nagłówek strony
-A A +A

Projekt remontu ul. Kawęczyńskiej

Czas trwania: 
pt, 01/10/2010 (Cały dzień) - ndz, 14/11/2010 (Cały dzień)

Celem konsultacji było zebranie opinii mieszkańców i użytkowników ul. Kawęczyńskiej na temat planowanego remontu i ustalenie na tej podstawie kierunków wprowadzania zmian na ul. Kawęczyńskiej.

 

Projekt przebudowy ulicy powstał w wyniku konsultacji z mieszkańcami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Te konsultacje już się zakończyły: PRZECZYTAJ RAPORTY w odnośnikach poniżej

                                                      i informację o ROZPOCZĘTYM REMONCIE - MODERNIZACJI ULICY - poniżej


 

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH MODERNIZACJI UL. KAWĘCZYŃSKIEJ

 

W dniach od 11 października do 19 listopada 2010 r. zostały zrealizowane konsultacje społeczne dotyczące planowanej modernizacji ulicy Kawęczyńskiej. Ulica Kawęczyńska będzie modernizowana na odcinku Ząbkowska-Otwocka. Remont obejmie całą szerokość ulicy z wyłączeniem torowiska. Prace przewidziane są na lata 2011-2012. Na ten cel zapisano w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym kwotę 5 mln zł.

 

KONSULTACJE MIAŁY NASTĘPUJĄCY PRZEBIEG:

 

- Sonda uliczna - 130 zrealizowanych ankiet

- Wywiady indywidualne z działaczami społecznymi oraz przedstawicielami instytucji i zakładów znajdujących się przy ul. Kawęczyńskiej

- Uwagi mieszkańców zebrane drogą mailową

- Warsztaty z przedstawicielami organizacji pozarządowych i instytucji z ul. Kawęczyńskiej oraz ekspertami (25 października)

- Warsztaty z mieszkańcami i użytkownikami ul. Kawęczyńskiej (3 i 4 listopada)

- Spotkanie podsumowujące z udziałem przedstawicieli urzędu i władz, organizacji pozarządowych oraz mieszkańców i użytkowników ulicy (9 listopada)

 

 

W trakcie sondy ulicznej, indywidualnych wywiadów oraz warsztatów zostało zebranych wiele pomysłów dotyczących przyszłości ul. Kawęczyńskiej. Wszystkie pomysły zostały przeanalizowane a następnie pogrupowane w 57 postulatów w ramach sześciu obszarów tematycznych (1. organizacja ruchu, 2. uregulowanie kwestii parkowania, 3. dostosowanie ulicy do potrzeb niechronionych uczestników ruchu, w tym do grup o specjalnych potrzebach, 4. rodzaje nawierzchni, 5. estetyka, 6. inne). Na spotkaniu podsumowującym 9 listopada zebrani mieszkańcy mieli możliwość zadania pytań i przedyskutowania postulatów z urzędnikami i ekspertami, a następnie oceniali wszystkie postulaty.

 

POSTULATY, KTÓRE UZYSKAŁY NAJWIĘKSZE POPARCIE W TOKU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH:

 

- Odrestaurowanie zabytkowych brukowanych wjazdów do bram

- Ujednolicenie typów latarni ulicznych, koszy na śmieci, ławek itp.

- Wprowadzenie zieleni miejskiej

- Przystanki tramwajowe wykończone zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych

- Wprowadzenie Miejskiego Systemu Informacji, (np. umieszczenie tablic informacyjnych dot. ciekawych obiektów w okolicy i historii)

- Detale i wykończenia w stylu historycznym (zabytkowym)

- Większa liczba koszy na śmieci

- Wymiana zniszczonej metalowej barierki przy szkole muzycznej

- Skoordynowanie remontu ulicy z innymi pracami, np. wymianą instalacji podziemnych

- Wzmożona kontrola parkowania przez policję i straż miejską

- Renowacja i ustawienie wiat przystankowych (dla wsiadających)

 

Wszystkie 57 postulatów wraz z ocenami mieszkańców przedstawione są w zwięzłym i przystępnym raporcie. Raport w dwu częściach można pobrać poniżej.

Zachęcamy do lektury!
 

Konsultacje były organizowane w ramach projektu „Wzmacnianie mechanizmu partycypacji społecznej w m.st. Warszawie” realizowanego dzięki wsparciu udzielonemu przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

 

OSTATECZNY SIWZ DLA KAWĘCZYŃSKIEJ

Dziękujemy za wszystkie nadesłane uwagi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. modernizacji ulicy Kawęczyńskiej. Ostateczna wersja SIWZ zawiera uwagi zgłaszane przez zainteresowanych przebudową ulicy Kawęczyńskiej.

 

Ogłoszenie o wyborze Projektanta wykonania projektu budowlano-wykonawczego zostało umieszczone w dniu 25.05.2011r. na stronie internetowej dzielnicy Praga-Północ w zakładce: Dla Przedsiębiorców-zamówienia publiczne Termin składania ofert: do dnia 03.06.2011r. Termin realizacji zadania: do dnia 15.12.2011r. 

 

Zapraszamy do zapoznania się treścią dokumentu SIWZ z uwzględnionymi Państwa uwagami.

 

OSTATECZNY SIWZ DLA KAWĘCZYŃSKIEJ

 

INFORMACJA O ROZPOCZĘTYM REMOCIE

Przebudowa ul. Kawęczyńskiej obejmie odcinek ulicy od skrzyżowania z ul. Ząbkowską i Radzymińską do ul. Otwockiej. Wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni i chodników. Na odcinku od ul. Ząbkowskiej do ul. Folwarcznej odtworzona będzie zabytkowa nawierzchnia z kamienia brukowego, z pasem z gładkiej kostki kamiennej, po którym łatwiej będą mogli poruszać się rowerzyści. Chodniki pokryją betonowe płyty 50x50 cm, krawężniki będą z kamienia, także wjazdy bramowe i miejsca parkingowe będą z kamiennej kostki.   

 

Wybudowane zostaną przystanki tramwajowe typu „wiedeńskiego” czyli z wyniesioną jezdnia na długości peronu tramwajowego. Nowe będą elementy małej architektury czyli latarnie, kosze na śmieci, ławki, stojaki rowerowe.

 

 

Projekt przebudowy ulicy powstał w wyniku konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz przedstawicielami instytucji znajdujących się przy ul. Kawęczyńskiej.

 

Konsultacje trwały w październiku i listopadzie 2010 roku.

Co działo się w trakcie konsultacji społecznych?

sonda uliczna

wywiady indywidualne z działaczami społecznymi oraz przedstawicielami instytucji i zakładów znajdujących się przy ul. Kawęczyńskiej

uwagi mieszkańców zbierane drogą mailową

warsztaty z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz ekspertami

warsztaty z mieszkańcami i użytkownikami ul. Kawęczyńskiej

spotkanie podsumowujące - zebrani mieszkańcy mieli możliwość zadania pytań i przedyskutowania postulatów z urzędnikami i ekspertami, a następnie oceniali wszystkie postulaty

 

Wszystkie pomysły i uwagi zostały przeanalizowane i pogrupowane w ramach sześciu obszarów tematycznych:

1. organizacja ruchu

2. uregulowanie kwestii parkowania

3. dostosowanie ulicy do potrzeb niechronionych uczestników ruchu, w tym do grup o specjalnych potrzebach

4. rodzaje nawierzchni

5. estetyka

6. inne

 

Po przeanalizowaniu wszystkich uwag stworzono SIWZ, czyli Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, dotyczącą modernizacji ulicy. 

 

 

Załączniki: 
Plik: RAPORT Z KONSULTACJI UL. KAWECZYNSKA, rozmiar pliku: 1700.47 KB
Pobierz
Plik: RAPORT Z SONDY ULICZNEJ, rozmiar pliku: 532.09 KB
Pobierz
Plik: PODSUMOWANIE WARSZTATU 9.11., rozmiar pliku: 255.75 KB
Pobierz
Plik: PODSUMOWANIE WARSZTATU Z EKSPERTAMI, rozmiar pliku: 216.55 KB
Pobierz
Plik: RAPORT Z WYWIADOW POGLEBIONYCH, rozmiar pliku: 203.96 KB
Pobierz
Plik: SPOTKANIE - PRZEDSTAWIENIE PROJEKTU, rozmiar pliku: 39.81 KB
Pobierz
Plik: Ostateczny SIWZ dla Kawęczyńskiej, rozmiar pliku: 155.98 KB
Pobierz