nagłówek strony
-A A +A

DLA NGO: konsultacje projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2016 roku

Czas trwania: 
śr, 25/11/2015 (Cały dzień) - wt, 15/12/2015 (Cały dzień)

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st.

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2016 roku.

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2016 roku jest kontynuacją dotychczas prowadzonych działań przez m.st. Warszawa w tym zakresie. Podstawowym celem Miasta jest przede wszystkim zapobieganie rozmnażaniu zwierząt poprzez sterylizacje i kastracje.

 

Program określa zasady opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ograniczania problemu ich bezdomności. Obejmuje on swoim zakresem: 

 1. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
 2. opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
 3. odławianie bezdomnych zwierząt;
 4. obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt;
 5. elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt, w szczególności psów i kotów;
 6. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
 7. usypianie ślepych miotów;
 8. wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
 9. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
  z udziałem zwierząt.
Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Konsultacje już się zakończyły, przeczytaj sprawozdanie i zestawienie uwag


Program został przyjęty uchwałą Rady Miasta nr XXIV/595/2016

na sesji w dniu 25 lutego 2016r.
informacja w BIP, treść uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego


>>> Zapoznaj się z projektem Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi <<<

oraz projektem uchwały i uzasadnienia

 

 

Konsultacje trwały w dniach 25 listopada – 15 grudnia 2015 r.

 


 

Treść projektu uchwały, Programu, uzasadnienia i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej poniżej i http://bip.warszawa.pl/bos, oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Sokratesa Starynkiewicza 7/9 w pok. 30 (parter) w godzinach 8.00-16.00.

 

 

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia
15 grudnia 2015 roku na:

 

 • adres poczty elektronicznej jstaniec@um.warszawa.pl,
 • numer faksu 22/ 443 25 02,
 • adres siedziby Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Sokratesa Starynkiewicza 7/9, 02-015 Warszawa (kancelaria pok. 406).

 


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Ochrony Środowiska

Podstawa prawna: Uchwała Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Załączniki: 
Plik: Projekt uchwały przyjmującej Program, rozmiar pliku: 28.01 KB
Pobierz
Plik: Uzasadnienie do podjęcia uchwały, rozmiar pliku: 58.01 KB
Pobierz
Plik: Formularz zgłaszania uwag, rozmiar pliku: 38.01 KB
Pobierz
Plik: Ogłoszenie o konsultacjach, rozmiar pliku: 197.01 KB
Pobierz
Plik: Sprawozdanie z konsultacji, rozmiar pliku: 37.01 KB
Pobierz
Plik: Zestawienie uwag, rozmiar pliku: 50.51 KB
Pobierz