nagłówek strony
-A A +A

Dla NGO: Konsultacje programu współpracy na rok 2012

Czas trwania: 
pon, 27/06/2011 - 00:00 - śr, 17/08/2011 - 00:01

Pełnomocnik Prezydenta m. st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2012 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

 

 

 


Te konsultacje już się zakończyły: PRZECZYTAJ PODSUMOWANIE


 

Program współpracy m.st. Warszawy jast najważniejszym dokumentem regulującym współpracę stołecznego samorządu z III sektorem i co roku uchwalanym przez Radę m.st. Warszawy. Już po raz dziewiąty projekt tego dokumentu poddawany jest szerokim konsultacjom, w których mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe.

Projekt programu współpracy na 2012 rok został stworzony na bazie programu współpracy na 2011 rok przez zespół składający się z członków Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. W konsultowanym dokumencie wprowadzone zmiany, które zostały zaproponowane m.in. przez zespół roboczy Forum Dialogu Społecznego ds. programu współpracy na 2012 rok, związane są przede wszystkim z doprecyzowaniem zapisów dotyczących komisji dialogu społecznego, dzielnicowych komisji dialogu społecznego i Forum Dialogu Społecznego. Ponadto skróceniu uległa zawartość § 34 zawierającego priorytetowe zadania publiczne na 2012 rok. Ze względu na zbyt rozbudowaną strukturę tego paragrafu w obecnie obowiązującym programie, w projekcie pozostawiono jedynie główne punkty stanowiące o poszczególnych zadaniach priorytetowych.

 

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Konsultacje odbywają się od 27 czerwca do 16 sierpnia 2011 roku.

 

Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag zamieszczone są poniżej w wersji elektronicznej oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi przy ul. Senatorskiej 27 w pok. 1.35 na I piętrze.

 

Uwagi do projektu programu współpracy można zgłosić:

  1. poprzez platformę konsultacyjną, do której link znaduje się poniżej,
  2. wypełniając formularz i dostarczając go w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 sierpnia 2011 roku na:
  • adres poczty elektronicznej ngo@um.warszawa.pl,
  • numer faksu 22 443-34-02,
  • adres siedziby Pelnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
    ul. Senatorska 27
    00-099 Warszawa.

Informacje projekcie programu współpracy na 2012 rok zamieszczone są również na stronie www.um.warszawa.pl/ngo.