nagłówek strony
-A A +A

Jakie Pole Mokotowskie? – etap konsultacji społecznych dotyczący rodzajów aktywności, jakie powinny być obecne na terenie parku

Czas trwania: 
ndz, 14/06/2015 (Cały dzień) - pt, 17/07/2015 (Cały dzień)

Obszar parku Pole Mokotowskie powiększa się właśnie o tereny wykorzystywane wcześniej na cele przemysłowe i usługowe, między innymi tereny po Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania. Pomysłem Miasta st. Warszawy na reaktywację tej części parku jest wprowadzenie, obok funkcji rekreacyjnej i wypoczynkowej, szeroko rozumianej roli kulturalnej, która może zaistnieć dzięki bezpośredniemu sąsiedztwu Biblioteki Narodowej. 

 

Jednak zanim to nastąpi, chcemy poznać opinie warszawiaków, jak funkcjonuje cały park i podyskutować na ten temat. 

 

Cały proces konsultacji składa się z trzech elementów – diagnozy, rozmowy nt. funkcji (od 15 czerwca do 15 lipca 2015 r.) oraz warsztatów projektowych (14-20 kwietnia 2016 r.). O przebiegu i wynikach poszczególnych etapów będziemy informować na bieżąco.

 

 


 

Przeczytaj:

 

RAPORT "Master Plan Pole Mokotowskie – Koncepcja Rozwoju"

 

 

Raporty z poprzednich etapów konsultacji:

 

1/ Raport z badań psychologów środowiskowych „Diagnoza użytkowania Pola Mokotowskiego”

2/ Raport z 3 warsztatów z użytkownikami Pola Mokotowskiego oraz 2 terenowych punktów konsultacyjnych   

3/ Tabelaryczne zestawienie uwag z forum i e-maili

 


 

Głównym celem warsztatów kreatywnych oraz rozmowy w punkcie konsultacyjnym lub za pomocą forum czy e-maila jest zebranie pomysłów mieszkańców na funkcje, które powinny być realizowane na Polu, w odniesieniu do różnych profili jego użytkowników.
 

Funkcje rozumiemy nie tylko jako określony rodzaj aktywności, które mogą być wykonywane na terenie Pola, ale także jako właściwości i elementy danej przestrzeni, pozwalające na ich wykonywanie.

 

W trakcie procesu zamierzamy też zebrać od mieszkańców informacje na temat pomysłów i problemów, jakie ich zdaniem dotyczą tego terenu.

 

Ta część procesu konsultacyjnego nie będzie przeznaczona na rozmowę o konkretnych projektach możliwych do zrealizowania na terenie Pola Mokotowskiego – temu będą służyć warsztaty projektowe w III etapie.

 

Liczymy na to, że wynikiem tego etapu konsultacji społecznych dot. Pola Mokotowskiego będzie również uszczegółowienie zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, także w kontekście projektów składanych do budżetu partycypacyjnego w kolejnych edycjach. 

 


 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 

Przyjdź na jeden z 3 warsztatów:

 

 • 20 czerwca (sobota) 2015 r., w godz. 10.00-14.00, Sala Darczyńców w Bibliotece Narodowej, al. Niepodległości 213
 • 23 czerwca (wtorek) 2015 r., godz. 17.00-20.00, sala wystawowa w Bibliotece Narodowej
 • 1 lipca (środa) 2015 r., godz. 17.00-20.00, Sala Darczyńców w Bibliotece Narodowej

 

Znajdź na Polu Mokotowskim mobilny punkt konsultacyjny.

 

Spotkasz go w różnych częściach parku w niedzielę, 21 czerwca oraz w sobotę, 4 lipca 2015 r., w godz. 10.00-16.00.

 

Na warsztaty obowiązują zapisy. Zgłoś się mailowo: konsultacje@um.warszawa.pl lub telefonicznie pod numerem (22) 100 55 94, minimum na 1 dzień przed wybranym warsztatem. 

 

Warsztaty odbędą się w namiocie konsultacyjnym na terenie Pola Mokotowskiego lub w jednej z sal Biblioteki Narodowej  partnera instytucjonalnego tych konsultacji społecznych. O dokładnym miejscu poinformujemy niebawem na tej stronie oraz bezpośrednio osoby zgłoszone na dany warsztat. Będą one prowadzone przez 2 niezależnych moderatorów i przebiegały według identycznego scenariusza.

 

Nie możesz przyjść na warsztat lub do punktu?

 

Do dyskusji włącz się na FORUM lub wyślij wiadomość na adres konsultacje@um.warszawa.pl

 

Na opinie czekamy do 15 lipca 2015 r.

 

 

 

 

 


Co powinniśmy wiedzieć o Polu Mokotowskim?

 

Na skutek niefortunnej lokalizacji bazy śmieciarek w centralnej części Pola Mokotowskiego, północno-wschodnie jego rejony, położone w kwadracie ulic Wawelskiej, al. Niepodległości, Fińskiej i Leszowej, były odseparowane funkcjonalnie i przestrzennie od pozostałej części parku. Dodatkowo w tym rejonie działało kilka drobnych zakładów usługowych, po których obecności cały czas widać ślady. Pojawiła się szansa na przeprowadzenie zapowiedzianej w planie miejscowym rekultywacji tego terenu i powiązanie północnych rejonów z pozostałą częścią Pola Mokotowskiego – chętnie i licznie odwiedzaną przez warszawiaków. 

 

W 2009 r. został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Pola Mokotowskiego, który zagwarantował, że obszar ten zostanie terenem zieleni. 

 

Główne ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pola Mokotowskiego (cały obszar)

 

Plan określa generalne kierunki i zasady ukształtowania Pola Mokotowskiego jako zespołu terenów parkowych, zieleni urządzonej oraz towarzyszących obiektów sportowych i usługowych. W tym celu plan określa podstawowe zasady kształtowania ładu przestrzennego:

 

 • zachowanie i ochronę istniejących terenów parku oraz docelową rekultywację i przyłączenie do parku innych terenów zieleni urządzonej – w tym przyłączenie do parku terenów zajmowanych dotąd przez bazę śmieciarek MPO, terenów zieleni położonych przy ul. Wawelskiej oraz przy Bibliotece Narodowej;
 • zachowanie powiązań zieleni parkowej z sąsiadującymi terenami zieleni miejskiej, w szczególności z parkiem Wielkopolskim położonym po północnej stronie ul. Wawelskiej (dojście kładką nad ul.Wawelską);
 • zachowanie Pola Mokotowskiego jako terenu dostępnego dla wszystkich;
 • kształtowanie alei parkowych w sposób zapewniający zachowanie ciągłości siatki przestrzeni publicznych miasta – otaczających ulic i placów, w tym realizacja oraz modernizacja przejść dla pieszych w poziomie terenu oraz bezkolizyjnych przejść dla pieszych;
 • lokalizację bezkolizyjnych przejść dla pieszych w miejscach wskazanych na rysunku planu oraz dopuszcza się realizację bezkolizyjnych przejść dla pieszych przez ulice otaczające Pole Mokotowskie: ul. Żwirki i Wigury, ul. Batorego, ul. Waryńskiego, ul. Armii Ludowej i ul. Wawelską; bezkolizyjne przejścia dla pieszych powinny być realizowane jako kładki lub przejścia podziemne (o formie nasypów ziemnych lub obniżeń terenu porośniętych zielenią), dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz do ruchu rowerowego;
 • ukształtowanie „zielonego frontu parku” od strony otaczających przestrzeni publicznych, poprzez zachowanie i wprowadzenie na granicy terenów parkowych pierzei zieleni wysokiej – zwartych masywów drzew i krzewów lub żywopłotów;
 • kształtowanie terenów parkowych poprzez wyznaczenie głównych alei parkowych stanowiących element krystalizujący i powiązanych z nimi terenów usług i terenów zieleni;
 • wyeliminowanie ruchu kołowego z terenu parku, za wyjątkiem placów parkingowych służących do obsługi użytkowników parku oraz niezbędnego dojazdu do pawilonów parkowych wyłącznie dla potrzeb zaopatrzenia i służb miejskich.

 


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy

Podstawa prawna: UCHWAŁA NR LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r.

                             W sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy