nagłówek strony
-A A +A

Jaki plan miejscowy dla rejonu św. Katarzyny – część II?

Czas trwania: 
pon, 13/06/2022 (Cały dzień) - pon, 25/07/2022 (Cały dzień)

Trwają prace nad planem miejscowym dla rejonu św. Katarzyny – część II na Ursynowie.

 

Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić tę okolicę. W Warszawie plany ustalają, w jaki sposób mogą być m.in. budowane i przebudowywane budynki, ulice, place, tworzona sieć infrastruktury, jak mogą zostać urządzone tereny zieleni, czyli np. parki i skwery.
 
Urbaniści i urzędnicy przygotowali propozycję projektu planu miejscowego. Zostanie on wyłożony do publicznego wglądu – to znaczy, że każdy może go zobaczyć w urzędzie i na stronie internetowej (link do projektu planu znajdziesz w opisie poniżej).
 
Jeśli masz propozycje zmian do zaprezentowanego projektu, teraz jest czas, żeby to zgłosić.
 
Więcej informacji o tym planie:
 
Plan rejonu św. Katarzyny – część II obejmuje obszar o powierzchni około 8 ha na Ursynowie, który znajduje się w granicach wielkoprzestrzennego założenia wilanowskiego. Ma on wysokie walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe. Od 2012 cały obszar znajduje się w granicach Wilanowskiego Parku Kulturowego, dla którego obowiązuje plan ochrony.
 
Obszar objęty planem stanowi pozostałość po dawnej rezydencji rodziny Potockich, która przez lata ulegała stopniowej dewastacji. Z pierwotnego założenia pozostał dziś jedynie zarys stawu (Księży Staw) oraz starodrzew w północno-wschodniej części obszaru.
 
Fragment historycznego założenia parkowego z terenami podskarpowymi jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków 
 
Na terenie planu znajduje się kościół św. Katarzyny. To najstarsza warszawska parafia. Zespół obiektów zachował swój unikatowy charakter wiejskiego kościoła z proboszczówką i towarzyszącym mu gospodarstwem (zabudowania, łąki, sady) oraz pobliskim cmentarzem. Przy przykościelnej nekropolii znajdują się podziemne korytarze i pomieszczenia. Są zlokalizowane w zboczu skarpy po północnej stronie kościoła. To ostoja chronionych nietoperzy, które zimują w tym miejscu.
 
 
Głównym celem sporządzenia planu jest ochrona walorów i zasobów środowiska kulturowego oraz przyrodniczego, a także racjonalne ukształtowanie przestrzeni, w tym dbałość o walory architektoniczne, urbanistyczne i krajobrazowe.
 
Plan ma charakter głównie ochronny i porządkujący. Ustala zachowanie i kontynuację dotychczasowego zagospodarowania terenu poprzez wyznaczenie usług sakralnych (UKs) i placu przedkościelnego (PP). Określa zakres działań, które podniosą standard tych przestrzeni.
 
Plan wyznacza również:
 • tereny zieleni urządzonej – park i wód powierzchniowych śródlądowych (ZP/WS),
 • wód powierzchniowych (WS),
 • zieleni urządzonej – park (ZP),
dla których określono zakres działań, który wynika z ochrony wartości kulturowych i przyrodniczych. Ma on na celu odtworzenie historycznego układu przestrzennego ogrodu "Gucin-Gaj".
 
Dodatkowo na terenie zieleni urządzonej (park i wody powierzchniowe śródlądowych ZP/WS) wyznaczono nową strefę zagospodarowania. Pozwoli ona zaktywizować i wzbogacić program tej części Gucin-Gaju. Dopuszczono tu realizację nowej zabudowy w formie pawilonu parkowego i określono wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.
 
Plan wskazuje obszary oraz obiekty zabytkowe a także objęte ochroną przyrody, dla których obowiązują przepisy odrębne.
 
Konsultacje społeczne trwają od 20 czerwca do 25 lipca 2022

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 

Udział mieszkańców w sporządzaniu planu musi mieć charakter sformalizowany – to znaczy swoje uwagi trzeba zgłosić na piśmie albo podczas spotkania on-line.

 

1. Poznaj projekt planu miejscowego dla tej okolicy

 

Plan miejscowy składa się z dwóch części: tekstu planu (który stanowi treść uchwały rady miasta), oraz rysunku planu (który jest ilustracją do tekstu). Obie te części są nierozerwalnie ze sobą połączone – nie ma sensu czytanie samego tekstu bez patrzenia na rysunek i na odwrót.

 

Zobacz tekst i rysunek projektu planu (otwierają się w osobnych kartach):

 

Z tekstem i rysunkiem projektu planu miejscowego możesz zapoznać się też w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, Aleje Jerozolimskie 44, poziom -1, wejście od WOM, od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 16.

 

2. Porozmawiajmy:

 

 • na dyskusji on-line 23 czerwca (czwartek) o godz. 17
  • na YouTube – możesz oglądać spotkanie i dyskutować na czacie
  • na platformie ZOOM – możesz zabrać głos w dyskusji z fonią i wizją. Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, napisz na dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl. Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy Ci w mailu zwrotnym.

 

 

 • na dyżurze telefonicznym projektanta planu w środy 22 i 29 czerwca oraz 6 lipca w godzinach od 13 do 16 pod numerem 22 325 81 08

 

3. Możesz złożyć uwagi do projektu planu do 25 lipca 2022

 

Wzór formularza znajdziesz tu: 

 

Jeśli chcesz poinformować swoich sąsiadów – wydrukuj czarno-biały plakat i powieś go na klatce

Dołącz do wydarzenia na Facebooku i zaproś znajomych >>>

 

Czym jest dyskusja publiczna on-line?
 
Tzw. Tarcza 4.0, czyli ustawa wprowadzająca zmiany przeciwdziałające negatywnym skutkom COVID-19 wprowadza możliwość zabierania głosu, zadawania pytań, ale także składania formalnych uwag podczas dyskusji publicznych on-line w czasie konsultacji planów miejscowych.
 
Do tej pory formalne uwagi do planu były składane tradycyjnie, czyli na piśmie – przekazywane drogą pocztową lub osobiście, oraz elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP.
 
Jeśli wybierzesz opcję zgłoszenia formalnej uwagi podczas dyskusji on-line (w praktyce oznacza to, że możesz przesłać uwagę na czacie na YT lub wziąć udział w spotkaniu na platformie ZOOM i zabrać głos), pamiętaj, że musisz podać swoje dane osobowe: imię i nazwisko oraz adres. Przekażesz je dzwoniąc pod numer telefonu lub przesyłając je na adres e-mail wskazane w trakcie spotkania. Uwaga zostanie rozpatrzona przez Prezydenta m.st. Warszawy, dlatego nie uzyskasz na nią odpowiedzi "od ręki" podczas dyskusji publicznej.
 
Dyskusja on-line umożliwia też zadawanie pytań i zabieranie głosu. Oznacza to, że możesz komentować czy dyskutować bez podawania swoich danych osobowych. Twój głos nie będzie formalną uwagą, ale wciąż Twoja opinia będzie się liczyć.

 

Kto może złożyć uwagi do planu?
 
Każdy może złożyć uwagi do planu i proponować zmiany, jeśli jego zdaniem powinny zostać wprowadzone w przygotowanym projekcie planu, zanim stanie się on obowiązującym prawem. Wszystkie głosy są tak samo ważne. Nie ma znaczenia, czy jest się właścicielem gruntu, mieszkańcem obszaru objętego planem czy jakiegokolwiek innego fragmentu miasta, czy reprezentuje się tylko własny interes lub potrzeby grupy osób, stowarzyszenia, fundacji itp. Każda sprawa jest indywidualnie rozpatrywana przez autorów planu – urbanistów i architektów, a ostatecznie przez Prezydenta i radnych. 
 
Warto brać udział w dyskusji, ponieważ złożone uwagi pomogą projektantom przygotować lepszy plan.
 
Jak złożyć uwagi do planu?
 
 • podczas dyskusji publicznej on-line (więcej informacji powyżej)
 • mailowo na adres sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl
 • drogą pocztową na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa
 • osobiście w kancelarii głównej m.st. Warszawy, kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego lub w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w dzielnicy
 • możesz skorzystać z umieszczonego w ePUAP formularza ogólnego lub skorzystać formularza samej uwagi do projektu planu, który jest zamieszczony powyżej.

 

Uwaga złożona w terminie zostanie rozpatrzona. Nie otrzymasz odpowiedzi, ale w Biuletynie Informacji Publicznej publikowany jest wykaz uwag wraz z informacją o tym, jak zostały rozpatrzone przez prezydenta Warszawy.

 

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

 

Co to jest plan miejscowy?
 
Plan miejscowy (czyli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ‒ MPZP) to dokument, który określi, jak będzie można przestrzennie urządzić daną okolicę, dany obszar.
 
Plan jest lokalnym aktem prawa. Tak jak ustawy uchwalane przez Sejm regulują, co można robić (a czego nie można) na poziomie całego kraju, tak w Warszawie plany miejscowe, uchwalane przez Radę Warszawy, ustalają sposób zagospodarowania obszarów na terenie miasta.
 
Plany miejscowe sporządzają architekci i urbaniści przy wsparciu wielu ekspertów: socjologów, ekonomistów, inżynierów. Plany miejscowe nie są martwymi dokumentami. Ilekroć inwestor występuje o pozwolenie na budowę na obszarze gdzie obowiązuje plan miejscowy, musi przedstawić projekt architektoniczny zgodny z ustaleniami planu. Plany stanowią zatem gwarancję utrzymania ładu przestrzennego w przyszłości.
 
Na jakich etapach możesz włączyć się w tworzenie planu?
 
Udział mieszkańców przewidziany jest w dwóch momentach procedury.
 
Po raz pierwszy – po tym, jak Prezydent poinformuje o przystąpieniu do sporządzania planu – można składać wnioski do planu. We wnioskach można napisać wszystko, co byśmy chcieli, żeby zmieniło się na obszarze objętym planem (albo pozostało tak, jak jest).
 
Po raz drugi mieszkańcy mogą podzielić się opinią, kiedy już przygotowana jest przez urbanistów i urząd propozycja projektu planu. Wtedy jest on wykładany do publicznego wglądu – to znaczy każdy może go obejrzeć w urzędzie i na stronie internetowej. Wtedy można składać uwagi do planu, tzn.  propozycje zmian do zaprezentowanego projektu.
 
Więcej o planowaniu przestrzennym znajdziesz w broszurze PLAN MIEJSCOWY O co tu chodzi?
 
Ogłoszenie o wyłożeniu tego planu miejscowego znajdziesz też
 
Twoja opinia się liczy!