nagłówek strony
-A A +A

Dla NGO: podsumowanie konsultacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok

Dziękujemy wszystkim organizacjom, które wzięły udział w konsultacjach projektu programu współpracy m.st. Warszawy w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z konsultacji załączonym poniżej.

 

Projekt programu na 2013 rok został, na bazie obecnie obowiązującego programu, opracowany przez zespół roboczy, w którego pracach uczestniczyli głównie członkowie Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. W dokumencie zostały również uwzględnione niektóre ogólne uwagi zgłoszone w marcu br. przez biura Urzędu m.st. Warszawy, dzielnice m.st. Warszawy oraz organizacje pozarządowe, w tym te skupione w komisjach dialogu społecznego i dzielnicowych komisjach dialogu społecznego. Więcej informacji o tworzeniu programu.

 

Sprawozdanie publikowane jest zgodnie z § 6 uchwały nr LXXXIX/2653/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ( z późn.zm)..

 

Ze sprawozdaniami z konsultacji projektów programów współpracy na lata poprzednie (2012 i 2011) można zapoznać się tutaj.

 

W dniu 4 października 2012 roku Rada m.st. Warszawy przyjęła program współpracy m.st. Warszawy w 2013.