nagłówek strony
-A A +A

DLA NGO: Konsultacje projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2017 roku

Czas trwania: 
czw, 05/01/2017 (Cały dzień) - śr, 01/02/2017 (Cały dzień)

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2017 roku.

 

Treść projektu uchwały, uzasadnienia oraz projekt PROGRAMU i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej poniżej oraz www.bip.warszawa.pl/bos a także są dostępne bezpośrednio w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Sokratesa Starynkiewicza 7/9 w pok. 30 (parter) w godzinach 8.00-16.00.

 


Konsultacje trwały w dniach 9 stycznia – 1 lutego 2017 r.

Zobacz sprawozdanie link >>>
Uchwalony Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi link >>>


 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia
1 lutego 2017 roku na:

 

  • adres poczty elektronicznej jstaniec@um.warszawa.pl,
  • numer faksu 22/ 443 25 02,
  • adres siedziby Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Sokratesa Starynkiewicza 7/9, 02-015 Warszawa (kancelaria pok. 405).

 

 


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Ochrony Środowiska m.st. Warszawy

Podstawa prawna: Uchwała Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Warszawską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.