nagłówek strony
-A A +A

Jaki plan miejscowy dla rejonu ulic Wolskiej i Płockiej?

Czas trwania: 
wt, 23/11/2021 (Cały dzień) - pt, 07/01/2022 (Cały dzień)

Trwają prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Wolskiej i Płockiej.

 

Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić tę okolicę. W Warszawie plany ustalają, w jaki sposób mogą być m.in. budowane i przebudowywane budynki, ulice, place, tworzona sieć infrastruktury, jak mogą zostać urządzone tereny zieleni, czyli np. parki i skwery.

 

Urbaniści i urzędnicy przygotowali propozycję projektu planu miejscowego. Zostanie on wyłożony do publicznego wglądu – to znaczy, że każdy może go zobaczyć w urzędzie i na stronie internetowej (link do projektu planu znajdziesz w opisie poniżej).

 

Jeśli masz propozycje zmian do zaprezentowanego projektu, teraz jest czas, żeby to zgłosić.

 

Więcej informacji o planie

 

Obszar planu miejscowego ma ok. 123 ha. Znajduje się na Woli pomiędzy ulicami Górczewską, Leszno, Karolkową, Kasprzaka oraz terenami kolejowymi.

 

Ta część miasta w XIX w. przekształciła się w dzielnicę przemysłową. Obiekty poprzemysłowe zastępuje zabudowa usługowa i mieszkaniowo-usługowa.

 

Na obszarze projektu planu zabudowa jest zróżnicowana. W rejonie ulic Rabsztyńskiej i Syreny stoją domy mieszkalne wielorodzinne. Przy Górczewskiej znajduje się zespół budynków, który powstał w końcu XIX wieku z fundacji Wawelbergów. Część zabudowy powojennej była kształtowana w kwartałach. Pierzeje ulic np. Płockiej, Działdowskiej, Wolskiej, Bema tworzą kamienice z usługami w parterach. Przy ulicy Skierniewickiej i św. Wojciecha wzniesiono bloki z wielkiej płyty z lat 60. i 70. Współczesne osiedla powstały w rejonie ul. Siedmiogrodzkiej i ul. Giełdowej.

 

Zabudowę mieszkaniową uzupełniają szkoły m.in. XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika i III Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Sowińskiego.

 

W granicach planu znajdują się trzy zespoły szpitalne. To Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie (zespół dawnego Warszawskiego Szpitala Miejskiego św. Stanisława), Szpital Wolski – Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, budynek szpitala (dawny gmach ZUS) przy ul. Działdowskiej.

 

W centralnej części obszaru znajduje się teren dawnego stadionu Robotniczego Klubu Sportowego "Sarmata".

 

Duży obszar w planie zajmują zajezdnia Tramwajów Warszawskich przy ul. Siedmiogrodzkiej oraz instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk przy ul. Kasprzaka.

 

 

Największe zmiany zaszły na terenie dawnych Zakładów Radiowych im. Marcina Kasprzaka wzdłuż ulicy Kasprzaka. W latach 90. XX wieku powstały tu siedziby banków. Nowo realizowane budynki biurowo-usługowe stanęły pomiędzy ulicami Giełdową i Kasprzaka. Tereny dawnej bazy PKS są przekształcone w nowoczesne osiedle mieszkaniowe.

 

Inwestorzy przekształcają też tereny dawnych Warszawskich Zakładów Fotochemicznych "Foton" oraz PZF "Cefarm" przy Skierniewickiej.

 

W obszarze objętym projektem planu znajduje się ok. 100 obiektów zabytkowych objętych ochroną. Do najbardziej charakterystycznych należą:

 • neogotycki budynek kościoła pw. św. Stanisława Biskupa parafii św. Wojciecha
 • budynek liceum im. Mikołaja Kopernika
 • budynek dawnego PDT Wola
 • zespół budynków Pałacu Biernackich (Dom Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Bosych Zakonu NMP z Góry Karmel) przy Wolskiej

 

Większość gruntów w granicach planu to tereny miejskie i Skarbu Państwa. Znaczna ich część znajduje się we władaniu i użytkowaniu wieczystym osób fizycznych, spółek i grup przedsiębiorstw.

 

Układ drogowy ma duże znaczenie dla miasta. Są to ulice: Kasprzaka, Wolska, Leszno, Górczewska oraz Płocka. Przez obszar planu przebiega II linia metra ze stacjami Płocka i Młynów.

 

Przyszły plan pozwoli na:

 • uporządkowanie terenów zabudowy poprzemysłowej i przekształcenie ich w zabudowę biurowo-usługową i mieszkaniową
 • wykształcenie głównych przestrzeni reprezentacyjnych w ciągu ulic Wolska – al. "Solidarności" oraz w ulicy Górczewskiej
 • wykształcenie lokalnych przestrzeni publicznych o charakterze reprezentacyjnym na ulicach Płockiej, Młynarskiej, Karolkowej.

 

Główne założenia planu

 

 • zachowanie układu przestrzennego i skali zabudowy zespołów i kwartałów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, z towarzyszącymi terenami zieleni podwórzy, przed niekorzystnymi zmianami zagospodarowania
 • zachowanie i ochrona obiektów i obszarów o wartościach historycznych wpisanych do rejestru zabytków i ujętych w gminnej ewidencji zabytków
 • zachowanie istniejących terenów i obiektów usług publicznych oświaty, ochrony zdrowia, transportu publicznego, z możliwością ich rozbudowy
 • zachowanie i ochrona terenu sportowego stadionu RKS „Sarmata”
 • zachowanie istniejących terenów zieleni urządzonej: parków, skwerów, zieleńców
 • włączenie terenów podwórzy w kwartałach zabudowy wielorodzinnej, położonej na gruntach m.st. Warszawy, do terenów ogólnodostępnych, uzupełniających system rekreacyjno-wypoczynkowych terenów zieleni urządzonej
 • uporządkowanie układu drogowego polegające na sprawdzeniu i dostosowaniu jego parametrów tak, aby spełnić warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

 

Konsultacje społeczne trwał od 23 listopada 2021 do 7 stycznia 2022 roku

 

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 

Udział mieszkańców w sporządzaniu planu musi mieć charakter sformalizowany – to znaczy swoje uwagi trzeba zgłosić na piśmie albo podczas spotkania on-line.

 

1. Poznaj projekt planu miejscowego dla tej okolicy

 

Plan miejscowy składa się z dwóch części: tekstu planu (który stanowi treść uchwały rady miasta), oraz rysunku planu (który jest ilustracją do tekstu). Obie te części są nierozerwalnie ze sobą połączone – nie ma sensu czytanie samego tekstu bez patrzenia na rysunek i na odwrót.

 

Zobacz tekst i rysunek projektu planu (pliki otwierają się w osobnych kartach):

Tekst planu miejscowego

Rysunek planu miejscowego (rysunek planu jest zmniejszony, jeśli chcesz zobaczyć go w lepszej jakości – wejdź na stronę BIP, znajdziesz go w załącznikach na dole ogłoszenia)

 

Z tekstem i rysunkiem projektu planu miejscowego możesz zapoznać się też w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, Marszałkowska 77/79, pon.-pt., w godz. 8 – 16

 

2. Porozmawiajmy:

 

 • na dyżurze telefonicznym projektanta planu w czwartki 25 listopada oraz 2 i 9 grudnia w godzinach 13 – 16 pod numerem 22 325 81 08

 

 • na dyskusji on-line 1 grudnia (środa) o godz. 17
 • na YouTube – możesz oglądać spotkanie i dyskutować na czacie 
 • na platformie ZOOM – możesz zabrać głos w dyskusji z fonią i wizją. Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, napisz na dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl. Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy Ci w mailu zwrotnym.

 

 

 

Sprawdź wcześniej, jak działa ZOOM, zrób test na https://zoom.us/test, żeby nic Cię nie zaskoczyło i żeby uczestnictwo w dyskusji przebiegało bez żadnych niespodzianek.

 

3. Możesz złożyć uwagi do projektu planu do 7 stycznia 2022 roku

 

Wzór formularza znajdziesz tu: 

 

Jeśli chcesz poinformować swoich sąsiadów – wydrukuj czarno-biały plakat i powieś go na klatce

 

Dołącz do wydarzenia na Facebooku >>>

 

Czym jest dyskusja publiczna on-line?
 
Tzw. Tarcza 4.0, czyli ustawa wprowadzająca zmiany przeciwdziałające negatywnym skutkom COVID-19 wprowadza możliwość zabierania głosu, zadawania pytań, ale także składania formalnych uwag podczas dyskusji publicznych on-line w czasie konsultacji planów miejscowych.
 
Do tej pory formalne uwagi do planu były składane tradycyjnie, czyli na piśmie – przekazywane drogą pocztową lub osobiście, oraz elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP.
 
Jeśli wybierzesz opcję zgłoszenia formalnej uwagi podczas dyskusji on-line (w praktyce oznacza to, że możesz przesłać uwagę na czacie na YT lub wziąć udział w spotkaniu na platformie ZOOM i zabrać głos), pamiętaj, że musisz podać swoje dane osobowe: imię i nazwisko oraz adres. Przekażesz je dzwoniąc pod numer telefonu lub przesyłając je na adres e-mail wskazane w trakcie spotkania. Uwaga zostanie rozpatrzona przez Prezydenta m.st. Warszawy, dlatego nie uzyskasz na nią odpowiedzi "od ręki" podczas dyskusji publicznej.
 
Dyskusja on-line umożliwia też zadawanie pytań i zabieranie głosu. Oznacza to, że możesz komentować czy dyskutować bez podawania swoich danych osobowych. Twój głos nie będzie formalną uwagą, ale wciąż Twoja opinia będzie się liczyć.

 

Kto może złożyć uwagi do planu?
 
Każdy może złożyć uwagi do planu  i proponować zmiany, jeśli jego zdaniem powinny zostać wprowadzone w przygotowanym projekcie planu, zanim stanie się on obowiązującym prawem. Wszystkie głosy są tak samo ważne. Nie ma znaczenia, czy jest się właścicielem gruntu, mieszkańcem obszaru objętego planem czy jakiegokolwiek innego fragmentu miasta, czy reprezentuje się tylko własny interes lub potrzeby grupy osób, stowarzyszenia, fundacji itp. Każda sprawa jest indywidualnie rozpatrywana przez autorów planu – urbanistów i architektów, a ostatecznie przez Prezydenta i radnych. 
 
Warto brać udział w dyskusji, ponieważ złożone uwagi pomogą projektantom przygotować lepszy plan.
 
Jak złożyć uwagi do planu?
 
 • podczas dyskusji publicznej on-line (więcej informacji powyżej)
 • mailowo na adres sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl
 • drogą pocztową na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego ul. Marszałkowska 77/79 00-683 Warszawa
 • osobiście w kancelarii głównej m.st. Warszawy, kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego lub w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w dzielnicy
 • możesz skorzystać z umieszczonego w ePUAP formularza ogólnego lub skorzystać formularza samej uwagi do projektu planu, który jest zamieszczony powyżej.

 

Uwaga złożona w terminie zostanie rozpatrzona. Nie otrzymasz odpowiedzi, ale w Biuletynie Informacji Publicznej publikowany jest wykaz uwag wraz z informacją o tym, jak zostały rozpatrzone przez prezydenta Warszawy.

 

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

 

Co to jest plan miejscowy?
 
Plan miejscowy (czyli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ‒ MPZP) to dokument, który określi, jak będzie można przestrzennie urządzić daną okolicę, dany obszar.
 
Plan jest lokalnym aktem prawa. Tak jak ustawy uchwalane przez Sejm regulują, co można robić (a czego nie można) na poziomie całego kraju, tak w Warszawie plany miejscowe, uchwalane przez Radę Warszawy, ustalają sposób zagospodarowania obszarów na terenie miasta.
 
Plany miejscowe sporządzają architekci i urbaniści przy wsparciu wielu ekspertów: socjologów, ekonomistów, inżynierów. Plany miejscowe nie są martwymi dokumentami. Ilekroć inwestor występuje o pozwolenie na budowę na obszarze gdzie obowiązuje plan miejscowy, musi przedstawić projekt architektoniczny zgodny z ustaleniami planu. Plany stanowią zatem gwarancję utrzymania ładu przestrzennego w przyszłości.
 
Na jakich etapach możesz włączyć się w tworzenie planu?
 
Udział mieszkańców przewidziany jest w dwóch momentach procedury.
 
Po raz pierwszy – po tym, jak Prezydent poinformuje o przystąpieniu do sporządzania planu – można składać wnioski do planu. We wnioskach można napisać wszystko, co byśmy chcieli, żeby zmieniło się na obszarze objętym planem (albo pozostało tak, jak jest).
 
Po raz drugi mieszkańcy mogą podzielić się opinią, kiedy już przygotowana jest przez urbanistów i urząd propozycja projektu planu. Wtedy jest on wykładany do publicznego wglądu – to znaczy każdy może go obejrzeć w urzędzie i na stronie internetowej. Wtedy można składać uwagi do planu, tzn.  propozycje zmian do zaprezentowanego projektu.
 
Więcej o planowaniu przestrzennym znajdziesz w broszurze PLAN MIEJSCOWY O co tu chodzi?
 
Ogłoszenie o wyłożeniu tego planu miejscowego znajdziesz też
 
Twoja opinia się liczy!