Get Adobe Flash player
-A A +A

Projekt uchwały w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018

Czas trwania: 
czw, 31/08/2017 (Cały dzień) - pt, 22/09/2017 (Cały dzień)

Program określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki uzależnień oraz minimalizacji szkód społecznych wynikających z używania alkoholu. 

Podstawą niniejszego dokumentu są zadania własne gminy wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 
Dokument zawiera szereg działań, zgodnych zarówno z kierunkami zawartymi w ww. ustawie jak i w innych dokumentach strategicznych na poziomie ogólnopolskim i lokalnym:
– Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych m.st. Warszawy na lata 2009-2020,
– Programem Rodzina na lata 2010-2020,
– Programem Wspierania Rodziny m.st. Warszawy na lata 2013-2015,
– Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy do roku 2020.
 
Program składa się z diagnozy opisującej problemy związane z używaniem alkoholu, charakterystykę obszarów kumulacji problemów społecznych w Warszawie. W Programie opisano zasoby Miasta w zakresie pomocy osobom uzależnionym, ich rodzinom, dzieciom i młodzieży, zagrożonych wykluczeniem społecznym, również w kontekście Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku. Opisana została też koncepcja Lokalnego Systemu Wsparcia.
 
Ponadto w Programie określono cele i poziomy wsparcia. Cele szczegółowe zostały doprecyzowane w harmonogramie, w którym uporządkowane są zadania i ich realizatorzy oraz wskaźniki.
 
Ponieważ dzielnice m.st. Warszawy na podstawie Programu opracowują harmonogramy działań lokalnych uwzględniające specyfikę dzielnic, doprecyzowane zostały wymagania wobec tych dokumentów i sposób finansowania poszczególnych celów. Dalej opisane są zadania i kompetencje Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy i Dzielnicowych Zespołów.
 
Zamieszczone mapy kumulacji problemów społecznych dla każdej dzielnicy m.st. Warszawy, mają służyć do planowania działań w poszczególnych obszarach dzielnic, które wymagają szczególnego wsparcia. Przy czym zarządy dzielnic mogą doprecyzować obszary zalecanej szczególnej koncentracji działań.
 
W Programie zostały umieszczone zaktualizowane mapy kumulacji problemów społecznych dla dzielnic m.st. Warszawy.
 
W Programie umieszczono również standardy:
 1. Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego
 2. Jakości programów profilaktycznych realizowanych w szkołach i placówkach oświaty oraz placówkach wsparcia dziennego
 3. Zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży
 4. Klubu dziecka i rodzica
 5. Lokalnego Systemu Wsparcia
 6. Badania „Tajnego Klienta”
 7. Pracy środowiskowej
Zapraszamy mieszkańców oraz organizacje pozarządowe do zgłaszania uwag i propozycji do całej treści projektu Programu.
 
Czekamy na Państwa spostrzeżenia dotyczące problemów związanych z używaniem i nadużywaniem alkoholu, które powinny zostać uzupełnione w Programie. Zgłoszone uwagi zostaną przeanalizowane przez zespół roboczy w kontekście wytycznych z dokumentów strategicznych wymienionych w opisie konsultacji, które wyznaczają ramy realizacji i możliwości finansowania.
 
Proces konsultacji obejmuje możliwość zgłoszenia propozycji i uwag na formularzu konsultacyjnym, zgłaszania osobiście propozycji i uwag w Punkcie konsultacyjnym w siedzibie Biura Pomocy i Projektów Społecznych.
 
Następnie zostanie powołany zespół roboczy zgłoszonych propozycji, który rozpatrzy wszystkie zgłoszone kwestie. W skład zespołu wejdą przedstawiciele organizacji pozarządowych i Urzędu.
 
Na zakończenie planowane jest przygotowanie raportu z konsultacji społecznych, w którym zawarta będzie informacja o przyjęciu lub odrzuceniu uwag wraz z uzasadnieniem.
 

Konsultacje społeczne trwały od 31 sierpnia do 22 września 2017

Przeczytaj raport >>>


 

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 

Do 22 września 2017 roku zgłoś uwagi:

 • e-mailem: adobija@um.warszawa.pl albo mskora@um.warszawa.pl
 • pocztą na adres: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa
 • osobiście w punkcie konsultacyjnym przy ul. Niecałej 2, pok.16 lub 17:
  • 4 września (poniedziałek) w godz. 8.00-16.00
  • 14 września (czwartek) w godz. 14.00-18.00
  • 20 września (środa) w godz. 8.00-16.00

 


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Podstawa prawna: UCHWAŁA NR LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r.

                              W sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy

Załączniki: 
Plik: Formularz do zgłaszania uwag, rozmiar pliku: 36.51 KB
Pobierz
Plik: Raport z konsultacji społecznych, rozmiar pliku: 180.24 KB
Pobierz