nagłówek strony
-A A +A

Jaki plan miejscowy dla obszaru Sielc – część I? [AKTUALIZACJA]

Czas trwania: 
pon, 24/02/2020 (Cały dzień) - wt, 21/07/2020 (Cały dzień)

Wyłożyliśmy projekt planu miejscowy dla obszaru Sielc – część I. Plan miejscowy wpłynie na rozwój tej okolicy. Określi, jak będzie można ją urządzić.

 

Więcej informacji o tym terenie i o projekcie planu znajdziesz na stronie poniżej.

 

Prezentacje z dyskusji publicznej 25 czerwca:

 


Konsultacje społeczne trwały do 21 lipca 2020


 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 

Poznaj projekt planu:

 • tekst projektu planu
 • rysunek projektu planu
 • w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, w sali na parterze, od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 16, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr 22 325 81 15.

 

Weź udział

 • w dyskusji publicznej 25 czerwca (czwartek) o godz. 17.00
  • w siedzibie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, sala na parterze*
  • poprzez udział w dyskusji publicznej transmitowanej on-line z możliwością zadawania pytań na platformie YouTube

 

* W sali, w której będzie odbywać się spotkanie, będzie mogło przebywać jedynie 20 osób. Z tego powodu i w trosce o nas wszystkich zachęcamy Państwa do udziału w dyskusji transmitowanej on-line, gdzie także będzie można zadać pytanie. Projektanci będą odpowiadali publicznie zarówno na pytania z sali, jak i pytania z czatu online.

 

Każdy, kto chce wziąć udział w spotkaniu w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, musi mieć zasłonięte usta i nos. Ograniczenia wynikają z zagrożenia epidemicznego.

 

Link do wydarzenia na Facebooku

 

Jeśli chcesz pomóc poinformować swoje sąsiadki i sąsiadów – wydrukuj i powieś na klatce plakat!

 

 • Weź udział w spotkaniu on-line we wtorek 2 czerwca o godz. 17 na platformie Youtube. Będą z nami projektanci planu i specjaliści od procedury planistycznej, którym będzie można zadać pytania. Spotkanie to nie zastępuje dyskusji publicznej, lecz dyżur projektanta.

 

Prezentacje ze spotkania:

 

Jak złożyć uwagę?  

 • elektronicznie przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego Profilem Zaufanym za pośrednictwem platformy ePUAP
 • drogą pocztową na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa
 • osobiście w kancelarii głównej m.st. Warszawy, kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego lub w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w Twojej dzielnicy

 

Możesz skorzystać z umieszczonego w ePUAP formularza ogólnego lub skorzystać z formularza samej uwagi do projektu planu.

 

Konsultacje społeczne trwają do 21 lipca 2020 roku.  

 

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19 w trwających procedurach planistycznych, terminy wyłożenia planów do publicznego wglądu (w tym zbieranie uwag do planu i organizacja dyskusji publicznych) były zawieszone. Zgłoszona w tym czasie uwaga jest jednak skuteczna i będzie rozpatrywana.

 

Odwołaliśmy dyskusję publiczną, która miała się odbyć w środę 11 marca o godz. 17. Nie odbyły się też dyżury projektantów planu. Spotkanie on-line 2 czerwca nie zastępuje dyskusji publicznej, lecz dyżur z projektantem.

 

Zgodnie z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. o terminie dyskusji publicznej nad planem będziemy informować w BIP i w kolejnych aktualizacjach.

 

To ogłoszenie znajdziesz też na BIP oraz na stronie architektura.um.warszawa.pl

 

Twoja opinia się liczy!

 

 

O projekcie planu obszaru Sielce – część I
 
Projektem planu objęty jest obszar o powierzchni 168,9 ha, w przeważającej części leżący na terenie dzielnicy Mokotów oraz w niewielkim fragmencie na terenie dzielnicy Śródmieście. Ten duży obszar rozciągnięty pomiędzy ul. Czerniakowską a projektowaną ul. Noworacławicką od północy graniczy z terenami zieleni Parku Promenada i Zespołu Pałacowo-Ogrodowego Łazienki Królewskie, od południa sięga do ul. B. Ludwiżanki czyli kwartał przed ul. L. van Beethovena. Obszar ten jest już w znacznym stopniu zainwestowany i zurbanizowany.
 
Przeważającą funkcją terenów jest tu zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna o zróżnicowanym charakterze, z uwagi na różny okres jej powstawania, uzupełniona zabudową usługową w tym zabudową usług publicznych oświaty, zdrowia, nauki. W północnej części obszaru planu zlokalizowane jest właściwe osiedle "Sielce", zbudowane w połowie lat 50-tych ubiegłego wieku według projektu Zofii Fafiusowej. Na terenie położonym na północno-wschodnim krańcu opracowania, najstarszej części Sielc, której urbanizacja rozpoczęła się w okresie międzywojennym, znajdują się zarówno budynki jedno, jak i wielorodzinne. Na południe od ulicy Chełmskiej znajduje się najmłodsza część Sielc.
 
Na obszarze objętym planem zachował się duży zasób obiektów zabytkowych, co ma swoje odzwierciedlenie w ustalonych w planie obszarowych formach ochrony – strefach ochrony konserwatorskiej.
 
Założeniem planu jest uporządkowanie, ochrona i kształtowanie ładu przestrzennego oraz określenie podstawowych zasad kompozycji funkcjonalno – przestrzennej.
 
Plan w znacznej mierze zachowuje istniejący układ oraz funkcję zabudowy mieszkaniowej wraz z towarzyszącymi usługami. Modyfikacje struktury obszaru dotyczą części wschodniej, południowej i centralnej, gdzie przewiduje się wprowadzenie nowej zabudowy o funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej oraz usług o parametrach dostosowanych do zabudowy sąsiadującej.
 
W planie objęto ochroną ponad 250 budynków oraz ustalono dla nich szczegółowe zasady ochrony. Ponadto wyznaczono granice układów urbanistycznych i zespołów budowlanych osiedli objętych w planie ochroną: "Sielce Północne", "Sielce A", "Sielce Południowe" oraz zespołu zabudowy ograniczonego ulicami: Konduktorską, Promenada, Włoska, Pytlasińskiego i terenu ogrodu willi Jadwigi Lipińskiej-Hugon przy ul. Sobieskiego 101, dla których określono zasady ochrony.
 
W zapisach ogólnych planu określono zasady kształtowania przestrzeni publicznych, w szczególności ustalono ciąg ulic Belwederskiej i Jana III Sobieskiego, będących fragmentem Traktu Królewskiego, przestrzenią publiczną o charakterze reprezentacyjnym, dla których szczegółowo określone zostały zasady realizacji tymczasowych obiektów budowlanych, kiosków, wiat przystankowych, nawierzchni, zasady realizacji zieleni przyulicznej jak również wskazano lokalizację Punktów Informacyjnych jako obiektów małej architektury, prezentujących informacje o Trakcie Królewskim, a w szczególności o odcinku Traktu, na którym zlokalizowano dany Punkt. Dodatkowo plan określa zasady dotyczące rozwiązań architektonicznych, określono formy dachów oraz kolorystykę i materiały elewacji obiektów budowlanych, a także ogrodzeń i nośników reklamowych.
 
Na całym obszarze planu, w wyniku waloryzacji zieleni przeprowadzonej w styczniu 2019 r., oznaczono na rysunku planu pojedyncze drzewa i grupy drzew do zachowania i ustalono ich ochronę poprzez uwzględnienie ich w docelowym zagospodarowaniu terenu. Plan w celu zachowania lokalnej siatki powiązań przyrodniczych, określa także zasady zachowania, uzupełniania i kształtowania rzędów drzew, które ustala do realizacji głównie w terenach dróg publicznych o szerokości powyżej 12 m. W planie wyznaczono na rysunku we wnętrzach osiedlowych – skwery, stanowiące istniejącą zieleń urządzoną, dla których określone zostały zasady ochrony i zagospodarowania. Skwery stanowią elementy zagospodarowania terenów wyłączone spod zabudowy (wyznaczone poza liniami zabudowy). Plan nakazuje w obrębie oznaczonego skweru m.in. utrzymanie istniejącej zieleni, w szczególności drzew i krzewów oraz wyposażenie skweru w urządzenia służące rekreacji i wypoczynkowi, a także dopuszcza nieprzekraczalny udział 30% powierzchni utwardzonej, do realizacji nawierzchni utwardzonych: dojść, dojazdów, chodników, schodów, placów zabaw dla dzieci.
 
Głównymi celami sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego było:
 • ochrona wysokich walorów krajobrazowych, zabytkowych i przyrodniczych Parku Sieleckiego a także dążenie do większego udostępnienia tej przestrzeni z jednoczesnym uwzględnieniem istniejących obiektów objętych prawną ochroną konserwatorską;
 • zachowanie i ochrona istniejących czytelnych układów urbanistycznych osiedli mieszkaniowych m.in. "Sielce Północne", "Sielce Południowe", "Sielce A", w tym układów zieleni;
 • uporządkowanie przestrzeni publicznych terenów otwartych zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej,
 • zachowanie i kształtowanie czytelnych pierzei ulic – szczególnie o znaczeniu ponadlokalnym (ul. Sobieskiego),
 • określenie zasad kształtujących przestrzeń terenów poprzemysłowych poprzez nadanie im tożsamości i nowej jakości funkcjonalnej.

Jednostka odpowiedzialna: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i uchwała nr LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy oraz ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Załączniki: 
Plik: Plakat do samodzielnego druku, rozmiar pliku: 193.43 KB
Pobierz