nagłówek strony
-A A +A
Informacja na temat inicjatywy lokalnej

Czas trwania

pt, 01/03/2013 - 09:00 - sob, 30/03/2013 - 00:00
Przedstawione projekty uchwały i zarządzenia stanowią realizację zapisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Tekst ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w Internetowym Systemie Aktów Prawnych

Najważniejsze informacje na temat inicjatywy lokalnej
 
Co to jest inicjatywa lokalna?
Art. 2 pkt 4. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dodany nowelizacją z 2010 roku) definiuje inicjatywę lokalną jako „formę współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej”.
 
Jak to działa? 
Jeżeli wraz z innymi mieszkańcami macie pomysł na konkretne, ważne dla Was i Waszej społeczności przedsięwzięcie, to możecie złożyć wniosek do Miasta, aby wspólnie ten pomysł zrealizować. 
 
Kto może złożyć wniosek?
Wniosek możecie złożyć bezpośrednio jako mieszkańcy. Możecie też zrobić to za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – o ile podmioty te mają siedzibę na terenie m.st. Warszawy.
Wnioskodawcy zostali określeni w art. 19b ustawy – nie ma zatem możliwości zmiany tego w uchwale Rady Miasta.
 
Jakie zadania można realizować w ramach inicjatywy lokalnej?
Wnioski muszą wpisywać się w następujące obszary:
- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w szczególności budowy, rozbudowy lub remontów dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury – należy pamiętać, że obiekty te muszą stanowić własność jednostek samorządu terytorialnego, 
- działalności charytatywnej, 
- podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 
- działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, 
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- promocji i organizacji wolontariatu, 
- edukacji, oświaty i wychowania, działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki, 
- ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, 
- porządku i bezpieczeństwa publicznego.
 
Zakres zadań, które mogą być realizowane w ramach inicjatywy lokalnej, został określony w art. 19b ustawy. Zakres ten nie może zostać rozszerzony ani ograniczony w uchwale Rady Miasta.
 
 
Jak złożyć wniosek?
Wniosek można złożyć w dowolnym momencie w Urzędzie m.st. Warszawy. Powinien on mieć formę pisemną, z dopiskiem „wniosek o realizację inicjatywy lokalnej”. Aby ułatwić pisanie wniosku, jak również jego ocenę, w projekcie uchwały zaproponowano wzór wniosku. 
Do wniosku należy dołączyć dokumenty wskazane w §3 projektu uchwały.
 
Kiedy wniosek zostanie rozpatrzony?
Wniosek o realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej jest wnioskiem w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego, więc termin jego rozpatrzenia również powinien być zgodny z kpa. Odpowiedź na wniosek powinna zatem nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca.  
 
Jaki może być wkład mieszkańców w realizację inicjatywy?
Wkład mieszkańców (jako wnioskodawców) może polegać na pracy społecznej, na świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych (zgodnie z art. 19e ustawy). 
 
Jaki może być wkład Miasta w realizację inicjatywy?
Miasto nie przekazuje mieszkańcom dotacji na inicjatywę lokalną, może natomiast wspierać realizację zadania w sposób organizacyjny lub rzeczowy (w tym również np. zakup usług). 
 
Miasto może przekazać wnioskodawcom na podstawie umowy użyczenia rzeczy konieczne do wykonania inicjatywy lokalnej (zgodnie z art. 19f ustawy). Trzeba jednocześnie pamiętać, że realizacja inicjatywy lokalnej musi być zgodna z innymi przepisami prawa – w tym np. prawem zamówień publicznych.
 
Jakie są kryteria oceny wniosków?
Art. 19c ustawy wskazuje, że kryteria oceny powinny uwzględniać przede wszystkim wkład pracy społecznej, a także celowość zadania z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej.
 
Szczegółowe kryteria oceny wniosków ustala Rada m.st. Warszawy w drodze uchwały.
 
W projekcie uchwały zawarto następujące kryteria: forma udziału mieszkańców w realizacji zadania, wkład własny wnioskodawców w formie pracy społecznej i celowość realizacji zadania z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej. Dodatkowo, za ważne kryteria uznano: zaangażowanie środków budżetowych m.st. Warszawy oraz stan przygotowania lub realizacji zadania.
 
Po dokonaniu oceny wniosku konieczne jest przeprowadzenie analizy ewentualnych skutków finansowych realizacji inicjatywy oraz możliwości zaangażowania środków m.st. Warszawy.
 
Kwestie te zostały zawarte w § 5 projektu uchwały oraz w załączniku nr 2 do uchwały.
 
Kto ocenia wnioski?
Zgodnie z art. 19c ustawy, oceny wniosków dokonuje organ wykonawczy, czyli Prezydent m.st. Warszawy.
Wnioski będą kierowane do właściwych kierowników komórek – burmistrzów lub dyrektorów biur Urzędu. Kierownik komórki wyznaczy pracownika lub zespół do oceny konkretnego wniosku. W przypadku wniosków o charakterze interdyscyplinarnym, powołanie zespołu oceniającego będzie konieczne. Kwestie te zostały zawarte w projekcie zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy.
 
Na czym polega współpraca z Miastem w ramach inicjatywy lokalnej?
Jeśli wniosek zostanie przyjęty do realizacji to kierownik komórki (burmistrz dzielnicy lub dyrektor biura) podpisze umowę z mieszkańcami o wykonanie inicjatywy lokalnej. Treść umowy, jak również harmonogram i kosztorys zadania, zostaną uzgodnione wspólnie.
 
Co się dzieje po zrealizowaniu inicjatywy?
Po zrealizowaniu inicjatywy strony wspólnie przygotowują sprawozdanie. Jego wzór został określony w projekcie zarządzenia. Informacje na temat wszystkich inicjatyw lokalnych zrealizowanych w Warszawie będzie zbierał Dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej.
 
 

Stan przedsięwzięcia

w trakcie realizacji

Podmiot odpowiedzialny

Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy 

Podmioty realizujące

Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy