nagłówek strony
-A A +A

Jaki plan miejscowy dla rejonu ul. Płaskowickiej i Puławskiej? [AKTUALIZACJA]

Czas trwania: 
pon, 24/02/2020 (Cały dzień) - wt, 21/07/2020 (Cały dzień)

Wyłożyliśmy projekt planu miejscowego dla rejonu ul. Płaskowickiej i Puławskiej do publicznego wglądu. Plan miejscowy wpłynie na rozwój tej okolicy. Określi, jak będzie można ją urządzić.

 


Konsultacje społeczne trwały do 21 lipca 2020


 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 

Poznaj projekt planu

 • on-line: tekst i rysunek projektu planu (jeśli jest problem z załadowaniem strony, zachęcamy do skorzystania z pliku dołączonego do ogłoszenia w BIPie. Załączniki są na dole strony, pod ogłoszeniem)
 • tekst i rysunek projektu prognozy oddziaływania na środowisko
 • w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, Marszałkowska 77/79, pon.-pt. 8:00 – 16:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr 22 443 23 26

 

 • Porozmawiaj z projektantem planu podczas dyżuru online na platformie ZOOM:

24 czerwca (środa), w godz. 17:00-19:00

 

 • Weź udział w dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego – 16 czerwca (wtorek) o godz. 17:00
  • w Urzędzie Dzielnicy Ursynów przy al. Komisji Edukacji Narodowej 61 (sala konferencyjna na I piętrze)*
  • poprzez udział w dyskusji publicznej transmitowanej online z możliwością zadawania pytań na platformie YouTube

 

* W sali, w której będzie odbywać się spotkanie, będzie mogło przebywać jedynie 30 osób. Z tego powodu i w trosce o nas wszystkich zachęcamy Państwa do udziału w dyskusji transmitowanej online, gdzie także będzie można zadać pytanie. Projektanci będą odpowiadali publicznie zarówno na pytania z sali, jak i pytania z czatu online.

 

Każdy, kto chce wziąć udział w spotkaniu w budynku Urzędu Dzielnicy, powinien mieć zasłonięte usta i nos. Ograniczenia wynikają z zagrożenia epidemicznego. Organizację spotkania dostosowujemy do wytycznych podawanych na dzień 12 czerwca 2020. Jeśli wytyczne się zmienią, będziemy też zmieniać sposób organizacji spotkania, prosimy więc o śledzenie aktualizacji.

 

Prezentacje ze spotkania:

 

Możesz też złożyć uwagę do projektu planu.

 

Jak złożyć uwagę?  

 • elektronicznie przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego Profilem Zaufanym za pośrednictwem platformy ePUAP
 • drogą pocztową na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa
 • osobiście w kancelarii głównej m.st. Warszawy, kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego lub w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w Twojej dzielnicy

 

Możesz skorzystać z umieszczonego w ePUAP formularza ogólnego lub skorzystać z formularza samej uwagi do projektu planu.

 

Konsultacje społeczne trwają do 21 lipca 2020 roku.  

 

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19 w trwających procedurach planistycznych, terminy wyłożenia planów do publicznego wglądu (w tym zbieranie uwag do planu i organizacja dyskusji publicznych) były zawieszone. Zgłoszona w tym czasie uwaga jest jednak skuteczna i będzie rozpatrywana.

 

Odwołaliśmy dyskusję publiczną, która miała się odbyć we wtorek 18 marca o 17. Nie odbyły się też dyżury projektantów planu, zaplanowane na 17 marca po południu oraz 12, 24, 31 marca rano, a także 12 i 24 marca w godzinach 16-19. Dyskusja publiczna odbędzie się 16 czerwca o 17 w zmienionej formule (więcej informacji powyżej).

 

Zgodnie z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 o terminie dyskusji publicznej nad planem będziemy informować w BIP i w kolejnych aktualizacjach.

 

Ogłoszenie o tym planie znajdziesz też w Biuletynie Informacji Publicznej i na architektura.um.warszawa.pl

 

Jeśli chcesz pomóc poinformować swoje sąsiadki i sąsiadów – wydrukuj i powieś na klatce plakat!

Twoja opinia się liczy!

 

 

O rejonie ulic Filipiny Płaskowickiej i Puławskiej
 
Obszar planu o powierzchni ok. 35,8 ha stanowi fragment Ursynowa Zachodniego położony po południowej stronie ulicy Filipiny Płaskowickiej. W zachodniej części obszaru przeważają tereny związane z funkcją handlu wielkopowierzchniowego. Na wschód od realizowanego węzła komunikacyjnego oraz w południowej część obszaru planu, na styku z otuliną rezerwatu przyrody "Las Kabacki" znajdują się tereny niezagospodarowane (częściowo zajęte przez bazę budowy trasy S2).
 
Głównymi celami sporządzenia przedmiotowego planu są:
 • uregulowanie i uporządkowanie układu drogowego w związku z realizacją Południowej Obwodnicy Warszawy oraz planowanego zjazdu na obszar dzielnic Ursynów z projektowanej obwodnicy,
 • określenie zasad zagospodarowania terenu w celu uszczegółowienia rozwiązań oraz określenia standardów dla obszaru przeznaczonego pod funkcje handlowo  usługowe,
 • ochrona funkcji istniejącego terenu zieleni – parku „Wyżyny” wchodzącego w skład Systemu Przyrodniczego Warszawy oraz zachowania i tworzenia ciągłości przyrodniczej struktury Warszawy.

 

Zgodnie z przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami, a także biorąc pod uwagę przesądzenia dotyczące inwestycji ponadlokalnych (trasa S2) obszar planu można podzielić na trzy strefy zmian zagospodarowania:
 • strefa usługowa, dla której zakłada się rozbudowę istniejącego centrum handlowego, przy zachowaniu zasad określonych w planie dotyczących. m.in. kształtowania aktywnej pierzei usługowej od strony ulicy Filipiny Płaskowickiej; zakłada się również realizację mniejszych obiektów usługowych na sąsiednich terenach oraz ustala się ochronę Kanału Grabowskiego m.in. poprzez wyznaczenie terenu zieleni towarzyszącej;
 • strefa zieleni urządzonej, gdzie większość terenów dotychczas niezagospodarowanych przeznacza się pod funkcje parku z dopuszczeniem usług (w zakresie ograniczonym ustaleniami planu) oraz wyznacza się powiązania piesze i pieszo-rowerowe pomiędzy terenami mieszkaniowymi a rezerwatem przyrody „Las Kabacki”; w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów infrastruktury technicznej towarzyszących drodze ekspresowej wyznacza się strefę zieleni osłonowej;
 • strefa techniczna, na którą składają się tereny dróg publicznych oraz tereny obiektów infrastruktury technicznej, przy czym należy zaznaczyć, ze realizacja trasy ekspresowej i obiektów jej towarzyszących stanowi inwestycję ponadlokalną realizowaną w oparciu o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej.

 

W projekcie planu określa się przeznaczenie terenów oraz główne zasady ich przyszłego zagospodarowania – szczegółowe projekty realizacyjne, dla wyznaczonych w planie terenów usługowych oraz zieleni urządzonej, będą musiały być zgodne z zapisami planu.
 

Jednostka odpowiedzialna: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i uchwała nr LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy oraz ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Załączniki: 
Plik: Plakat do samodzielnego druku, rozmiar pliku: 203.32 KB
Pobierz
Plik: Prezentacja procedury planistycznej, rozmiar pliku: 1413.02 KB
Pobierz