nagłówek strony
-A A +A

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody obszaru w obrębie Lasu Kabackiego

Czas trwania: 
pt, 29/11/2013 (Cały dzień) - wt, 24/12/2013 (Cały dzień)

Prezydent m.st. Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody obszaru lasu o powierzchni 1,62 ha, występującego w obrębie granic rezerwatu przyrody „Las Kabacki im. Stefana Starzyńskiego”, zasiedlonego przez liczne kolonie mrówki rudnicy oraz inne rzadkie gatunki zwierząt leśnych.

Uzasadnienie:

Obszar lasu o powierzchni 1,62 ha, w obrębie granic rezerwatu przyrody „Las Kabacki im. Stefana Starzyńskiego”, zasiedlony przez liczne kolonie mrówki rudnicy (Formica rufa) oraz inne rzadkie gatunki zwierząt leśnych, został ustanowiony pomnikiem przyrody na mocy orzeczenia nr 469 z dnia 18 kwietnia 1978 r. o uznaniu za pomnik przyrody.

W latach 2012 – 2013 przeprowadzono wizję terenową oraz analizę posiadanych i otrzymanych od Wojewody Mazowieckiego oraz Lasów Miejskich - Warszawa informacji. W wyniku powyższej analizy nie stwierdzono występowania na ww. obszarze lasu kolonii mrówki rudnicy, a powodem zaniknięcia mrowisk była zmiana składu gatunkowego zbiorowiska leśnego. Regeneracja zbiorowisk roślinnych zmieniła warunki bytowania zwierząt tam zamieszkujących. W ostatnich latach nie obserwowano na terenie oddziału 6 kolonii mrówki rudnicy, związanej z widnymi lasami o charakterze borowym.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 44 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.o ochronie przyrody należy znieść status ochrony z przedmiotowego pomnika przyrody,z uwagi na utratę wartości przyrodniczych ze względu, na które go ustanowiono.

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Konsultacje już się zakończyły - przeczytaj sprawozdanie.


 

Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej www.um.warszawa.pl/ngo i http://bip.warszawa.pl/bos oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Sokratesa Starynkiewicza 7/9 w pok. 400 (IV piętro).

 

Uwagi do ww. projektu uchwały można zgłaszać przekazując wypełniony formularz (dostępny poniżej na stronie)

  • na adres poczty elektronicznej mpiatek@um.warszawa.pl
  • numer faksu 22 443-25-02,
  • adres siedziby Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Sokratesa Starynkiewicza 7/9, pok. 418, 02-015 Warszawa.

Konsultacje trwały od 2 do 23 grudnia 2013 roku.

Jednostka odpowiedzialna: Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy
Podstawa prawna: UCHWAŁA NR LXXXIX/2653/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Załączniki: 
Plik: Projekt uchwały, rozmiar pliku: 34.51 KB
Pobierz
Plik: Uzasadnienie projektu uchwały, rozmiar pliku: 40.01 KB
Pobierz
Plik: Formularz do składania uwag, rozmiar pliku: 51.51 KB
Pobierz
Plik: Sprawozdanie, rozmiar pliku: 28.01 KB
Pobierz