nagłówek strony
-A A +A

Dla NGO: Konsultacje projektu Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w m.st. Warszawie na lata 2016-2018

Czas trwania: 
pt, 23/10/2015 (Cały dzień) - pt, 13/11/2015 (Cały dzień)

Prezydent m.st. Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w m.st. Warszawie na lata 2016-2018.

 

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 332), która weszła w życie 1 stycznia 2012 r. wprowadziła znaczące zmiany w systemie opieki nad dzieckiem i rodziną, w tym wyraźnie podzieliła kompetencje między samorząd gminny i powiatowy w zakresie: pracy z rodziną – co należy do zadań własnych gmin – i organizacji pieczy zastępczej – co należy do zadań własnych powiatu.

 

Należy przypomnieć w tym miejscu, że umieszczenie dziecka w systemie pieczy zastępczej powinno być ostatecznością, po wykorzystaniu przez gminę wszystkich możliwych form wsparcia rodziny naturalnej, a celem umieszczenia dziecka w środowisku zastępczym jest stworzenie warunków pomocy i pozytywnych zmian w rodzinie, aby dziecko mogło powrócić pod opiekę rodziców. Natomiast w sytuacji, gdy jest to niemożliwe, prowadzone są działania pozwalające na przysposobienie dziecka lub przygotowanie go do samodzielnego i odpowiedzialnego życia poprzez zaspokojenie potrzeb bytowych, zdrowotnych, emocjonalnych, edukacyjnych, kulturalno edukacyjnych. Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w m.st. Warszawie na lata 2016-2018 został opracowany na podstawie wyników badania ewaluacyjnego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w m.st. Warszawie na lata 2013–2015.

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 

Konsultacje społeczne trwały od 24 października do 13 listopada 2015 r.

Przeczytaj sprawozdanie

 


Treść projektu uchwały i Programu oraz formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej poniżej oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Biura Pomocy i Projektów Społecznych przy ul. Niecałej 2 w pok. 14, w godzinach 8.00–16.00.

 

Wypełniony formularz należy dostarczyć do 13 listopada 2015 roku na:

  • adres poczty elektronicznej a.bernacka@um.warzszawa.pl albo
  • numer faksu  22 443 14 42 albo
  • adres siedziby Biura Pomocy i Projektów Społecznych, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa

 


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy

Podstawa prawna: Uchwała Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 roku

 

Załączniki: 
Plik: Uchwała wraz z uzasadnieniem, rozmiar pliku: 77.01 KB
Pobierz
Plik: Formularz do składania uwag, rozmiar pliku: 36.51 KB
Pobierz
Plik: Sprawozdanie z konsultacji, rozmiar pliku: 245.1 KB
Pobierz