nagłówek strony
-A A +A

Jaki plan miejscowy dla Muranowa – część wschodnia? [AKTUALIZACJA]

Czas trwania: 
pon, 23/11/2020 (Cały dzień) - pon, 25/01/2021 (Cały dzień)
Trwają prace nad planem miejscowym dla Muranowa – część wschodnia w Śródmieściu.
 

Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić tę okolicę. W Warszawie plany ustalają, w jaki sposób mogą być m.in. budowane i przebudowywane budynki, ulice, place, tworzona sieć infrastruktury, jak mogą zostać urządzone tereny zieleni, czyli np. parki i skwery.

 

Urbaniści i urzędnicy przygotowali propozycję projektu planu miejscowego. Jest on aktualnie (od 23 listopada) wyłożony do publicznego wglądu – to znaczy, że każdy może go zobaczyć w urzędzie i na stronie internetowej (link do projektu planu znajdziesz w opisie poniżej).

 

Jeśli masz propozycje zmian do zaprezentowanego projektu, teraz jest czas, żeby to zgłosić.

 

 

Więcej informacji o tym planie

 

Obszar opracowania obejmuje około 80 hektarów w Śródmieściu. Są to głównie tereny z osiedlami mieszkaniowymi. Mają już wykształconą strukturę przestrzeni publicznych i półpublicznych: ulice, ciągi pieszo-jezdne, liczne przejścia dla pieszych, otwarte podwórka. Szczególnie w południowej części obszaru.

 

Podstawowe założenia planu:

 • zachowanie i ochrona cennych pod względem historycznym układów urbanistycznych
 • zachowanie istniejącego mieszkaniowego charakteru osiedli Muranowa
 • zachowanie istniejących kwartałów mieszkaniowych z wewnętrznymi podwórkami i terenami usług oświaty
 • wykształcenie powiązań pomiędzy obydwoma stronami ulic otaczających plan miejscowy, w szczególności w al. "Solidarności" i ul. gen. Andersa
 • powiązanie planowanej stacji metra A 16 "Muranów" z przystankami komunikacji miejskiej oraz sąsiednimi ulicami w obszarze planu
 • uporządkowanie i poprawa jakości przestrzeni al. "Solidarności" i al. Jana Pawła II, gdzie dominuje komunikacja kołowa, a brakuje zieleni
 • wprowadzenie programu usług komercyjnych na obszarze planu
 • ukształtowanie oferty programowej towarzyszącej miejscom i obiektom atrakcyjnym turystycznie (Muzeum Polin, Kopiec Anielewicza, pomnik Umschlagplatz, Pałac Działyńskich, Ogród Krasińskich)
 • zachowanie cennych terenów zieleni, szpalerów drzew w ulicach, elementów ukształtowania rzeźby terenu oraz małej architektury
 • stworzenie powiązania przyrodniczego wzdłuż ul. Anielewicza łączącego zespół cmentarzy na Powązkach z terenami nad Wisłą
Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 

Udział mieszkańców w sporządzaniu planu musi mieć charakter sformalizowany – swoje uwagi trzeba zgłosić na piśmie albo podczas spotkania online.

 

1. Poznaj projekt planu miejscowego dla tej okolicy
 
Plan miejscowy składa się z dwóch części: tekstu planu (który stanowi treść uchwały rady miasta), oraz rysunku planu (który jest ilustracją do tekstu). Obie te części są nierozerwalnie ze sobą połączone – nie ma sensu czytanie samego tekstu bez patrzenia na rysunek i na odwrót.
 
Zobacz tekst i rysunek projektu planu (od 23 listopada):
 

Z tekstem i rysunkiem projektu planu miejscowego może zapoznać się również:

 • w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, Marszałkowska 77/79, pon.-pt., w godz. 8:00 – 16:00 

 

2. Porozmawiajmy:

 

 • na dyżurze telefonicznym z projektantem planu w godzinach 12 – 14, pod numerem 22 325 81 08
  • we wtorki 24 listopada, 1 i 8 grudnia
  • w czwartki 26 listopada, 3 i 10 grudnia
 • na dyskusji on-line 3 grudnia (czwartek) o godz. 17
  • na YouTube – możesz oglądać spotkanie i dyskutować na czacie
  • na platformie ZOOM – możesz zabrać głos w dyskusji. Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, napisz na dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl. Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy Ci w mailu zwrotnym.

 

Prezentacje wyświetlone na spotkaniu:

 

3. Możesz złożyć uwagi do projekty planu do 25 stycznia 2021

 

UWAGA: Przedłużyliśmy konsultacje społeczne! (informacja w BIP)

 

 

Jeśli chcesz poinformować swoich sąsiadów – wydrukuj plakat i powieś go na klatce!

 

Czym jest dyskusja publiczna on-line?
 
Tzw. Tarcza 4.0, czyli ustawa wprowadzająca zmiany przeciwdziałające negatywnym skutkom COVID-19 wprowadza możliwość zabierania głosu, zadawania pytań, ale także składania formalnych uwag podczas dyskusji publicznych on-line w czasie konsultacji planów miejscowych.
 
Do tej pory formalne uwagi do planu były składane tradycyjnie, czyli na piśmie – przekazywane drogą pocztową lub osobiście, oraz elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP.
 
Jeśli wybierzesz opcję zgłoszenia formalnej uwagi podczas dyskusji on-line (w praktyce oznacza to, że możesz przesłać uwagę na czacie na YT lub wziąć udział w spotkaniu na platformie ZOOM i zabrać głos), pamiętaj, że musisz podać swoje dane osobowe: imię i nazwisko oraz adres. Przekażesz je dzwoniąc pod numer telefonu lub przesyłając je na adres e-mail wskazane w trakcie spotkania. Uwaga zostanie rozpatrzona przez Prezydenta m.st. Warszawy, dlatego nie uzyskasz na nią odpowiedzi "od ręki" podczas dyskusji publicznej.
 
Dyskusja on-line umożliwia też zadawanie pytań i zabieranie głosu. Oznacza to, że możesz komentować czy dyskutować bez podawania swoich danych osobowych. Twój głos nie będzie formalną uwagą, ale wciąż Twoja opinia będzie się liczyć.

 

Kto może złożyć uwagi do planu?
 
Każdy może złożyć uwagi do planu  i proponować zmiany, jeśli jego zdaniem powinny zostać wprowadzone w przygotowanym projekcie planu, zanim stanie się on obowiązującym prawem. Wszystkie głosy są tak samo ważne. Nie ma znaczenia, czy jest się właścicielem gruntu, mieszkańcem obszaru objętego planem czy jakiegokolwiek innego fragmentu miasta, czy reprezentuje się tylko własny interes lub potrzeby grupy osób, stowarzyszenia, fundacji itp. Każda sprawa jest indywidualnie rozpatrywana przez autorów planu – urbanistów i architektów, a ostatecznie przez Prezydenta i radnych. 
Warto brać udział w dyskusji, ponieważ złożone uwagi pomogą projektantom przygotować lepszy plan.
 
Jak złożyć uwagi do planu?
 
 • podczas dyskusji publicznej on-line (więcej informacji powyżej)
 • mailowo na adres sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl
 • drogą pocztową na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego ul. Marszałkowska 77/79 00-683 Warszawa
 • osobiście w kancelarii głównej m.st. Warszawy, kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego lub w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w dzielnicy
 • możesz skorzystać z umieszczonego w ePUAP formularza ogólnego lub skorzystać z formularza samej uwagi do projektu planu, który jest zamieszczony powyżej.

 

Uwaga złożona w terminie zostanie rozpatrzona. Nie otrzymasz odpowiedzi, ale w Biuletynie Informacji Publicznej publikowany jest wykaz uwag wraz z informacją o tym, jak zostały rozpatrzone przez prezydenta Warszawy.

 

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

 

Co to jest plan miejscowy?
 
Plan miejscowy (czyli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ‒ MPZP) to dokument, który określi, jak będzie można przestrzennie urządzić daną okolicę, dany obszar.
 
Plan jest lokalnym aktem prawa. Tak jak ustawy uchwalane przez Sejm regulują, co można robić (a czego nie można) na poziomie całego kraju, tak w Warszawie plany miejscowe, uchwalane przez Radę Warszawy, ustalają sposób zagospodarowania obszarów na terenie miasta.
 
Plany miejscowe sporządzają architekci i urbaniści przy wsparciu wielu ekspertów: socjologów, ekonomistów, inżynierów. Plany miejscowe nie są martwymi dokumentami. Ilekroć inwestor występuje o pozwolenie na budowę na obszarze gdzie obowiązuje plan miejscowy, musi przedstawić projekt architektoniczny zgodny z ustaleniami planu. Plany stanowią zatem gwarancję utrzymania ładu przestrzennego w przyszłości.
 
Na jakich etapach możesz włączyć się w tworzenie planu?
 
Udział mieszkańców przewidziany jest w dwóch momentach procedury.
 
Po raz pierwszy – po tym, jak Prezydent poinformuje o przystąpieniu do sporządzania planu – można składać wnioski do planu. We wnioskach można napisać wszystko, co byśmy chcieli, żeby zmieniło się na obszarze objętym planem (albo pozostało tak, jak jest).
 
Po raz drugi mieszkańcy mogą podzielić się opinią, kiedy już przygotowana jest przez urbanistów i urząd propozycja projektu planu. Wtedy jest on wykładany do publicznego wglądu – to znaczy każdy może go obejrzeć w urzędzie i na stronie internetowej. Wtedy można składać uwagi do planu, tzn.  propozycje zmian do zaprezentowanego projektu.
 
Więcej o planowaniu przestrzennym znajdziesz w broszurze PLAN MIEJSCOWY O co tu chodzi?
 
Ogłoszenie o wyłożeniu tego planu miejscowego znajdziesz też
 
 
Twoja opinia się liczy!