracowali dla tego terenu inwentaryzacje przyrodnicze (m.in. w 2016r.) planuje się usunąć z terenu gatunki obce, inwazyjne (klony jesionolistne, odrośla robinii akacjowej czeremchę amerykańską, nawłoci itp.), jak również miejscami, zbyt zwarte warstwy podszytu (ałycze, głogi krzewiaste, derenie). Projektuje się dosadzenia drzew, krzewów, roślin zielnych, nawiązujących do zbiorowisk grądowych (m.in. dęby, klony, lipy, trzmieliny, zawilec gajowy, paprocie). Na słonecznych polanach – po odpowiednim przygotowaniu terenu – planuje się wysiew łąk kwietnych.

W celu stworzenia sprzyjających warunków bytowania na terenie drobnych zwierząt: ssaków, ptaków, gadów, płazów, a także owadów, przewiduje się pozostawienie na terenie stref „dzikich”, ze zwalonymi drzewami, zwartymi zakrzywieniami, bogatą roślinnością zielną, stosami kamieni, a także wprowadzenie na teren budek dla nietoperzy, ptaków, trzmieli, konstrukcji dla owadów i uzupełnienie nasadzeń o gatunki kwitnące i owocujące, tj. jabłoń domowa, grusza dzika, czeremcha zwyczajna, jarzębina pospolita, czereśnia ptasia, głóg, tarnina, róża dzika, jeżyna.

 

Na terenie opracowania zaprojektowano układ ścieżek pieszych, umożliwiających odbycie ciekawego spaceru po terenie parku, jak również przejście przez park na kierunkach wschód-zachód, północ-południe. Przewidziano poszerzenie istniejącego chodnika, łączącego zagospodarowaną część parku z chodnikami wzdłuż ul. Jeżewskiego.

 

Wprowadzono korekty w przebiegu istniejących chodników i dróg rowerowych w rejonie ul. Przy Bażantarni oraz ul. Jana Rosoła, tak aby podkreślić wejście do parku, poprawić funkcjonalność powiązań komunikacyjnych i wyeliminować przedepty. Wzdłuż chodników na obrzeżach parku, a także wzdłuż projektowanych mineralnych ścieżek spacerowych wewnątrz parku, projektuje się ustawienie ławek i koszy na śmieci. W miejscach o zróżnicowanej rzeźbie terenu, zaproponowano budowę drewnianej kładki oraz przejścia po drewnianych podestach. Dla poprawy poczucia bezpieczeństwa na terenie zadrzewionym parku, przewiduje się usunięcie nalotu samosiewów wokół dojrzałych, cennych drzew i krzewów, a także oświetlenie projektowanych głównych ciągów pieszych.

 

We wstępnej koncepcji – do dyskusji w trakcie konsultacji społecznych – zaproponowano lokalizację stref programowych: siłowni zewnętrznej, dostosowanej do potrzeb seniorów, strefy parkour, strefy ćwiczeń ruchowych, naturalnego placu zabaw, psiego wybiegu, głównego placu wejściowego oraz małych placyków z siedziskami.

 

Jednostka odpowiedzialna: Urząd Dzielnicy Ursynów

Podstawa prawna: Uchwała nr LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy

 
Załączniki: 
Plik: Plakat do pobrania PDF, rozmiar pliku: 445.71 KB
Pobierz
Plik: a4-01.jpg, rozmiar pliku: 836.66 KB
Pobierz