nagłówek strony
-A A +A

Pałacyk Konopackiego – miejsce (dla) mieszkańców

Czas trwania: 
wt, 17/05/2016 (Cały dzień) - śr, 15/06/2016 (Cały dzień)

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Nowej Pragi do współdecydowania o tym, jakie aktywności i zajęcia powinny być organizowane w Domu Kultury Praga, który będzie działał w Pałacyku Konopackiego przy ul. Strzeleckiej 11/13 już po remoncie budynku.

 

Powiedzie nam jakbyście zagospodarowali przestrzeń wokół budynku? 

Czekamy na wskazówki, sugestie i uwagi od mieszkańców.

 

 


Konsultacje trwały od 18 maja do 15 czerwca 2016 r.

Przeczytaj RAPORT


 

Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy zaprosiło do współpracy przy procesie partycypacyjnym i przygotowaniu Wytycznych do Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla Pałacyku Konopackiego Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, na którym opiera swoje działania spółka Dobre Pomysły Ę. Partnerem przy realizacji tego zadania jest Dyrekcja i pracownicy Domu Kultury „Praga”.

 

Proces rozpoczął się w połowie marca 2016 roku. 

 

Pałacyk Konopackiego – miejsce (dla) mieszkańców – zapowiedź konsultacji

 

Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy zaprosiło do współpracy przy procesie partycypacyjnym i przygotowaniu Wytycznych do Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla Pałacyku Konopackiego Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, na którym opiera swoje działania spółka Dobre Pomysły ę. Partnerem przy realizacji tego zadania będzie Dyrekcja i pracownicy Domu Kultury „Praga”.

 

Proces rozpoczął się w połowie marca 2016 roku. O co tak naprawdę chodzi? Mówiąc językiem działań, a nie procedur, głównym zadaniem jest odpowiedź na pytanie, co powinno się znaleźć w nowym centrum kultury, które ma działać w przyszłości w Pałacyku Konopackiego. W związku z tym, „ę” zaproponowało działania, które pozwolą wypracować wytyczne w procesie angażującym użytkowników, mieszkańców, partnerów a także gospodarzy miejsca – pracowników i dyrekcję Domu Kultury „Praga”, który w przyszłości zostanie gospodarzem centrum kultury działającym w Pałacyku. Ostateczny wariant dotyczący tego, czy formalnie zostanie tam przeniesiony dom kultury czy powstanie jego filia, nie jest jeszcze znany.

 

Tak pomyślany proces wyzwoli potrzebne zaangażowanie, energię i współodpowiedzialność za przyszły kształt miejsca kultury. Założeniem „ę” jest także praca na zgromadzonej już wiedzy oraz istniejących zasobach tak, aby nie wyważać już otwartych drzwi.

 

Warto wspomnieć, że nie jest to pierwszy raz, kiedy Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” wspiera miejsce kultury w procesie zmiany. Organizacja ma wieloletnie doświadczenie w pracy z domami kultury (program Zoom na Domy Kultury: www.zoomnadomykultury.pl), galeriami sztuki, bibliotekami, czy muzeami. Zawsze pracuje z gronem specjalistów i przy dokładnym rozpoznaniu lokalnej sytuacji i we współpracy z mieszkańcami.

 


 

PRACA METODĄ PROJEKTOWANIA PARTYCYPACYJNEGO

Uwzględniając potrzeby użytkowników budynku, pracowników i dyrekcji oraz w trosce o jak najwyższą jakość rozwiązań i w odniesieniu do lokalnej specyfiki „ę” proponowało pracę nad koncepcją inspirowaną metodą i doświadczeniami Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę“ w prowadzeniu twórczych procesów projektowania wiedzy i doświadczeń.

O procesie „ę” myśli kompleksowo, chce połączyć potrzeby i potencjał mieszkańców z wiedzą i doświadczeniem pracowników Domu Kultury „Praga”, dlatego pracuje na kilku poziomach:

- z wcześniej zdobytą wiedzą i doświadczeniem,

- z zespołem domu kultury,

- z ekspertami, lokalnymi liderami,

- z mieszańcami.

 

Proces składa się z kilku etapów:

1. STWORZENIE ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

Do zespołu został zaproszony socjolog,  specjalista  z  dziedziny  konsultacji  społecznych,  ekspert  ds. rewitalizacji oraz doświadczeni animatorzy kultury z zespołu Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”. Zadaniem zespołu eksperckiego będzie dopracowywanie szczegółowych scenariuszy działań, przepracowywanie wniosków wyciągniętych z pracy z użytkownikami, proponowanie rozwiązań do współdecydowania, inspirowanie uczestników oraz opracowanie ostateczny

 

2. ROZPOZNANIA POTRZEB – POGŁĘBIONY RESERACH OPARTY O PRACĘ NA WYGENEROWANEJ I ISTNIEJĄCEJ JUŻ WIEDZY - uporządkowanie i wykorzystanie istniejącej już wiedzy o potrzebach mieszkańców odnośnie Pałacyku i jego funkcji oraz zmapowanie inicjatyw, które już powstały w ramach konsultacji/innych działań i grup/osób zaangażowanych w proces w przeszłości.

Kiedy: kwiecień – połowa maja 2016 r.

 

3. PRACA Z ZESPOŁEM DOMU KULTURY – merytoryczne wzmocnienie zespołu instytucji, inspiracja możliwymi modelami pracy w domach kultury, wskazanie narzędzi i dobrych praktyk działania w społeczności lokalnej, wsparcie procesu zmiany w zespole.

Kiedy: maj 2016 r.

 

4. PRACA Z MIESZKAŃCAMI – zbieranie wiedzy od mieszkańców Nowej Pragi, spotkania, warsztaty architektoniczne, wspólne zaprojektowanie prototypu centrum kultury, który posłuży do konsultacjom z szerszym gronem mieszkańców.

Kiedy: maj – czerwiec 2016 r.

 

5. MOBILNY PROCES WSPÓŁDECYDOWANIA Z MIESZKAŃCAMI  PRAGI  PÓŁNOC  – działania partycypacyjne z mieszkańcami i w przestrzeni dzielnicy.

Zależy nam na bezpośrednim dotarciu z do różnych grup użytkowników i poznanie ich wizji domu kultury działającego w dzielnicy w odniesieniu do prototypu. Nadrzędną ideą jest organizacja spotkań konsultacyjnych w miejscach, które skupiają mieszkańców Pragi.

Odbędzie się 5 spotkań konsultacyjnych w zespołach: animator z Towarzystwa i pracownik domu kultury, zadbamy o różnorodność miejsc, w których odbędą się konsultacje.

Kiedy: czerwiec 2016 r.

 

6. PRZYGOTOWANIE  DOKUMENTU - WYTYCZNYCH  DO  PROGRAMU  FUNKCJONALNO- UŻYTKOWEGO ORAZ RAPORTU Z PROCESU PRZYGOTOWAWCZEGO I PARTYCYPACYJNEGO -ostateczna praca nad dokumentem zawierającym wytyczne oparte o zdobytą wiedzę, przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami i wkład merytoryczny zespołu interdyscyplinarnego.

Na tym etapie zostanie opracowana odpowiedź na pytanie co ma się znaleźć w nowym miejscu kultury. Wszystkie wytyczne będą opierały się o proces konsultacji i współpracy z mieszkańcami.

Kiedy: czerwiec – lipiec 2016 r.

 

Zapraszamy do udziału w powyżej opisanych działaniach. Będziemy o nich informować za pośrednictwem Platformy, w lokalnych mediach oraz w różnych punktach na terenie Nowej Pragi. Nowe funkcje Pałacyku Konopackiego zależą od mieszkańców Pragi.

 

Jeśli macie Państwo jakieś pytania dotyczące procesu lub chcecie go wesprzeć – prosimy o kontakt z koordynatorką działań: Elizą Gryszko, eliza.gryszko@e.org.pl

 

 

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 

I. Spacery badawcze:

 • 18 maja (środa), w godz. 18:00-20:00, zbiórka przed Pałacykiem Konopackiego, ul. Strzelecka 11/13
 • 21 maja (sobota), w godz. 11:00-14:00, zbiórka przed Pałacykiem Konopackiego
 • 23 maja (poniedziałek), w godz.15:00-18:00, zbiórka przed Pałacykiem Konopackiego

 

II. Warsztaty architektoniczne w Domu Kultury „Praga”, ul. Dąbrowszczaków 2:

 • 25 maja (środa), godz. 17:30-20:30
 • 28 maja (sobota), godz. 10:00-13:00

 

III. Mobilne konsultacje społeczne:

 • 3 czerwca (piątek), w godz. 9:00-11:00 – bazar przy ul. Strzeleckiej
 • 4 czerwca (sobota), w godz. 10:00-14:00 –  ulice: Wileńska/ Inżynierska/ 11 Listopada/ Bródnowska/ Środkowa/ Kowieńska/ Kowelska/ Stalowa/ Mała/ Równa (mobilny punkt konsultacyjny)
 • 5 czerwca (niedziela), w godz. 10:00-13:00 – ogród Pałacyku Konopackiego, ul. Strzeleckiej 11/13
 • 11 czerwca (sobota), w godz. 9:00-10:30 – okolice bazaru przy ul. Namysłowskiej
 • 11 czerwca (sobota), w godz. 11:00-12:30 i 15:00-16:30 – Centrum Wielokulturowe, ul. Jagiellońska 54 (wejście od Pl. Hallera), podczas Festiwalu Aktywnych Mieszkańców
 • 12 czerwca (niedziela), w godz. 10:00-13:00 – ogród Pałacyku Konopackiego

 

IV. Napisz do nas: palacyk@um.warszawa.pl  na opinie czekamy do 15 czerwca!

 

 

 


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Kultury

Podstawa prawna: UCHWAŁA NR LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. W sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy