nagłówek strony
-A A +A

W Ogrodzie Krasińskich szykują się zmiany

Czas trwania: 
pt, 18/02/2011 (Cały dzień) - pt, 11/03/2011 (Cały dzień)

Ogród Krasińskich to park, który znajduje się w dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. Jego granice wyznaczają: od północy ul. Świętojerska, od zachodu ul. Bohaterów Getta oraz al. Andersa, od wschodu Plac Krasińskich. Od południa granicę stanowi łamana linia ogrodzeń na tyłach zabudowy tworzącej północną pierzeję ul. Długiej. Powstał w XVII wieku jako założenie ogrodowo-pałacowe. Po około stu latach został udostępniony mieszkańcom stolicy. Natomiast na przełomie XIX i XX wieku przeprojektował go znany ogrodnik warszawski Franciszek Szanior, twórca takich założeń, jak Park Skaryszewski i Ujazdowski. Od 1965 roku Ogród jest wpisany do rejestru zabytków.

 

 

 


Te konsultacje już się zakończyły: PRZECZYTAJ RAPORTY i ODPOWIEDZI ZTP (załączone poniżej)

                                                       oraz INFORMACJĘ O KONKURSIE na projekt modernizacji-rewaloryzacji

                                                       Ogrodu Krasińskich ogłoszonym po konsultacjach,

                                                       zobacz też WIZUALIZACJE NAGRODZONEGO PROJEKTU (4 załączniki)


 

 

Ogród Krasińskich ma powierzchnię 9,6 ha i zawiera historyczną część pomiędzy ogrodową elewacją pałacu Krasińskich a barokową zabytkową bramą oraz tereny przyłączone w ramach powojennego powiększenia jego obszaru. Najstarsze okazy drzew pochodzą z końca XIX wieku. Miejsce to pełni dziś funkcję parku spacerowo-rekreacyjnego.

 

Rewaloryzacja
W tym roku rozpocznie się rewaloryzacja Ogrodu Krasińskich. Jest ona konieczna, aby przywrócić wartość zabytkową parku oraz wyeksponować i odtworzyć elementy historyczne kompozycji. Rewaloryzacja ma obejmować zieleń, układ drogowy, wodny i oświetleniowy oraz elementy małej architektury. Prace będą wykonywane etapami. Park zostanie odświeżony i znów będzie mógł pełnić swoją pierwotną funkcję reprezentacyjną. Planowany układ zieleni ma zachowywać fazę przebudowy parku z przełomu XIX i XX wieku. Tam, gdzie w historycznej kompozycji pojawiły się ubytki, pojawi się odpowiednio ukształtowany i wyrośnięty materiał roślinny.

 

Szczegółowy plan prac rewaloryzacyjnych obejmuje:

 • wymianę nawierzchni ścieżek,
 • modernizację układu wodnego z kaskadą i stawem oraz fontanną,
 • odpowiednie powiązanie otoczenia miejsc pamięci narodowej z kompozycją parkową,
 • wymienienie oświetlenia i małej architektury, m.in. ławek oraz koszy na śmieci.

Planowane jest również przywrócenie historycznego placu zabaw w kształcie trójliścia wraz z otaczającymi krzewami, izolującymi go od kompozycji parkowej. Istniejące już wyposażenia placu może być przeniesione do powojennej części parku przy ul. Barokowej, gdzie w okresie powojennym funkcjonował plac zabaw.

 

 

Zalecenia konserwatorskie Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków

Przygotowane zalecenia konserwatorskie posłużą do opracowania szczegółowych wytycznych do konkursu na projekt rewaloryzacji Ogrodu Krasińskich.

 

1. Koncepcja programowo-przestrzenna rewaloryzacji Ogrodu Krasińskich musi obejmować cały jego obszar, tj. część historyczną i powojenną rozbudowę, którą należy traktować jako kolejna fazę rozwoju parku miejskiego.

 

2. W części historycznej należy zachować i uczytelnić fazę przebudowy parku z przełomu XIX i XX wieku wg projektu Franciszka Szaniora. Część południową, dołączoną do Ogrodu Krasińskich po wojnie, należy rozwiązać w formach współczesnych, dopuszczalne jest nawiązanie do istniejących tu wcześniej ogrodów pałacowych. Przy odtwarzaniu historycznych osi widokowych obowiązuje zasada etapowości usuwania drzew koniecznych do odsłonięcia widoku. Oznacza to, że w przypadku gdy wśród drzew przeznaczonych do usunięcia z powyższego powodu znajdzie się egzemplarz cenny, należy go pozostawić do jego naturalnej śmierci i nie zastępować nowym drzewem.

 

3. Na terenie historycznej kompozycji możliwa jest rekonstrukcja, na podstawie archiwalnych planów, elementów projektowanych przez Szaniora, nie uwzględnionych w powojennej odbudowie, jak placyk z altaną widokową przy obwodnicy parkowej. W przypadku altany dopuszcza się projekt zharmonizowany z zabytkowym parkiem.

 

4. W Ogrodzie Krasińskich nadal powinna dominować funkcja spacerowo-wypoczynkowa, zgodna z tradycją miejsca.

 

5. W częściach dodanych po wojnie możliwe jest uzupełnienie programu o nowe funkcje, pod warunkiem, że nie zdominują one i nie naruszą charakteru historycznej części parku oraz zostaną zharmonizowane ze skalą i charakterem zabytkowego parku.

 

6. Do całościowej koncepcji rewaloryzacji Ogrodu Krasińskich dopuszczalne jest również włączenie placu przed pałacem od strony pl. Krasińskich.

 

7. W koncepcji rewaloryzacji parku należy odpowiednio zaaranżować otoczenie miejsc pamięci narodowej znajdujących się na jego terenie i odpowiednio powiązać je z kompozycją parkową.

 

8. (opcjonalnie) Możliwe jest odtworzenie według istniejącej ikonografii historycznego ogrodzenia wraz z bramami na odcinkach istniejących historycznych granic od strony zachodniej i strony wschodniej Ogrodu Krasińskich oraz zaprojektowanie uproszczonego ogrodzenia z bramami na odcinkach poszerzonych granic obecnego Ogrodu Krasińskich.

 

9. Projekt powinien być przygotowany z uwzględnieniem etapowania prac. Kolejność poszczególnych etapów określi Inwestor.

 

10. W projekcie konieczne jest zastosowanie materiałów wysokiej jakości, dostosowanych do obiektów zabytkowych, a także wykorzystanie odpowiednio ukształtowanego i wyrośniętego materiału roślinnego w miejscach ubytków w historycznej kompozycji.

 

11. W Ogrodzie Krasińskich zaleca się odtworzenie historycznych nawierzchni żwirowo-ziemnych. Dopuszczalne jest również użycie nawierzchni mineralnych wykonanych we współczesnej technologii.

 

12. Rozwiązania, które zostaną wybrane w drodze konkursu mogą ulec zmianom w wyniku badań archeologicznych, które będą prowadzone na terenie Ogrodu w trakcie realizacji programu.

 

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Przebieg konsultacji społecznych:

 

 • Na przełomie stycznia i lutego 2011 r. psychologowie środowiskowi z Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadzili badania w ogrodzie: zaobserwowano 1200 osób, zebrano 120 map ewaluatywnych (zawierających ocenę parku przez użytkowników), przeprowadzono 50 wywiadów w terenie. Raport w wersji skróconej i rozszerzonej jest załączony poniżej.
 • 2 marca (środa) 2011 r., w godz. 17.30-20.30 w sali odczytowej Państwowego Muzeum Archeologicznego odbyło się otwarte spotkanie informacyjno-konsultacyjne. W załączeniu znajduje się zapis uwag i pytań zgłaszanych przez uczestników oraz odpowiedzi Zarządu Terenów Publicznych.
 • Zaproszenia na spotkanie informacyjno-konsultacyjne wysłano do organizacji zrzeszonych w Komisji Dialogu Społecznego ds. Ochrony Dziedzictwa Kulturowego, Komisji Dialogu Społecznego ds. Architektury i Planowania Przestrzennego, Stowarzyszenia Mieszkańców Muranowa – Murano, Stacji Muranów, plakat powieszono w siedzibie Stowarzyszenia Mieszkańców Starego i Nowego Miasta.
 • Informacje o konsultacjach: w połowie lutego 100 plakatów (50 plakatów formatu A3 oraz 50 plakatów formatu A4) rozwieszono w budynkach znajdujących się w sąsiedztwie Ogrodu Krasińskich, powieszono również dwa zalaminowane plakaty formatu A3 na dwóch tablicach informacyjnych znajdujących się w parku (wzór plakatu w załączeniu)
 • Po spotkaniu ukazały się dwa artykuły w bezpłatnej prasie: „Metro” oraz „Echo miasta” z informacją o tym, jak przebiegało spotkanie oraz o trwających konsultacjach.

 

Po rozstrzygnięciu konkursu na projekt:

 

 • 22 sierpnia 2011 roku w godz. 17:00-19.30 odbyła się debata pokonkursowa
 • Prace konkursowe można było obejrzeć na wystawie w Ratuszu, a później na planszach w Ogrodzie Krasińskich. Prace nagrodzone były dostępne również on-line na Platformie Konsultacji Społecznych (zaproszenie na debatę i wystawę w załączeniu)

 

W załączeniu:

 • podsumowanie uwag wraz z odpowiedziami ZTP oraz zdjęcia wnętrz ogrodu, będące załącznikiem do raportu ("dokumentacja fotograficzna ogrodu"),
 • prezentacje, które zostały przedstawione w trakcie spotkania oraz zapis pytań i postulatów kierowanych przez uczestników,
 • szczegółowy raport z odpowiedziami Zarządu Terenów Publicznych,
 • ogłoszenie o konkursie na projekt modernizacji-rewaloryzacji Ogrodu,
 • informacja o debacie pokonkursowej, która odbyła się 22 sierpnia 2011 r. oraz wizualizacje nagrodzonego projektu.

 

Podmiot odpowiedzialny:  Zarząd Terenów Publicznych

Załączniki: