nagłówek strony
-A A +A

Ponowna modyfikacja wniosku na budynek mieszkaniowy z usługami przy ul. Światowida w ramach specustawy mieszkaniowej

Inwestor, który zabiega o budowę mieszkań na Białołęce, zmodyfikował swój projekt. Wniosek wpłynął do nas w ramach specustawy mieszkaniowej. Uwagi do niego można zgłaszać do 22 lipca.

 

Wniosek dotyczy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszących przy ulicy Światowida. Złożyła go spółka Antczak Investments Światowida.

 

W pierwszej wersji, którą otrzymaliśmy w marcu Inwestor planował budynek o sześciu piętrach i wysokości 24,5 metra wraz z garażem podziemnym. W głębi działki zabudowa miała być niższa, pięciopiętrowa. Wnioskodawca zapowiadał również realizację ogólnodostępnego skweru, a także budowę odcinka drogi publicznej wraz z infrastrukturą. W czerwcu wpłynęła do nas modyfikacja tych założeń.

 

Co się zmieniło

 

Zmianie uległ zakres inwestycji, a także sama bryła budynku. W obecnej odsłonie obiekt ma mieć 27,5 m wysokości od frontu i obniżone skrzydła w głąb działki. Inwestor zrezygnował z realizacji ogólnodostępnego skweru, ale dzięki lokalizacji odpowiednich usług w parterze planuje stworzyć zalążek przestrzeni publicznej o lokalnym i ponadlokalnym charakterze.

Wniosek jest procedowany w oparciu o przepisy ustawy z 5 lipca 2018 roku o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. z 2020 r. poz. 219). Ustawa miała na celu zwiększenie podaży gruntów pod budownictwo mieszkaniowe. Procedura ta dopuszcza inwestycje, które są niezgodne z planami miejscowymi. W Warszawie inwestycje realizowane na mocy specustawy regulują dodatkowo standardy urbanistyczne.

 

 

Co ustala plan miejscowy

 

Część terenu planowanej inwestycji jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Osiedla Tarchomin część IV z 2011 roku. Chodzi o dwie działki ewidencyjne: nr 21/29 (część) oraz 21/43 z obrębu 4-03-09.

Działki znajdują się na terenie, który jest oznaczony w planie symbolem 6.U. Mogą tu powstać "usługi z zakresu administracji, wystawiennictwa, kultury i rozrywki, kultu religijnego, sportu i rekreacji, turystyki". To funkcje podstawowe. Usługi uzupełniające powinny być "wbudowane w bryły budynków". Maksymalna ich wysokość to 25 metrów, a minimalna – 15 metrów.

 

Co ustala Studium Warszawy

Zgodnie ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy" z 2006 roku przeważająca część terenu planowanej inwestycji znajduje się w obszarze (C).30. Są to tereny wielofunkcyjne.

 

Obowiązuje tu priorytet lokalizowania usług "z zakresu: administracji, organizacji społecznych, dyspozycji i współpracy gospodarczej, obrotu finansowego, ubezpieczeń, kultury, nauki, szkolnictwa, handlu, turystyki, hotelarstwa, sportu, transportu, łączności itp.". Te usługi mogą mieć charakter międzynarodowy, krajowy i ogólnomiejski. Funkcje mieszkaniowe są też dopuszczone. Uśredniona wysokość zabudowy dla tego obszaru to 30 metrów.

 

Ponadto, wniosek dotyczy realizacji inwestycji towarzyszących – budowy drogi i budowy sieci. Znajdują się one w studium w terenach: układu drogowo-ulicznego ul. Światowida a także ww. obszarze (C).30.

 

 

Jak zgłosić uwagi
 
Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi do tego projektu do 22 lipca 2021 roku.

 

Mogą to zrobić na kilka sposobów:

  • e-mailem na adres sekretariat.BAIPP@um.warszawa.pl
  • pisemnie w kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, parter - kancelaria lub za pośrednictwem poczty (adres do korespondencji: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa)
  • przez ePUAP lub w formie poświadczonej podpisem elektronicznym

 
Ostateczną decyzję podejmie Rada m.st. Warszawy.

 

Szczegółowe informacje na temat inwestycji znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy >>>