nagłówek strony
-A A +A

Czy wiesz, że swój pomysł na lokalne działanie możesz zrealizować wspólnie z Miastem? Przygotowujemy dokumenty regulujące te kwestie!

ikonka przedstawiająca paragraf w kolorze niebieskim - Zespół Konsultacji Społecznych i Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej CKS UM
Czas trwania: 
pt, 01/02/2013 (Cały dzień) - sob, 30/03/2013 (Cały dzień)

Inicjatywa lokalna to jedna z form współpracy Miasta z mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania określonych zadań na rzecz społeczności lokalnej. Przygotowujemy właśnie zapisy regulujące zasady tej współpracy w Warszawie.

 

 

Podstawowe założenia dotyczące inicjatywy lokalnej określone są w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wnioski o realizację inicjatywy lokalnej mogą składać mieszkańcy lub reprezentujące ich organizacje pozarządowe oraz podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy.

 

 

 


Konsultacje już się zakończyły  PRZECZYTAJ RAPORT i DOKUMENTY ZMIENIONE PO KONSULTACJACH


 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków w ramach inicjatywy lokalnej powinna określić Rada m.st. Warszawy w drodze uchwały. Tryb rozpatrywania i realizacji wniosków zostanie określony w zarządzeniu Prezydenta Miasta. 

 

Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag do projektu uchwały Rady m.st. Warszawy oraz projektu zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy, dotyczących inicjatywy lokalnej.

 

Zapoznaj się z projektem uchwały oraz projektem zarządzenia.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat inicjatywy lokalnej, wejdź TUTAJ.

 

Zależy nam na wypracowaniu dokumentów możliwie odpowiadających oczekiwaniu społecznemu. Serdecznie zachęcamy zatem do zgłaszania uwag i sugestii.

Po przyjęciu przez Radę m.st. Warszawy uchwała będzie stanowiła akt prawa miejscowego, którego odbiorcami będą wszyscy mieszkańcy Warszawy.

 
Miej wpływ, na ostateczną treść dokumentów dotyczących inicjatywy lokalnej!
Wypowiedz się!

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Do 29 marca 2013 r. zgłoś uwagi, korzystając z jednego z poniższych sposobów:

  • wpisując swoje propozycje pod konkretnymi paragrafami uchwały lub zarządzenia – linki znajdziesz poniżej
  • w formie ogólnych komentarzy lub pytań na FORUM – link również poniżej
  • e-mailem konsultacje@um.warszawa.pl
  • pocztą na adres: Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy ul. Senatorska 27, 00-099 Warszawa (z dopiskiem „inicjatywa lokalna”)
  • w punkcie konsultacyjnym, działającym od 4 do 29 marca

          we wtorki, między 17.00 a 19.00

          w czwartki, między 10.00 a 12.00
          w Warsztacie przy pl. Konstytucji 4

 

  • w trakcie spotkania konsultacyjnego:

         14 marca (czwartek), godz. 18.00 (do 20.00)
         19 marca (wtorek), godz. 18.00 (do 20.00)
          w Warsztacie przy pl. Konstytucji 4

/obejrzyj PREZENTACJĘ ze spotkań konsultacyjnych/

 

Serdecznie zachęcamy do udziału w konsultacjach!
Dołącz do wydarzenia na Facebooku

 

Jednostka odpowiedzialna: Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
                               Tekst ustawy w Internetowym Systemie Aktów Prawnych 
                               Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
                               Tekst ustawy w Internetowym Systemie Aktów Prawnych

 

 

 


Przedstawione projekty uchwały i zarządzenia stanowią realizację zapisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 

Tekst ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w Internetowym Systemie Aktów Prawnych

Najważniejsze informacje na temat inicjatywy lokalnej
 
Co to jest inicjatywa lokalna?
Art. 2 pkt 4. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dodany nowelizacją z 2010 roku) definiuje inicjatywę lokalną jako „formę współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej”.
 
Jak to działa? 
Jeżeli wraz z innymi mieszkańcami macie pomysł na konkretne, ważne dla Was i Waszej społeczności przedsięwzięcie, to możecie złożyć wniosek do Miasta, aby wspólnie ten pomysł zrealizować. 
 
Kto może złożyć wniosek?
Wniosek możecie złożyć bezpośrednio jako mieszkańcy. Możecie też zrobić to za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – o ile podmioty te mają siedzibę na terenie m.st. Warszawy.
Wnioskodawcy zostali określeni w art. 19b ustawy – nie ma zatem możliwości zmiany tego w uchwale Rady Miasta.
 
Jakie zadania można realizować w ramach inicjatywy lokalnej?
Wnioski muszą wpisywać się w następujące obszary:
- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w szczególności budowy, rozbudowy lub remontów dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury – należy pamiętać, że obiekty te muszą stanowić własność jednostek samorządu terytorialnego, 
- działalności charytatywnej, 
- podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 
- działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, 
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- promocji i organizacji wolontariatu, 
- edukacji, oświaty i wychowania, działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki, 
- ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, 
- porządku i bezpieczeństwa publicznego.
 
Zakres zadań, które mogą być realizowane w ramach inicjatywy lokalnej, został określony w art. 19b ustawy. Zakres ten nie może zostać rozszerzony ani ograniczony w uchwale Rady Miasta.
 
 
Jak złożyć wniosek?
Wniosek można złożyć w dowolnym momencie w Urzędzie m.st. Warszawy. Powinien on mieć formę pisemną, z dopiskiem „wniosek o realizację inicjatywy lokalnej”. Aby ułatwić pisanie wniosku, jak również jego ocenę, w projekcie uchwały zaproponowano wzór wniosku. 
Do wniosku należy dołączyć dokumenty wskazane w §3 projektu uchwały.
 
Kiedy wniosek zostanie rozpatrzony?
Wniosek o realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej jest wnioskiem w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego, więc termin jego rozpatrzenia również powinien być zgodny z kpa. Odpowiedź na wniosek powinna zatem nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca.  
 
Jaki może być wkład mieszkańców w realizację inicjatywy?
Wkład mieszkańców (jako wnioskodawców) może polegać na pracy społecznej, na świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych (zgodnie z art. 19e ustawy). 
 
Jaki może być wkład Miasta w realizację inicjatywy?
Miasto nie przekazuje mieszkańcom dotacji na inicjatywę lokalną, może natomiast wspierać realizację zadania w sposób organizacyjny lub rzeczowy (w tym również np. zakup usług). 
 
Miasto może przekazać wnioskodawcom na podstawie umowy użyczenia rzeczy konieczne do wykonania inicjatywy lokalnej (zgodnie z art. 19f ustawy). Trzeba jednocześnie pamiętać, że realizacja inicjatywy lokalnej musi być zgodna z innymi przepisami prawa – w tym np. prawem zamówień publicznych.
 
Jakie są kryteria oceny wniosków?
Art. 19c ustawy wskazuje, że kryteria oceny powinny uwzględniać przede wszystkim wkład pracy społecznej, a także celowość zadania z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej.
 
Szczegółowe kryteria oceny wniosków ustala Rada m.st. Warszawy w drodze uchwały.
 
W projekcie uchwały zawarto następujące kryteria: forma udziału mieszkańców w realizacji zadania, wkład własny wnioskodawców w formie pracy społecznej i celowość realizacji zadania z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej. Dodatkowo, za ważne kryteria uznano: zaangażowanie środków budżetowych m.st. Warszawy oraz stan przygotowania lub realizacji zadania.
 
Po dokonaniu oceny wniosku konieczne jest przeprowadzenie analizy ewentualnych skutków finansowych realizacji inicjatywy oraz możliwości zaangażowania środków m.st. Warszawy.
 
Kwestie te zostały zawarte w § 5 projektu uchwały oraz w załączniku nr 2 do uchwały.
 
Kto ocenia wnioski?
Zgodnie z art. 19c ustawy, oceny wniosków dokonuje organ wykonawczy, czyli Prezydent m.st. Warszawy.
Wnioski będą kierowane do właściwych kierowników komórek – burmistrzów lub dyrektorów biur Urzędu. Kierownik komórki wyznaczy pracownika lub zespół do oceny konkretnego wniosku. W przypadku wniosków o charakterze interdyscyplinarnym, powołanie zespołu oceniającego będzie konieczne. Kwestie te zostały zawarte w projekcie zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy.
 
Na czym polega współpraca z Miastem w ramach inicjatywy lokalnej?
Jeśli wniosek zostanie przyjęty do realizacji to kierownik komórki (burmistrz dzielnicy lub dyrektor biura) podpisze umowę z mieszkańcami o wykonanie inicjatywy lokalnej. Treść umowy, jak również harmonogram i kosztorys zadania, zostaną uzgodnione wspólnie.
 
Co się dzieje po zrealizowaniu inicjatywy?
Po zrealizowaniu inicjatywy strony wspólnie przygotowują sprawozdanie. Jego wzór został określony w projekcie zarządzenia. Informacje na temat wszystkich inicjatyw lokalnych zrealizowanych w Warszawie będzie zbierał Dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej.

Konsultacje społeczne projektów dokumentów opisujących zasady inicjatywy lokalnej trwały od 1 do 29 marca 2013 r. Na spotkaniu 8 maja 2013 r. (godz. 17.30 w Warsztacie przy pl. Konstytucji 4) podsumowaliśmy zgłoszone uwagi oraz przedstawiliśmy projekty dokumentów uwzględniające zaproponowane w konsultacjach zmiany. 
 
Uwagi do projektów dokumentów można było zgłaszać on-line (proponując zmiany konkretnych paragrafów), mailowo oraz osobiście na dwóch spotkaniach konsultacyjnych i w punktach konsultacyjnych działających w każdy wtorek i czwartek marca. WIĘCEJ INFORMACJI
 
Raport z konsultacji społecznych oraz aktualne projekty uchwały i zarządzenia są dostępne poniżej.
 

​Uchwała o inicjatywie lokalnej przyjęta!

11 lipca 2013 roku Rada m.st. Warszawy przyjęła uchwałę o zasadach inicjatywy lokalnej 

11 lipca 2013 roku Rada m.st. Warszawy przyjęła uchwałę w sprawie inicjatywy lokalnej. Po wejściu w życie uchwały mieszkańcy Warszawy będą mogli sami albo za pośrednictwem organizacji pozarządowych złożyć wniosek o realizację inicjatywy lokalnej i otrzymać wsparcie Miasta.

 

Malowanie ławek na osiedlu, zajęcia edukacyjne z zasad segregacji śmieci, odnowienie klubu mieszkańca, a może rozbudowa lokalnego placu zabaw. To wszystko są działania lokalne, które teraz mieszkańcy będą mogli realizować przy wsparciu miasta. Mieszkańcy z pomysłem na inicjatywę lokalną, bezpośrednio lub poprzez organizację pozarządową, mogą złożyć wniosek do miasta. Oprócz opisania planowanego przedsięwzięcia, muszą też przedstawić wkład własny, który może być wskazany w postaci pracy społecznej mieszkańców zaangażowanych w realizację projektu, wkładu rzeczowego (np. farby, narzędzia, udostępnienie pomieszczeń) lub wkładu finansowego. Miasto ze swojej strony nie może bezpośrednio przekazać środków finansowych grupie mieszkańców, ale może na przykład kupić materiały lub sfinansować usługi, zapewnić wsparcie organizacyjne i osoby do określonych prac, czy wypożyczyć niezbędny sprzęt.

 

Szczegółowe zasady inicjatywy lokalnej w Warszawie zostały wypracowane w trakcie konsultacji społecznych, które trwały od 1 do 29 marca 2013 roku.

 

Jak zrealizować inicjatywę lokalną? Dokładne informacje znajdziecie w przewodniku "Działaj w swojej okolicy! Inicjatywy lokalne – krok po kroku".

 

Zobacz uchwałę >>>