nagłówek strony
-A A +A

Szukamy wykonawcy lub wykonawców konsultacji polityki młodzieżowej

Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy poszukuje Wykonawcy do przeprowadzenia konsultacji społecznych polityki młodzieżowej m.st. Warszawy.  
 

Treść zapytania przeczytają Państwo poniżej lub w pliku.


 

KONTEKST
Zgodnie z przyjętymi w Warszawie standardami, polityka jest dokumentem kierunkowym, stanowi deklarację zasad i wartości, wyraża sposób myślenia o danej dziedzinie czy aspekcie funkcjonowania miasta, wskazuje najważniejsze zagadnienia w danej dziedzinie. Polityka nie jest dokumentem wykonawczym, zatem nie prowadzi wprost do realizacji konkretnych projektów. 
 
Polityka młodzieżowa m.st. Warszawy jest w trakcie opracowania. O bieżących efektach prac przeczytać można na stronie strategii Warszawa 2030.
 
TERMIN REALIZACJI
Działania objęte zamówieniem powinny zostać zakończone do 30 lipca 2021 roku. Wstępnie planujemy rozpocząć konsultacje w połowie czerwca. Konsultacje muszą trwać 21 dni. 
 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu polityki młodzieżowej m.st. Warszawy oraz opracowanie raportu z konsultacji. 
 
Konsultacje dotyczą priorytetów, wartości i zasad, które określiliśmy w projekcie dokumentu. Zależy nam na zebraniu opinii mieszkańców na temat tego, czy udało nam się je trafnie określić, które z nich są priorytetowe oraz czy jakieś aspekty warto jeszcze dodać do dokumentu.
 
Konsultacje mają składać się z następujących form dialogu:
 
1. Ankieta on-line

a) zadanie Wykonawcy:

 • opracowanie ankiety on-line,
 • przeprowadzenie ankiety,
 • informowanie o ankiecie oraz udostępnianie linku do badania jak najszerszej grupie osób będzie zadaniem wspólnym Zamawiającego i Wykonawcy,
 • sporządzenie raportu z badania z uwzględnieniem analizy krzyżowej danych w zależności od wieku osoby wypełniającej (młodsza i starsza młodzież, młodzi dorośli, dorośli) oraz funkcji, jaką pełni – uczeń, pracownik miejskiej instytucji kierującej swe działania do młodzieży, członek organizacji pozarządowej itd.

b) forma:

 • ankieta dostępna on-line możliwa do wypełnienia przez cały czas trwania konsultacji,
 • zaprojektowana z myślą o młodzieży - zależy nam na tym, by jej forma i narzędzie, w którym będzie przygotowana były dostosowane do młodego pokolenia,
 • jednocześnie zakładamy, że może ją wypełnić każda zainteresowana osoba, niezależnie od wieku.

c) tematy:

Ankieta powinna umożliwić mieszkańcom wypowiedzenie się na temat priorytetów, wartości i zasad  polityki, tj.:

 • czy są trafnie zdefiniowane,
 • czy przedstawiają ich zdaniem wszystkie postawy, które są kluczowe w relacjach między młodzieżą a dorosłymi,
 • czy zawierają najważniejsze zagadnienia dotyczące przyszłości młodzieży w Warszawie, czy nie pominięto jakiegoś ważnego tematu, od którego zależy spokojna, wygodna przyszłość młodego pokolenia,
 • czy wskazują w jaki sposób warto współpracować z młodzieżą.

 

2. Bezobsługowa gra miejska

a) zadanie Wykonawcy:

 • wymyślenie koncepcji gry miejskiej,
 • przygotowanie i organizacja gry,
 • spisanie treści uzyskanych dzięki instalacji i opracowanie wniosków i rekomendacji dla polityki młodzieżowej,
 • usunięcie ewentualnych elementów gry z przestrzeni miejskiej po jej zakończeniu.

b) forma:

 • gra ma być samoobsługowa, czyli bez obsługi czy animacji na punktach, nie powinna też ingerować w przestrzeń i zostawiać widocznych, trwałych śladów na chodnikach, budynkach itd.,
 • przejście gry powinno zająć ok 2-3 godzin,
 • forma gry musi być atrakcyjna przede wszystkim dla młodzieży, tj. dostosowana do specyfiki i potrzeb tej grupy,
 • jednocześnie chcemy, by była atrakcyjna dla całych rodzin,
 • gra powinna być tak skonstruowana, by mogły wziąć w niej udział zarówno osoby indywidualne, jak i grupy,
 • udział w grze ma być swobodny, w dowolnym wyznaczonym przez uczestników terminie,
 • gra powinna zakładać takie formy, by mogła być ofertą ciekawego spędzenia czasu wolnego przez młodzież wraz z rodzicami lub znajomymi.

c) tematy:
Zależy nam, by podczas gry uczestnicy mogli porozmawiać o relacjach na linii młodzież-dorośli i wartościach, w oparciu, o które te relacje powinny być budowane. Zebrane podczas gry informacje Wnioskodawca zestawi z wartościami i zasadami określonymi w polityce.

 

3. „Instalacja”

a) zadania Wykonawcy:

 • wymyślenie koncepcji i wytworzenie atrakcyjnej formy dialogu, która może stanąć w przestrzeni miejskiej,
 • zapewnienie animatora instalacji, który dodatkowo zachęcać będzie młodych do wypowiedzenia się,
 • spisanie treści uzyskanych dzięki instalacji i opracowanie wniosków i rekomendacji dla polityki młodzieżowej,
 • transportowanie instalacji pomiędzy różnymi punktami w Warszawie,
 • przetransportowanie instalacji po zakończeniu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego lub utylizacja pozostałości instalacji.

b) forma:
Zależy nam, by:

 • co 2-3 dni instalacja znalazła się w innej przestrzeni miejskiej o charakterze młodzieżowym, np. na Bulwarach Wiślanych, Poniatówce, w skate parkach, na Górce Kazurce itd. (ok 5 lokalizacji),
 • formuła przyciągnęła młodych do konsultacji, zaciekawiła tematem,
 • forma w terenie ma być alternatywą dla on-line, którą uczniowie i młodzi są już zmęczeni.

c) tematy:
Instalacja ma skupiać się przede wszystkim na priorytetach określonych w polityce oraz rekomendacjach do programów wykonawczych do strategii, które prezentują w jaki sposób priorytety z polityki będą realizowane. 

 

4. Warsztaty z młodzieżowymi radnymi

a) zadania Wykonawcy:

 • przygotowanie i poprowadzenie jednych ok 3-godzinnych warsztatów dla reprezentantów młodzieżowych rad dzielnic i Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy,
 • sporządzenie notatki z warsztatów.

b) forma:

 • warsztaty on-line, choć jeżeli sytuacja epidemiczna pozwoli stacjonarnie,
 • wykorzystanie form aktywnych i włączających, atrakcyjnych dla młodzieży.

c) tematy:

 • zebranie opinii nt. trafności określenia wartości polityki,
 • zderzenie wartości z realiami funkcjonowania młodzieżowych rad w Warszawie. Interesuje nas np., to czy i w jakim stopniu wdrażanie określonych wartości przyczyni się do efektywniejszej działalności młodzieżowych rad,
 • zebranie opinii czy priorytety polityki zawierają najważniejsze potrzeby młodzieży. 

 

5. Warsztaty z organizacjami pozarządowymi działającymi z i na rzecz młodzieży

a) zadania Wykonawcy:

 • przygotowanie i poprowadzenie ok 3-godzinnych warsztatów dla organizacji społecznych, z którymi współpracowaliśmy, jak i tymi które dotychczas nie angażowały się w realizację miejskiego programu „Młoda Warszawa”,
 • sporządzenie notatki z warsztatów.

b) forma:

 • warsztaty on-line, choć jeżeli sytuacja epidemiczna pozwoli stacjonarnie,
 • wykorzystanie form aktywizujących i włączających, przy jednoczesnym założeniu, że w spotkaniu mogą wziąć udział osoby w różnym wieku i z różnym doświadczeniem w obsłudze internetowych aplikacji (dot. warsztatów on-line).

c) tematy:

 • zebranie opinii o tym, na ile wartości polityki korespondują z misjami i celami statutowymi organizacji,
 • zebranie opinii czy przy wdrażaniu priorytetów i wartości, które określiliśmy w projekcie polityki, organizacje pozarządowe mogą być partnerem dla miasta i w jakim zakresie,
 • zebranie oczekiwań wobec miasta w zakresie rozwiązań umożliwiających organizacjom włączenie się we wdrażanie polityki. 

 

6. Spotkanie konsultacyjne z instytucjami miejskimi działającymi z i na rzecz młodzieży

a) zadania Wykonawcy:

 • zorganizowanie i poprowadzenie ok 2-3 godzinnego, otwartego spotkania dla miejskich instytucji i podmiotów o charakterze dzielnicowym i okołomiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem: szkół, domów kultury, młodzieżowych domów kultury, bibliotek, poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków sportu i rekreacji, miejskich ośrodków socjoterapii, miejskich ośrodków wychowawczych, jednostek pieczy zastępczej i innych,
 • sporządzenie notatki ze spotkania.

b) forma:

 • spotkanie on-line, choć jeżeli sytuacja epidemiczna pozwoli również stacjonarnie,
 • spotkanie powinno uwzględniać, że udział w nim biorą osoby z instytucji o rożnym charakterze i profilu działania oraz posiadające różne doświadczenie w pracy z młodzieżą. Zależy nam jednak na uchwyceniu tych odmiennych perspektyw,
 • zaplanowanie form, ze świadomością, że w spotkaniu mogą wziąć udział osoby w różnym wieku i z różnym doświadczeniem w obsłudze internetowych aplikacji (dot. warsztatów on-line).

c) tematy:
Zebranie opinii nt.:

 • wartości i zasady polityki,
 • możliwości wdrażania wartości polityki w funkcjonowanie miejskich instytucji,
 • trafności i zasadności określenia priorytetu: Troska o dorosłych pracujących z i na rzecz młodzieży. 

 

7. Otwarte spotkanie konsultacyjne

a) zadania Wykonawcy:

 • zorganizowanie i poprowadzenie/moderacja ok 2-3 godzinnego spotkania dla wszystkich zainteresowanych tematem konsultacji, w tym dla podmiotów i instytucji, które nie mogły wziąć udziału w spotkaniach sprofilowanych,
 • obsługa techniczna transmisji na YouTube,
 • sporządzenie notatki ze spotkania.

b) forma:

 • spotkanie on-line na Zoom transmitowane na kanale YouTube Konsultacji Społecznych,
 • mieszkańcy mogą zalogować się na Zooma lub tylko komentować na czacie na YouTube.

c) tematy: trafności określenia wartości i kierunków polityki młodzieżowej. 

 
Zamawiający dopuszcza możliwość podjęcia współpracy z więcej niż jednym Wykonawcą. Tworząc ofertę Wykonawca może wskazać, które z powyższych form chce zrealizować. Dopuszcza się również możliwość zaproponowania przez Wykonawcę własnych form konsultacyjnych lub animacyjnych.  
 
Poszczególne elementy zamówienia będą realizowane w uzgodnieniu z Centrum Komunikacji Społecznej. Zamawiający zakłada wsparcie Wykonawcy w wybranych działaniach, w celu szerszego rozpropagowania informacji o dostępnych formach konsultacji społecznych.  
 
Gdy nie wskazano inaczej (jako zadania Wykonawcy lub wspólnego Wykonawcy i Zamawiającego) obowiązek informacyjny o poszczególnych działaniach konsultacyjnych leży po stronie Zamawiającego.  
 
WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
 1. Konsultacje społeczne są prowadzone zgodnie z zapisami uchwały nr LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. i zarządzenia nr 1794/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 27 listopada 2019 r. dotyczących konsultacji z mieszkańcami w m.st. Warszawie.
 2. Ze względu na ogólny charakter dokumentu w działaniach konsultacyjnych należy skupić się przede wszystkim na priorytetach, wartościach i zasadach ujętych w polityce.
 3. Polityka młodzieżowa wyznacza kierunki działań z i na rzecz młodzieży. Działania konsultacyjne powinny przede wszystkim uwzględniać udział samych zainteresowanych – młodzieży w wieku 12-26 lat, jak i osób dorosłych realizujących działania skierowane do młodych warszawiaków lub na co dzień współpracujących z młodzieżą.
 4. Działania konsultacyjne angażować powinny zarówno osoby biorące udział w procesie opracowania polityki, jak i te, które takiej możliwości nie miały.
 5. Wśród uczestników konsultacji społecznych należy szczególnie zadbać o tych mieszkańców, którzy na co dzień nie angażują się w narzędzia partycypacji i dialogu.
 6. Wykonawca przygotuje materiały informacyjne i materiały konsultacyjne kierowane do mieszkańców zgodnie z księgą identyfikacji wizualnej konsultacji społecznych.
 7. Wykonawca przesyła do akceptacji Zamawiającego wszelkie materiały kierowane do mieszkańców w ramach prowadzonych konsultacji, przed ich upublicznieniem.
 8. Wykonawca przygotowuje raport z konsultacji społecznych zgodnie ze wzorem oraz przesyła go Zamawiającemu nie później niż na 14 dni kalendarzowych od zakończenia konsultacji.
 9. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie niezbędny do realizacji zamówienia sprzęt i oprogramowanie komputerowe, materiały biurowe.
 10. Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta na wzorze przygotowanym przez Zamawiającego.
 11. Prawa autorskie do powstałych w opisanym powyżej procesie dokumentów, materiałów, opracowań itp. zostaną przekazane Zamawiającemu, po zakończeniu realizacji zamówienia.
 12. Forma prowadzonych działań uzależniona będzie od bieżącej sytuacji pandemicznej. Wykonawca powinien uwzględnić to w swojej ofercie.  
SKŁADOWE OFERTY 
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani podjęciem współpracy przy realizacji ww. zamówienia, zapraszamy do przygotowania i wysłania oferty zawierającej:
 1. Opis koncepcji planowanych działań konsultacyjnych wraz z przedstawieniem poszczególnych metod i narzędzi.
 2. Informację, jakie mają Państwo doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji konsultacji społecznych (rozumianych jako proces dialogu składający się z akcji informacyjnej, zbierania uwag w co najmniej dwóch formach i podsumowania ich w postaci sprawozdań i raportu), moderacji spotkań lub działań animacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem tych, skierowanych do młodych odbiorców (12-26 lat).Przedstawienie zespołu, który zaangażowany będzie w prowadzenie działań konsultacyjnych.
 3. Wstępny harmonogram działań.
 4. Wycenę brutto i netto zawierającą koszty poszczególnych metod i narzędzi procesu konsultacyjnego.  
TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę proszę przesłać do 24 maja do godz. 14.00 na adres k.dudek@um.warszawa.pl.
 

Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP.