nagłówek strony
-A A +A

Dodaj uwagi do poszczególnych PARAGRAFÓW UCHWAŁY w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Czas trwania: 
pt, 01/03/2013 - 09:00 - pt, 29/03/2013 - 23:59

Poniżej znajduje się projekt uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej z podziałem na paragrafy.

Do każdego z paragrafów można zgłosić uwagi. Dla ułatwienia, prosimy o kopiowanie danego zapisu do swojej wypowiedzi i zaznaczanie proponowanej zmiany poprzez podkreślenie lub pogrubienie. Prosimy o uzasadnianie proponowanej zmiany.

Pytania lub ogólne uwagi dotyczące konsultowanych dokumentów można wpisać na FORUM.

Zamieszczając swój komentarz lub pytanie potwierdzasz, że akceptujesz REGULAMIN.

Paragraf 3

Gnieszka (niezweryfikowany)
b)aktualny dokument rejestracyjny podmiotu,
 
Proponuję, aby zapis zmienić na "kopię" aktualnego dokumentu.
Bo dokument rodzi dodatkowe koszty.

Uwaga przesłana mailem na adres konsultacje@um.warszawa.pl przez Komisję Dialogu Społecznego ds. organizacji wspierających

 

Do wniosku należy dołączyć:

1)w przypadku organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

a)statut

b)aktualny dokument rejestracyjny podmiotu

c)oświadczenie osoby upoważnionej do składania w imieniu wnioskodawcy oświadczeń woli o braku zaległości w zapłacie obowiązkowych zobowiązań publiczno-prawnych.

 

UZASADNIENIE

Urząd m.st. Warszawy zrezygnował z konieczności dołączania statutów na etapie składania wniosków o dofinansowanie ze środków publicznych w otwartych konkursach ofert w związku z czym uważamy, że nieuzasadnione jest wymaganie dołączania statutów do wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Uwaga przesłana mailem na adres konsultacje@um.warszawa.pl przez Komisję Dialogu Społecznego ds. organizacji wspierających
 

§ 3.4, Do wniosku należy dołączyć:

2) w przypadku osób fizycznych i nieformalnych grup mieszkańców – pisemne oświadczenie wszystkich osób wchodzących w ich skład potwierdzające ich zaangażowanie w realizację zadania publicznego oraz wskazujące osobę lub osoby, przez które będą reprezentowane (wzór oświadczenia w załączeniu)

 

UZASADNIENIE

Przygotowanie wzoru oświadczenia nie będzie rodziło wątpliwości, co do jego zawartości (jakie informacje i/lub dane powinny się w nim znaleźć). Przykładowy wzór oświadczenia w załączeniu.

 

 

Wzór oświadczenia do § 3.4 2)

 

 

 

Warszawa, …………………………. r.

 

 

Urząd m.st. Warszawy

ul. …………………………..

….-…… Warszawa

 

 

OŚWIADCZENIE OSÓB FIZYCZNYCH
I NIEFORMALNYCH GRUP MIESZKAŃCÓW

potwierdzające zaangażowanie w realizację zadania publicznego

 

 

 

Poniżej wymienione osoby potwierdzają zaangażowanie się w realizację zdania publicznego pn. …………………………………………………………….. /nazwa zadania/.

 

Wskazujemy osobę lub osoby, przez które będziemy reprezentowani:

 

 

Czytelne podpisy osób składających oświadczenie:

 

 

 

Załącznik nr 1

Ingeborga (niezweryfikowany)

Kolejność rubryk dotyczacych "budżetu" inicjatywy jest myląca. Moim zdaniem o wiele łatwiejsza do wypełniania, bardziej intuicyjna byłaby taka kolejność:

- szacunkowy wkład wnioskodawcy (ilośc zadeklarowanych godzin pracy społecznej, wkłąd rzeczowy, wkład finansowy)

- szacunkowy wkład finansowy i rzeczowy m.st. Warszawa

- szacunkowy całkowity koszt realizacji zadania

 

Jeśli chcemy, żeby wniosek mogły wypełniać grupy mieszkańców, musimy im to jak najbardziej ułatwić. Dlatego może warto byłoby dodać pytania pomocnicze do najtrudniejszych pytań (np. OPIS STANU PRZYGOTOWANIA LUB REALIZACJI ZADANIA albo CELOWOŚĆ REALIZACJI ZADANIA - jak to mierzyć? jakie są wskaźniki?) i dać informację, jak można wyceniać godzinę pracy społecznej