nagłówek strony
-A A +A

Droga do warszawskich przedszkoli

Czas trwania: 
pon, 25/08/2014 (Cały dzień) - wt, 16/09/2014 (Cały dzień)

Masz dziecko w wieku przedszkolnym?

Planujesz zapisanie dziecka do przedszkola?

Pomóż nam zdecydować, jakie kryteria samorządowe powinny być brane pod uwagę!

 

Zapoznaj się z kryteriami sugerowanymi przez Miasto st. Warszawę.

Wskaż, które z nich – Twoim zdaniem – są najważniejsze lub zaproponuj nowe!

 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących kryteriów rekrutacji do warszawskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 


KONSULTACJE JUŻ SIĘ ZAKOŃCZYŁY – PRZECZYTAJ RAPORT!


 

Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy o systemie oświaty, rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzona jest w oparciu o kryteria określone w ustawie. Kryteria „ustawowe” wynikają z konstytucyjnego obowiązku zapewnienia pomocy szczególnie potrzebującym tj.:

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Jednocześnie, ustawa dała samorządom możliwość ustalenia sześciu własnych kryteriów samorządowych uwzględniających potrzeby dziecka i jego rodziny oraz lokalne potrzeby społeczne.

 

Kierując się opiniami dyrektorów przedszkoli i szkół oraz propozycjami zgłoszonymi przez rodziców, stworzono katalog kryteriów samorządowych:

 

 • Dziecko pięcioletnie i czteroletnie oraz dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej położonej w odległości do 3 km od miejsca faktycznego zamieszkania dziecka.
 • Dziecko, u którego stwierdzono alergię pokarmową o szerokim zakresie eliminacyjnym produktów (bez uwzględniania nietolerancji samej laktozy) ubiegające się o przyjęciedo przedszkola specjalizującego się w żywieniu dzieci z alergiami.
 • Dziecko z  rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.
 • Dziecko, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się również do pracującego/studiującego rodzica samotnie wychowującego dziecko.
 • Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie uczęszczało do przedszkola pierwszego wyboru/do oddziału przedszkolnego w szkole pierwszego wyboru (chodzi o placówkę wskazaną przez rodziców na pierwszej pozycji listy preferencji).
 • Dziecko, którego rodzeństwo ubiega się o przyjęcie do tego samego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (rodzeństwo wychowywane w rodzinie prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe).
 • Dziecko, którego rodzic lub rodzice (prawny opiekun/ prawni opiekunowie) mieszka/mieszkają w Warszawie i rozlicza/rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy.
 • Dochód na członka rodziny (pod pojęciem dochodu rozumie się dochód, o którym mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych, z tym że w przypadku przychodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie  o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejsza się je o koszty uzyskania przychodu, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne).
 • Dziecko, które mieszka w dzielnicy, w której znajduje się wybrane przedszkole/oddział przedszkolny. 

 

Wspólnie z mieszkańcami Warszawy chcielibyśmy stworzyć katalog sześciu kryteriów, który możliwie jak najbardziej spełni oczekiwania społeczne.

 

Zachęcamy do wypełnienia ankiety. Prosimy o wskazanie sześciu istotnych dla Państwa kryteriów i ustalenie ich kolejności. W ankiecie istnieje również możliwość zaproponowania dodatkowych kryteriów.

 

Wyniki ankiety oraz raport z konsultacji społecznych zostanie opublikowany w drugiej połowie października 2014 roku na stronie www.konsultacje.um.warszawa.pl.

 

Zachęcamy do udziału w konsultacjach!


 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Do 15 września zgłoś swoje uwagi i propozycje:

 

 • pocztą na adres: Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy ul. Górskiego 7, 00-033 Warszawa (z dopiskiem „Konsultacje”)
 • w Punktach Konsultacyjnych w następujących terminach:

         czwartek, 4 września, w godz. 14.00-18.00

         Śródmieście: Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, III piętro, p. 302 – ul. Górskiego 7

 

         poniedziałek, 8 września, w godz. 09.00-13.00

         Śródmieście: Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, III piętro, p. 302

 

         środa, 10 września, w godz.14.00-18.00

         Wola: Przedszkole nr 47 "Mali Artyści", ul. Krochmalna 1

 

         czwartek, 11 września, w godz. 14.00-18.00

         Praga Północ: Przedszkole nr 183, ul. Jagiellońska 28

 

         piątek, 12 września, w godz. 09.00-13.00

         Śródmieście: Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, III piętro, p. 302

 

Jednostka odpowiedzialna: Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
Podstawa prawna: UCHWAŁA NR LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. W sprawie zasad
                               i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy

                               Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty