nagłówek strony
-A A +A

Jaki plan miejscowy dla rejonu Ratusza Dzielnicy Targówek? [AKTUALIZACJA]

Czas trwania: 
śr, 26/02/2020 (Cały dzień) - pon, 13/07/2020 (Cały dzień)

Wyłożyliśmy projekt plan miejscowy dla rejonu Ratusza Dzielnicy Targówek. Plan miejscowy wpłynie na rozwój tej okolicy. Określi, jak będzie można ją urządzić.

 


Termin wyłożenia projektu tego planu został wznowiony od 23 maja i upływa 19 czerwca 2020

Konsultacje społeczne trwały do 13 lipca 2020 roku


 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 

Poznaj projekt planu

 • tekst i rysunek projektu planu
 • tekst i rysunek projektu prognozy oddziaływania na środowisko
 • w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego (BAiPP), Marszałkowska 77/79, pon.-pt. w godz. 8:00 – 16:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr 22 443 23 37
 • na wystawie przed Ratuszem Dzielnicy Targówek, ul. Kondratowicza 20

 

Weź udział w dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu – 18 czerwca (czwartek) o godz. 17.00:

 • w siedzibie Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, ul. Kondratowicza 20, sala ślubów*
 • poprzez udział w dyskusji publicznej transmitowanej online z możliwością zadawania pytań na platformie YouTube

 

* W sali, w której będzie odbywać się spotkanie, będzie mogło przebywać jedynie 20 uczestników. Z tego powodu i w trosce o nas wszystkich, zachęcamy Państwa do udziału w dyskusji transmitowanej online, gdzie również będzie można zadać pytanie. Projektanci będą odpowiadali publicznie zarówno na pytania z sali, jak i pytania z czatu online. Nagranie dyskusji będzie dostępne na stronie architektura.um.warszawa.pl oraz konsultacje.um.warszawa.pl. Każdy, kto chce wziąć udział w spotkaniu w budynku Urzędu Dzielnicy, powinien mieć zasłonięte usta i nos.

 

Ograniczenia wynikają z zagrożenia epidemicznego. Organizację spotkania dostosowujemy do wytycznych podawanych na dzień 12 czerwca 2020. Jeśli wytyczne się zmienią, będziemy też zmieniać sposób organizacji spotkania, prosimy więc o śledzenie aktualizacji. 

 

 

Prezentacje ze spotkania:

 

Jak złożyć uwagę?  

 • elektronicznie przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego Profilem Zaufanym za pośrednictwem platformy ePUAP
 • drogą pocztową na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa
 • osobiście w kancelarii głównej m.st. Warszawy, kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego lub w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w Twojej dzielnicy

 

Możesz skorzystać z umieszczonego w ePUAP formularza ogólnego lub skorzystać z formularza samej uwagi do projektu planu.

 

Konsultacje społeczne trwają do 13 lipca 2020 roku.  

 

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19 w trwających procedurach planistycznych, terminy wyłożenia planów do publicznego wglądu (w tym zbieranie uwag do planu i organizacja dyskusji publicznych) były zawieszone. Zgłoszona w tym czasie uwaga jest jednak skuteczna i będzie rozpatrywana.

 

Odwołaliśmy dyskusję publiczną, która miała się odbyć we wtorek 12 marca 2020 o 17:30. Nie odbyły się też dyżury projektantów planu, zaplanowane na 25 marca rano oraz 11 marca po południu i 18 marca w godz. 16-19.

 

Zgodnie z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 o terminie dyskusji publicznej nad planem będziemy informować w BIP i w kolejnych aktualizacjach.

 

Ogłoszenie o tym planie znajdziesz też na stronie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego i w Biuletynie Informacji Publicznej 

 

Twoja opinia się liczy!

 


O rejonie Ratusza Dzielnicy Targówek
 
Projekt miejscowego planu obejmuje obszar o powierzchni około 28 ha położony w centralnej części dzielnicy Targówek na przecięciu dwóch najważniejszych ciągów komunikacyjnych dzielnicy: ul. Ludwika Kondratowicza i ul. św. Wincentego.
Wyznaczony obszar obejmuje od południowego wschodu część osiedla Zacisze, od zachodu fragment Osiedla Bródno i od północy Osiedle Bródno Podgrodzie. W części centralnej (z południa na północ) przepływa Kanał Bródnowski, do którego w części południowo-wschodniej wpada Kanał Zaciszański. Na omawianym terenie dominuje zabudowa mieszkaniowa jedno i wielorodzinna oraz usługi towarzyszące. U zbiegu ulic Kondratowicza i św. Wincentego znajduje się Urząd Dzielnicy Targówek, który od południa sąsiaduje z dużym terenem otwartym, obecnie częściowo wykorzystanym jako parking terenowy obsługujący budynek urzędu.
 
Główne cele sporządzenia planu to:
 • wytworzenie centrum dzielnicy Targówek wokół budynku Ratusza i placu publicznego
 • ukształtowanie reprezentacyjnych przestrzeni publicznych wzdłuż głównych ulic (Ludwika Kondratowicza i św. Wincentego)
 • zachowanie i ochrona terenów otwartych w postaci kanałów Bródnowskiego i Zaciszańskiego
 • zachowanie i zrównoważony rozwój terenów mieszkaniowych oraz poprawienie komunikacji poprzez uzupełnienie sieci powiązań pieszojezdnych oraz pieszo-rowerowych
 • wyznaczenie terenu pod realizację parkingu "Parkuj i Jedź" oraz 
 • wprowadzenie zmienionego przebiegu korytarza II linii metra
 
Plan dla znacznej części obszaru podtrzymuje istniejący sposób zagospodarowania.
 
Funkcją wiodącą pozostaje funkcja mieszkaniowa: wielorodzinna w zachodniej i jednorodzinna w jego wschodniej części. Plan określa parametry dla realizacji nowej zabudowy, a także w oparciu o nie daje możliwość rozbudowy już istniejącej. W miejscu skrzyżowania ulic: Ludwika Kondratowicza i 20 Dywizji Piechoty WP ustala, zgodnie ze Studium, wytworzenie centrum dzielnicy, którego istotnymi elementami będą: istniejący budynek Ratusza Dzielnicy oraz projektowany na jego przedpolu od strony ul. Kondratowicza plac miejski. Terenem o dużym potencjale inwestycyjnym stanie się północnozachodni narożnik skrzyżowania ul. Ludwika Kondratowicza i św. Wincentego. Plan zakłada tam realizację nowej zabudowy, która uzupełni układ osiedla Bródno oraz ukształtuje północną pierzeję ul. Kondratowicza.
 
Plan wskazuje do przekształceń również niezabudowane i niezagospodarowane tereny położone po południowej stronie Ratusza. Ustala tam realizację funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z szeroko pojętymi usługami publicznymi, a także, zgodnie z lokalizacją w Studium, wyznacza rezerwę pod parking dla samochodów osobowych z systemu „Park & Ride” co umożliwi odbywanie podróży transportem publicznym i ograniczy natężenia ruchu samochodowego na ulicach miasta.
 
Na terenie osiedla Zacisze, na niewielkiej działce miejskiej, wyznacza kolejny teren przeznaczony pod usługi publiczne lub zieleń urządzoną, gdzie możliwa będzie realizacja niewielkiego obiektu typu: żłobek czy biblioteka publiczna lub zieleni w formie skweru. Ważnym elementem projektu planu są tereny zieleni urządzonej – parki, wyznaczone wzdłuż Kanału Bródnowskiego i Kanału Zaciszańskiego, zaprojektowane w formie linearnego powiązania zieleni z ciągami pieszo-rowerowymi.
 
W projekcie planu uwzględniono rozbudowę systemu komunikacji publicznej o II linię metra, jak i również linię tramwajową prowadzoną w ul. św. Wincentego. Dopuszczono również realizację linii tramwajowej w ul. Ludwika Kondratowicza na odcinku na wschód od skrzyżowania z ul. św. Wincentego.

Jednostka odpowiedzialna: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i uchwała nr LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy oraz ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Załączniki: 
Plik: Plakat do samodzielnego druku, rozmiar pliku: 199.73 KB
Pobierz