nagłówek strony
-A A +A

Jaki plan miejscowy dla Wierzbna w rejonie Joliot-Curie?

Czas trwania: 
śr, 09/11/2022 (Cały dzień) - czw, 22/12/2022 (Cały dzień)

Trwają prace nad planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego Wierzbna w rejonie ulicy Fryderyka Joliot-Curie.

 

Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić tę okolicę. W Warszawie plany ustalają, w jaki sposób mogą być m.in. budowane i przebudowywane budynki, ulice, place, tworzona sieć infrastruktury, jak mogą zostać urządzone tereny zieleni, czyli np. parki i skwery.

 

Urbaniści i urzędnicy przygotowali propozycję projektu planu miejscowego. Zostanie on wyłożony do publicznego wglądu – to znaczy, że każdy może go zobaczyć w urzędzie i na stronie internetowej (link do projektu planu znajdziesz w opisie poniżej).

 

Jeśli masz propozycje zmian do zaprezentowanego projektu, teraz jest czas, żeby to zgłosić.

 

Więcej informacji o tym planie:

 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wierzbna w rejonie ulicy Joliot-Curie dotyczy obszaru o powierzchni ok. 85 ha w środkowo-zachodniej części Mokotowa. Jest on ograniczony ulicami: Racławicką, Wołoską, Woronicza, aleją Niepodległości.

 

 

Na obszarze planu przeważa zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna o zróżnicowanej  wysokości. Różne są też gabaryty i sposoby wykończenia budynków. W centralnej części planu, wśród rozległych terenów zieleni osiedlowej położony jest ogród jordanowski. Najstarszą zabudowę tworzą budynki jednorodzinne z okresu międzywojennego, zlokalizowane we wnętrzach kwartałów istniejącej zabudowy.

 

Zabudowa usługowa zajmuje około 13% powierzchni terenu i znajduje się głównie wzdłuż ważniejszych ciągów komunikacyjnych. Znajdziemy ją przy ulicach Woronicza i Wołoskiej, a także w rejonie ulicy Malczewskiego, gdzie wytworzyło się lokalne centrum usługowe. Usługi  znajdują się również w parterach zabudowy mieszkaniowej wzdłuż alei Niepodległości oraz przy ulicy Odyńca. Pojedyncze jednokondygnacyjne pawilony usługowe znajdziemy wewnątrz kwartałów zabudowy mieszkaniowej i wzdłuż ciągów komunikacyjnych.

 

W rejonie ulic Malczewskiego oraz Modzelewskiego znajdują się budynki usługowe, a wśród nich wyróżniający się pod względem architektury i gabarytów historyczny budynek Polskiego Radia. W granicach opracowanego planu działają liczne placówki oświatowe, przychodnia zdrowia, klasztor oraz kościół oo. Franciszkanów.

 

Znaczną część  terenu  objętego planem (11%) stanowi Rodzinny Ogród Działkowy zlokalizowany  pomiędzy ulicami Racławicką i Odyńca, obszar ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków jako Ogród Działkowy Towarzystwa Ogrodów Robotniczych.

 

Obszar planu ma dobrze wykształcony układ dróg publicznych, jest również dobrze skomunikowany z terenami zewnętrznymi. W alei Niepodległości zlokalizowane są dwie stacje metra: Racławicka (wyjście południowe) w północno-wschodniej części obszaru planu oraz Wierzbno (wyjście północne i południowe) w południowo-wschodniej części planu.

 

Główne cele sporządzenia planu to przede wszystkim:

 

 • uporządkowanie i zachowanie istniejącego sposobu zagospodarowania obszaru,
 • zachowanie historycznego układu urbanistycznego osiedla mieszkaniowego „Wierzbno”,
 • zachowanie istniejących terenów usług publicznych (oświaty, zdrowia, kultury) oraz istniejących terenów usług komercyjnych jako funkcji uzupełniającej,
 • zachowanie i urządzenie terenów wewnątrz kwartałów zieleni osiedlowej,
 • uporządkowanie układu komunikacyjnego na obszarze planu,
 • poprawienie standardów zamieszkania.

 

Konsultacje społeczne trwały od 16 listopada do 22 grudnia 2022 roku

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 

Udział mieszkańców w sporządzaniu planu musi mieć charakter sformalizowany – to znaczy swoje uwagi trzeba zgłosić na piśmie albo podczas spotkania on-line.

 

1. Poznaj projekt planu miejscowego dla tej okolicy

 

Plan miejscowy składa się z dwóch części: tekstu planu (który stanowi treść uchwały rady miasta), oraz rysunku planu (który jest ilustracją do tekstu). Obie te części są nierozerwalnie ze sobą połączone – nie ma sensu czytanie samego tekstu bez patrzenia na rysunek i na odwrót.

 

Zobacz tekst i rysunek projektu planu (otwierają się w osobnych kartach):

 

Z tekstem i rysunkiem projektu planu miejscowego możesz zapoznać się też w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, Aleje Jerozolimskie 44, poziom -1, wejście od WOM, od poniedziałku do piątku od 8 do 16.

 

2. Porozmawiajmy:

 

 • na dyskusji on-line 23 listopada (środa) o 17
 • na YouTube – możesz oglądać spotkanie i dyskutować na czacie
 • na platformie ZOOM – możesz zabrać głos w dyskusji z fonią i wizją. Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, napisz na dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl. Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy Ci w mailu zwrotnym.

 

 • na dyżurze telefonicznym projektanta planu w czwartki 17 i 24 listopada w godzinach 11 – 15 pod numerem telefonu 22 325 81 08
 • na dyżurze stacjonarnym projektanta planu w czwartek 1 grudnia w godzinach 13 – 16 w Urzędzie Dzielnicy Mokotów przy ulicy Rakowieckiej 25/27

 

3. Możesz złożyć uwagi do projektu planu do 22 grudnia 2022

 

Wzór formularza znajdziesz tu: 

 

Jeśli chcesz poinformować swoich sąsiadów – wydrukuj plakat i powieś go na klatce

Dołącz do wydarzenia na Facebooku i zaproś znajomych

 

Czym jest dyskusja publiczna on-line?

 

Tzw. Tarcza 4.0, czyli ustawa wprowadzająca zmiany przeciwdziałające negatywnym skutkom COVID-19 wprowadza możliwość zabierania głosu, zadawania pytań, ale także składania formalnych uwag podczas dyskusji publicznych on-line w czasie konsultacji planów miejscowych.

 

Do tej pory formalne uwagi do planu były składane tradycyjnie, czyli na piśmie – przekazywane drogą pocztową lub osobiście, oraz elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP.

 

Jeśli wybierzesz opcję zgłoszenia formalnej uwagi podczas dyskusji on-line (w praktyce oznacza to, że możesz przesłać uwagę na czacie na YT lub wziąć udział w spotkaniu na platformie ZOOM i zabrać głos), pamiętaj, że musisz podać swoje dane osobowe: imię i nazwisko oraz adres. Przekażesz je dzwoniąc pod numer telefonu lub przesyłając je na adres e-mail wskazane w trakcie spotkania. Uwaga zostanie rozpatrzona przez Prezydenta m.st. Warszawy, dlatego nie uzyskasz na nią odpowiedzi "od ręki" podczas dyskusji publicznej.

Dyskusja on-line umożliwia też zadawanie pytań i zabieranie głosu. Oznacza to, że możesz komentować czy dyskutować bez podawania swoich danych osobowych. Twój głos nie będzie jednak formalną uwagą, ale wciąż Twoja opinia będzie się liczyć.

 

Kto może złożyć uwagi do planu?

 

Każdy może złożyć uwagi do planu  i proponować zmiany, jeśli jego zdaniem powinny zostać wprowadzone w przygotowanym projekcie planu, zanim stanie się on obowiązującym prawem. Wszystkie głosy są tak samo ważne. Nie ma znaczenia, czy jest się właścicielem gruntu, mieszkańcem obszaru objętego planem czy jakiegokolwiek innego fragmentu miasta, czy reprezentuje się tylko własny interes lub potrzeby grupy osób, stowarzyszenia, fundacji itp. Każda sprawa jest indywidualnie rozpatrywana przez autorów planu – urbanistów i architektów, a ostatecznie przez Prezydenta i radnych. 

 

Warto brać udział w dyskusji, ponieważ złożone uwagi pomogą projektantom przygotować lepszy plan.

 

Jak złożyć uwagi do planu?

 

 • podczas dyskusji publicznej on-line (więcej informacji powyżej)
 • mailowo na adres sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl
 • drogą pocztową na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa
 • osobiście w kancelarii głównej m.st. Warszawy, kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego lub w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w dzielnicy
 • możesz skorzystać z umieszczonego w ePUAP formularza ogólnego lub skorzystać z formularza samej uwagi do projektu planu, który jest zamieszczony powyżej.

 

Uwaga złożona w terminie zostanie rozpatrzona. Nie otrzymasz odpowiedzi, ale w Biuletynie Informacji Publicznej publikowany jest wykaz uwag wraz z informacją o tym, jak zostały rozpatrzone przez prezydenta Warszawy.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

 

Co to jest plan miejscowy?

 

Plan miejscowy (czyli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ‒ MPZP) to dokument, który określi, jak będzie można przestrzennie urządzić daną okolicę, dany obszar.

Plan jest lokalnym aktem prawa. Tak jak ustawy uchwalane przez Sejm regulują, co można robić (a czego nie można) na poziomie całego kraju, tak w Warszawie plany miejscowe, uchwalane przez Radę Warszawy, ustalają sposób zagospodarowania obszarów na terenie miasta. 

 

Plany miejscowe sporządzają architekci i urbaniści przy wsparciu wielu ekspertów: socjologów, ekonomistów, inżynierów. Plany miejscowe nie są martwymi dokumentami. Ilekroć inwestor występuje o pozwolenie na budowę na obszarze gdzie obowiązuje plan miejscowy, musi przedstawić projekt architektoniczny zgodny z ustaleniami planu. Plany stanowią zatem gwarancję utrzymania ładu przestrzennego w przyszłości.

 

Na jakich etapach możesz włączyć się w tworzenie planu?

 

Udział mieszkańców w sporządzaniu planu musi mieć siłą rzeczy charakter sformalizowany – tzn. swoje potrzeby trzeba zgłosić na piśmie. Taka możliwość przewidziana jest w dwóch momentach procedury.

 

Po raz pierwszy – po tym, jak Prezydent poinformuje o przystąpieniu do sporządzania planu – można składać wnioski do planu. We wnioskach można napisać wszystko, co byśmy chcieli, żeby zmieniło się na obszarze objętym planem (albo pozostało tak, jak jest). 

Po raz drugi mieszkańcy mogą podzielić się opinią, kiedy już przygotowana jest przez urbanistów i urząd propozycja projektu planu. Wtedy jest on wykładany do publicznego wglądu – to znaczy każdy może go obejrzeć w urzędzie i na stronie internetowej. Wtedy można składać uwagi do planu, tzn.  propozycje zmian do zaprezentowanego projektu.

 

Więcej o planowaniu przestrzennym znajdziesz w broszurze PLAN MIEJSCOWY O co tu chodzi?

 

Ogłoszenie o wyłożeniu tego planu miejscowego znajdziesz też
 
Twoja opinia się liczy!