nagłówek strony
-A A +A

Koncepcja zmian alei Jana Pawła II i ulicy Chałubińskiego

Koncepcja al. Jana Pawła – odcinek od ul. Kłopot do ul. Stawki
Na odcinku do Ronda Radosława układ drogowy pozostaje bez zmian. Pozostawiamy dwukierunkowe drogi dla rowerów po obu stronach ulicy wraz z towarzyszącymi im ciągami pieszymi. Wzdłuż ciągów pieszych ulokowano ławki z koszami na śmieci.
 
Swobodne nasadzenia drzew głównie samosiewów wzdłuż nasypu w kierunku Ronda Radosława ulegną uporządkowaniu. Realizowane w ostatnich latach nasadzenia z drzew uzupełnione o dodatkowe egzemplarze. Układ zieleni zostanie wzbogacony o nasadzenia z krzewów ozdobnych odpornych na warunki miejskie.
 
Rondo Radosława zyska zupełnie nowy charakter dzięki łanowym nasadzeniom bylinowym tworzącym swoiste morze kwiatów, przez które będą przemieszczać się tramwaje.
 
Przed skrzyżowaniem z ul. Niską i Stawki zmianie ulega układ torowiska – dojdzie dodatkowy tor. Skrzyżowanie ulegnie przebudowie. Pojawiają się zielone torowiska.
 
Zmianie ulega również rozkład przystanków tramwajowych zostaną przesunięte za skrzyżowania w obu kierunkach.
 
Droga dla rowerów dwukierunkowa po obu stronach ulicy. 
 
Układ alejowy drzew zostanie uzupełniony o nasadzenia z dużych okazów z gatunku lipa holenderska „Pallida” Tilia europea „Pallida” lub dąb czerwony Querqus rubra, w zależności od dominującego gatunku nasadzeń istniejących. Są to gatunki w miarę odporne na warunki miejskie. Proponujemy również nasadzenia tych samych gatunków wzdłuż linii tramwajowych. W tym wypadku z odpowiednio wysoko uformowaną koroną (3-4 m).
 
Zastosowane krzewy w nasadzeniach przyulicznych oraz oddzielające drogę dla rowerów od chodnika to odpowiednio formowane irgi (Contoneaster lucidus), berberysy (Berberis thunbergii), oliwnik (Eleagnus angustifolia), kosodrzewina (Mugus mugo), czy róże (Rosa rugosa). Wzdłuż torowiska zasadzone zostaną żywopłoty z irgi błyszczącej (Cotonoasrter lucidus)
 
 
Koncepcja al. Jana Pawła – odcinek od ul. Stawki do ul. Dzielnej
Na tym odcinku aleja Jana Pawła ulega miejscowym zawężeniom do 2 pasów jezdni w każdym kierunku. Zachowane są pasy do skrętów zwiększające przepustowość ulicy. Lokalizacja przystanków pozostaje bez zmian.
 
Po wschodniej stronie ulicy pojawi się dodatkowa dwukierunkowa droga dla rowerów będąca kontynuacją z poprzedniego odcinka. Przy skrzyżowaniu z ul. Anielewicza po stronie wschodniej powstanie stacja rowerów miejskich Veturilo.
 
Układ alejowy drzew zostanie uzupełniony o nasadzenia z dużych okazów z gatunku dąb czerwony Quercus rubra jako gatunku przeważającego w tym obszarze. Przed budynkiem nr 65 po obu stronach drogi dla rowerów powstanie spory teren zielony, gdzie posadzony zostanie drugi rząd drzew tworząc wyraźny bufor zieleni przyulicznej.
 
Istniejące nasadzenia z krzewów będą pielęgnowane i uzupełnione o liniowy układ krzewów wzdłuż ciągów pieszych i linii tramwajowej. Zastosowane krzewy w nasadzeniach przyulicznych to np. odpowiednio formowane irgi (Contoneaster lucidus), berberysy (Berberis thunbergii), oliwnik (Eleagnus angustifolia), kosodrzewina (Mugus mugo), czy róże (Rosa rugosa), oraz bardziej dekoracyjne żylistek szorstki Deutzia scabrea, forsycja pośrednia Forsythia intermedia, hortensja bukietowa Hydrangea paniculata. Tutaj pojawią się również nasadzenia bylinowe typu preriowego (Miscantus chinensis – odmiany, Calamagrostis sp., Salvia nemorosa – odmiany, Nepeta sp., Echinacea sp., Sedum spectabile, Hellenium sp., etc.).
 
Wzdłuż zielonego torowiska kontynuacja żywopłotów z irgi błyszczącej (Cotoneaster lucidus).
 
Skwerek przy skrzyżowaniu z ul. Anielewicza zostanie zrewitalizowany i zagospodarowany nowymi nasadzeniami krzewów i głównie bylin aby podkreślić ten fragment ulicy oraz umeblowany elementami małej architektury. Na placyku w narożniku budynku o numerze 61 zaprojektowane zostały również rabaty bylinowe z ławkami. 
 
 
Koncepcja al. Jana Pawła – odcinek od ul. Dzielnej do ul. Ogrodowej 
Zawężenie ulicy do przekroju 2x2. Kontynuacja drogi rowerowej dwukierunkowej po obu stronach ulicy - doprojektowana po stronie wschodniej. Przebieg ścieżki po stronie zachodniej ulicy zostanie skorygowany. Przejazdu nad ulicami dochodzącymi do al. Jana Pawła podniesione.
 
Szerokie chodniki wzdłuż pierzei zapewniają dostęp do licznie zlokalizowanych usług podkreślając wielkomiejski charakter tego odcinka ulicy. Elementy małej architektury jak ławki i stołki miejskie będą zachęcały do odpoczynku. Pas zieleni zagospodarowanej gęstymi nasadzeniami z krzewów ozdobnych stanowić będzie doskonały bufor ruchu ulicznego.
 
Aleja drzew zostanie uzupełniona dębami czerwonymi Quercus rubra aż do ulicy Nowolipie, a później platanami klonolistnymi Platanus acerifolia. Obecne trawniki zostaną wzbogacone dodatkowymi gęstymi nasadzeniami z krzewów ozdobnych dobrze znoszących warunki miejskie: irgi (Contoneaster lucidus), berberysy (Berberis thunbergii), oliwnik (Eleagnus angustifolia), tamaryszek (Tamarix pentandra), rokitnik (Hippophae rhamnoides), kosodrzewina (Mugus mugo), jałowiec (Juniperus Sp.), czy róże (Rosa rugosa), oraz częściowo bylinami w celu wzbogacenia bioróżnorodności i podkreślenia historycznego aspektu tego wyróżniającego się odcinka ulicy.
 
Jeżeli będzie to możliwe dodatkowe nasadzenia alejowe pojawią się również w terenach zieleni wzdłuż linii tramwajowej. 
 
 
Koncepcja al. Jana Pawła – odcinek od ul. Ogrodowej do ul. Grzybowskiej
Przekrój ulicy pozostaje niezmieniony, w większości kształtuje się 2x3. Zielone torowisko kończy się na wysokości ul. Elektoralnej następnie pozostanie jak obecnie – betonowe. Takie rozwiązanie pozwala użyć torowiska jako pasa awaryjnego dla pojazdów uprzywilejowanych.
 
Dwukierunkowa droga dla rowerów po obu stronach ulicy – nowoprojektowana po stronie wschodniej.
 
Szerokie chodniki pod pierzejami budynków zapewniają swobodny dostęp do lokali usługowych i biurowców. Elementy małej architektury ulokowane będą wzdłuż ciągów pieszych.
 
Przestrzeń przed Halą Mirowską jest dość szczególnym elementem tego odcinka ulicy. Przed budynkiem powstanie rozległy plac z nawierzchnią kamienną rozciągającą się przez jezdnię do istniejącego placu po zachodniej stronie ulicy. Obecnie, przystanki tramwajowe znajdujące się w tym rejonie a także rozejścia dla pieszych są bardzo zatłoczone i przez to utrudniona jest na nich komunikacja. Stwarza to niejednokrotnie sytuacje niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzkiego. Jest to szczególnie groźne ze względu na fakt, że z tych przystanków korzysta bardzo dużo osób starszych z trudnościami w poruszaniu się. Po przeprowadzeniu placu przez ulice ruch w tym obszarze będzie wymagał dodatkowych sygnalizacji świetlnych tak aby stworzyć bezpieczne warunki do przesiadek bez narażania pieszych na kolizje z pojazdami. Dostęp do przystanku będzie swobodny i takie rozwiązanie będzie również umożliwiało oczekiwanie na tramwaj na placach wokół ulicy bez tłoczenia się na przystanku.
 
Na środku placu pojawi się kompozycja z 8 dużych drzew rzucających cień platany klonolistne Platanus acerifolia. Przestrzeń pod nimi oraz wzdłuż al. Jana Pawła w kierunku centrum przeznaczona będzie na handel kwiatami, jak dotychczas. Takie ukształtowanie placu da możliwość dowolnej aranżacji stoiskami.
 
Aby zachować spójność nawierzchni na placu przebiegająca przez jego obszar droga dla rowerów będzie wydzielona za pomocą oznakowania punktowego – kocich oczek.
 
Na tym odcinku zostanie też przesunięta stacja Veturilo.
 
Szpalery drzew zostaną uzupełnione nowymi nasadzeniami dużych drzew z gatunku platan klonolistny Platanus acerifolia. Pod drzewami i na obszarach zieleni buforowej najczęściej obecnie zagospodarowanych trawnikami pojawią się nasadzenia zieleni strukturalnej z krzewów ozdobnych i bylin, np. irgi (Contoneaster lucidus), berberysy (Berberis thunbergii), oliwnik (Eleagnus angustifolia), tamaryszek (Tamarix pentandra), rokitnik (Hippophae rhamnoides), kosodrzewina (Mugus mugo), jałowiec (Juniperus Sp.), czy róże (Rosa rugosa) byliny dodadzą dodatkowej struktury i kolory nasadzeniom.
 
 
Koncepcja al. Jana Pawła – odcinek od ul. Grzybowskiej do Ronda 40-latka
Układ drogowy do Ronda ONZ pozostaje bez zmian. Przebieg dwukierunkowej drogi dla rowerów zostanie uzupełniony odcinkami po stronie wschodniej. 
 
Ze względu na duże nagromadzenie infrastruktury podziemnej na wyspach rozdzielających jezdnie w rejonie ronda ONZ nasadzenia w gruncie mogą być realizowane za pomocą krzewów ozdobnych i łanowych nasadzeń z bylin. Rondo ONZ zostanie zamienione w wyspę tętniącą kolorem z pomocą licznych nasadzeń bylin i traw.
 
Przeskalowany przekrój alei Jana Pawła w kierunku estakad zostanie zmniejszony z 2x4/5 do 2x2/3. Zawężenie będzie następowało od osi ulicy tak aby zapewnić bezpieczne wejście przez plac miejski na park Latawiec zlokalizowany na estakadach nad Rondem 40 latka. W związku z polityką władz miasta mającą na celu ograniczenie wjazdu samochodami osobowymi do centrum i uspokojenie ruchu kołowego estakady będą wyłączane z użytkowania. Koszt wyburzenia takiej infrastruktury został wstępnie oszacowany na około 10 milionów złotych. Koszt przekształcenia tego obszaru w park będzie podobny. Odzyskane na zieleń pasy jezdni zostaną zagospodarowane licznymi nasadzeniami drzew alejowych oraz nasadzeniami krzewów ozdobnych.
 
Do Paku będzie można się dostać przez 2 place miejskie zlokalizowane na początku i końcu estakad. Realizowany tam będzie szeroki program: miejska agora – miejsce spotkań, wydarzeń, dyskusji wystaw, edukacyjna i ekologiczna – las miejski, łąka warszawska z pasieką miejską, kaskady wodne z systemem oczyszczania wody.
 
Planowane jest połączenia Parku kładką z Dworcem Warszawa Centralna, poziomem 0 gdzie zlokalizowane będą pawilony usługowe pod estakadami jak i przejściami podziemnymi na poziomie -1.
 
Kolejną dużą zmianą jest wprowadzenie nadziemnych przejść dla pieszych. Będą one funkcjonowały równolegle z przejściami podziemnymi co zdecydowanie ułatwi przejście przez to skrzyżowanie szczególnie użytkownikom wózków inwalidzkich czy z dysfunkcjami jak i osobom z małymi dziećmi/wózkami. Równolegle z pieszymi z przejść naziemnych będą mogli korzystać rowerzyści.
 
Na odcinku od Ronda ONZ do Ronda 40-latka kontynuować będą swój bieg obustronnie dwukierunkowe drogi dla rowerów.
 
 
Koncepcja al. Jana Pawła – odcinek od Ronda 40-latka do ul. Koszykowej
Profil ulicy 2x1/2, ścieżka rowerowa dwukierunkowa po obu stronach ulicy.
  
Parkowanie równoległe, szerokie chodniki usprawniające przepływ ludności wzdłuż ulicy. Elementy małe architektury jak ławki miejskie i kosze na śmieci umeblują dodatkowo przestrzeń. Ze względu na zdecydowanie miejski charakter tego odcinka wprowadzone zostaną nasadzenia alejowe wzdłuż pierzei budynków podkreślające alejowy charakter ulicy. Planowane gatunki to platany klonolistne i lipy holenderskie.