Get Adobe Flash player
-A A +A

Konsultacje społeczne i koncepcja zagospodarowania terenu nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy

Czas trwania: 
ndz, 01/05/2016 (Cały dzień) - czw, 30/06/2016 (Cały dzień)

W III kwartale 2020 roku mają zostać ukończone prace projektowe i budowlane wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie dla Południowej Obwodnicy Warszawy (POW) od węzła „Puławska” (bez węzła) do węzła „Przyczółkowa” (bez węzła). Budowa POW to inwestycja rządowa, jednak dzięki porozumieniu pomiędzy m.st. Warszawą a GDDKiA (inwestorem), po oddaniu do użytkowania inwestycji drogowej, teren nad tunelem dla POW (z wyjątkiem obszaru niezbędnego na potrzeby GDDKiA) będzie użytkowany przez m.st. Warszawę.

 

Teren na tunelu – po odpowiednim zaprojektowaniu i doinwestowaniu przez Miasto – może stać się w przyszłości atrakcyjną przestrzenią publiczną dla Ursynowa i wizytówką Warszawy.

 

Urząd Dzielnicy Ursynów pragnie, aby zagospodarowanie terenu nad tunelem POW było dostosowane do potrzeb mieszkańców, dlatego zlecono przeprowadzenie konsultacji społecznych, w wyniku których ma powstać koncepcja urbanistyczno-architektoniczna zagospodarowania terenu nad POW.

 

Cały proces konsultacji składa się z trzech elementów: działań informacyjno-konsultacyjnych (diagnozy potrzeb, oczekiwań i uwarunkowań lokalnych), działań projektowo-konsultacyjnych oraz działań informacyjnych.

 

O przebiegu i wynikach poszczególnych etapów będziemy informować na bieżąco.

 

Umowa na projekt i budowę Południowej Obwodnicy Warszawy została podpisana.

W grudniu 2015 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podpisała umowę na projekt i budowę Południowej Obwodnicy Warszawy (POW) od węzła „Puławska”  (bez węzła) do węzła „Przyczółkowa” (bez węzła). Za projekt i budowę POW na odcinku ursynowskim odpowiedzialna jest firma Astaldi S.p.A. Prace projektowe i budowlane wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie mają zostać ukończone w III kwartale 2020 roku. Wykonawca w kontrakcie oprócz budowy drogi ekspresowej S-2 ma m.in. budowę nowych odcinków ulic, budowę chodników, ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych, a także odtworzenie po wybudowaniu tunelu dla POW nawierzchni istniejących ulic. Wszystkie informacje o inwestycji GDDKiA udostępnia na stronie www.pulawska-lubelska.pl

 

Dlaczego zajmujemy się terenem nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy?

Dzięki porozumieniu pomiędzy Miastem a GDDKiA, po oddaniu do użytkowania inwestycji drogowej, teren nad tunelem dla POW (z wyjątkiem obszaru niezbędnego na potrzeby GDDKiA, na którym będą zlokalizowane urządzenia związane z zarządzaniem tunelem drogowym S-2) będzie użytkowany przez m.st. Warszawę.

 

Obszar opracowania:

 

Jak zostanie zagospodarowany teren wzdłuż ul. Płaskowickiej na odcinku od ul. Pileckiego do ul. Nowoursynowskiej po zakończeniu budowy Południowej Obwodnicy Warszawy (POW)?

 

Uwarunkowania planistyczne
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy, tunel planowanej POW od ul. Rolnej do ul. Nowoursynowskiej przebiega pod terenem zieleni urządzonej szerokości 60 m.

 

Struktura funkcjonalno-przestrzenna – Kierunki zagospodarowania przestrzennego – Fragment rysunku nr 14, dotyczący przebiegu POW przez teren Ursynowa (źródło: SUiKZP m.st. Warszawy)

 

Teren opracowania jest objęty projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) obszaru po północnej stronie ulicy Filipiny Płaskowickiej. Intencją władz miasta jest, aby mpzp uwzględniał wyniki konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania terenu nad tunelem POW.

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 

I etap konsultacji społecznych trwał od 1 maja do 30 czerwca 2016 r.

Krótkie podsumowanie >>>

Przeczytaj sprawozdanie z I etapu >>>

 

II etap konsultacji społecznych – warsztaty "charrette" odbywały się od 8 do 14 września 2016 r. >>>

Prezentacja koncepcji architektoniczno-urbanistycznej >>> 

 

Raport z konsultacji społecznych dot. zagospodarowania terenu nad tunelem POW >>> 


W maju i czerwcu odbywają się działania informacyjno-konsultacyjne, służące zebraniu informacji na temat potrzeb i oczekiwań mieszkańców, użytkowników terenu opracowania oraz opinii wszystkich zainteresowanych tą sprawą stron. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Ursynowa do włączenia się w te działania.

 
  • Przyjdź na spacer:
Zbiórka: ul. F. Płaskowickiej /róg al. KEN przy naszym banerze informacyjnym
  • 19 maja (czwartek), o godz. 15:00
  • 11 czerwca (sobota), o godz. 12:00
 
  • Znajdź nasz mobilny punkt konsultacyjny (na zielonym terenie wzdłuż ul. F. Płaskowickiej):
  • 21 maja (sobota), w godz. 12:00–16:00
  • 2 czerwca (czwartek), w godz. 16:00–20:00
  • 22 czerwca (środa), w godz. 16:00–20:00
 
  • Odwiedź nasz namiot konsultacyjny:
 

 

 

Jednostka odpowiedzialna: Urząd Dzielnicy Ursynów

Podstawa prawna: UCHWAŁA NR LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. 

                             W sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy