nagłówek strony
-A A +A

DLA NGO: Zmiana statutu Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Warszawie

Czas trwania: 
pt, 14/07/2017 (Cały dzień) - pon, 31/07/2017 (Cały dzień)

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą „Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt” w Warszawie.  

 

Treść projektu uchwały, uzasadnienie i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej poniżej i http://bip.warszawa.pl/bos oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Bankowy 2 w pok. 2120 (piętro XXI) w godzinach 8.00-16.00.

 


Konsultacje trwały od 17 lipca do 31 lipca 2017 r.

Przeczytaj sprawozdanie >>>>


 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia
31 lipca 2017 roku na:

  •  adres poczty elektronicznej jstaniec@um.warszawa.pl,
  •  numer faksu 22/ 443 25 02,
  • adres siedziby Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa (kancelaria pok. 1903).

 

 


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Ochrony Środowiska 

Podstawa prawna: Uchwała Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Warszawską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Załączniki: