nagłówek strony
-A A +A

Jak ocieplić Chłodną – podsumowanie konsultacji społecznych

Jak ocieplić Chłodną – podsumowanie konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne „Jak ocieplić Chłodną”, trwające od 13 kwietnia do 13 maja 2012 roku, miały na celu poznanie opinii mieszkańców na temat dotychczasowych i planowanych działań na ulicy Chłodnej a także zebranie pomysłów na ożywienie tej ulicy w przyszłości. Urząd Dzielnicy Wola przy współpracy Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy zapytał też mieszkańców, w jaki sposób chcieliby włączać się w działania integracyjne na Chłodnej.

 

Celem dzielnicy Wola jest ożywienie kulturalno-społeczne ulicy i jej otoczenia. Rewitalizacja ulicy Chłodnej w latach 2010-2011 była zaczątkiem odnowy kulturalnej nieco dotychczas zapomnianej i drugorzędnej pod tym względem ulicy. Wyznacznikiem takiej odnowy są możliwości włączenia do współpracy mieszkańców, lokalnych instytucji, organizacji i innych środowisk. 

 

1. Przebieg konsultacji społecznych

 

Mieszkańcy i mieszkanki mieli możliwość wyrażania opinii poprzez:

 • Ankiety papierowe rozmieszczone w: wypożyczalniach i czytelniach Biblioteki Publicznej, recepcjach pływalni i hal sportowych OSiR-u, Ośrodku Pomocy Społecznej, Urzędzie Dzielnicy Wola - na stanowiskach obsługi mieszkańców, w ZGN-ie oraz ankiety on-line - wypełniono łącznie 434 ankiety.
 • Zgłaszanie dodatkowych uwag przez mieszkańców na Platformie Konsultacji Społecznych m.st. Warszawy. Mieszkańcy przesłali 12 komentarzy, z którymi zapoznać można się tutaj.
 • Warsztaty „Gra Miasto Przyszłości (Future City Game)”, które odbyły się 21 i 25 kwietnia 2012 r. w Bibliotece Dzieci i Młodzieży nr 46, ul. Chłodna 11. Uczestnicy i uczestniczki warsztatów wzięli udział w spacerze przewodnickim po ulicy Chłodnej (prowadzenie - przewodniczka PTTK Ewa Andrzejewska) i wypracowali projekt rozwoju kulturalnego ulicy. Nad wszystkim czuwała mistrzyni gry Monika Komorowska. Raport z warsztatów znajduje się w załączniku do niniejszego podsumowania.
 • Punkt konsultacyjny – 20 kwietnia i 9 maja 2012 r. na rogu ulic Chłodnej i Żelaznej pracownice Urzędu Dzielnicy Wola dyżurowały w terenowym punkcie konsultacyjnym. Mieszkańcy wypełniali ankiety i zgłaszali uwagi.
 • Spotkanie informacyjne (18 kwietnia 2012 r. w Urzędzie Dzielnicy Wola, prezentacja celu i harmonogramu konsultacji) i spotkanie podsumowujące (24 maja 2012 r., ogłoszenie wyników i prezentacja podsumowująca konsultacje oraz dyskusją).

 

Z opisem przebiegu konsultacji można również zapoznać się tutaj.

 

Zobacz filmik z warsztatów "Future City Game":

 

 

 

 

 

2. Wyniki badania ankietowego

 

Więcej miejsc do spędzania czasu i więcej kultury – oto jak powinna zmienić się ul. Chłodna.

Pomysł uczestników konsultacji społecznych na ożywienie ul. Chłodnej to przede wszystkim rozwinięcie oferty rozrywkowo-kulturalnej. Potrzeba tam więcej wydarzeń i obiektów kulturalnych, a także więcej kawiarni, klubokawiarni, pubów i restauracji – wynika z ankiety przeprowadzonej w ramach konsultacji.Konsultacje społeczne dotyczyły planowanych działań kulturalno-społecznych na ul. Chłodnej.

 

Największą popularnością wśród uczestników konsultacji cieszą się następujące imprezy i wydarzenia kulturalne na Woli: koncerty (w ciągu ostatniego roku uczestniczyło w nich 68% badanych), imprezy plenerowe (43%), spektakle (40%) oraz wystawy (31%). Najczęściej wykorzystywane przez badanych źródła informacji o organizowanych w dzielnicy wydarzeniach to Internet (87%), w tym strona internetowa Urzędu Dzielnicy Wola www.wola.waw.pl (21%) i profil „Miejska Wola” na Facebooku (14%).

 

Spośród wydarzeń odbywających się na ul. Chłodnej najwięcej badanych uczestniczyło w Święcie ulicy – Kercelaku (38%), Wolskim Jarmarku Świątecznym i Wolskim Jarmarku Wielkanocnym (po 34%) oraz w wydarzeniach organizowanych przez klubokawiarnię „Chłodna 25” (29%). Zdecydowana większość uczestników konsultacji (89%) chciałaby w przyszłości brać udział w wydarzeniach kulturalno-rozrywkowych odbywających się na ul. Chłodnej. Badani najczęściej życzyli sobie organizowania na ul. Chłodnej koncertów (54%), jednak wymieniano również m.in. wystawy (19%), jarmarki/kiermasze (18%), spektakle (16%), imprezy plenerowe/festyny (13%), pokazy filmów (12%), wydarzenia w klubokawiarni „Chłodna 25” (10%), czy przedsięwzięcia nawiązujące do historii ulicy i jej okolicy (10%).

 

Uczestników konsultacji zapytano także o obiekty, które ich zdaniem powinny się przy ul. Chłodnej znajdować. Zdecydowanie najwięcej osób opowiedziało się za kawiarnią/pubem (80%). Więcej niż połowa badanych chciałaby także, aby przy ul. Chłodnej znalazły się: piekarnia/cukiernia, księgarnia, restauracja/bar, galeria sztuki, biblioteka/czytelnia, kiosk/salonik prasowy, dom kultury oraz kino. Najmniej zwolenników spośród zaprezentowanych propozycji uzyskały sklepy: z AGD (4%), odzieżowy (9%) oraz obuwniczy (10%).

 

Najczęściej wymieniane zmiany, które zachęciłyby uczestników konsultacji do spędzania czasu na ul. Chłodnej odnoszą się do wzbogacenia oferty rozrywkowo-kulturalnej. Przede wszystkim na ulicy musiałoby pojawić się więcej lokali gastronomicznych – kawiarni, klubokawiarni, restauracji, pubów (24%) oraz obiektów kulturalnych (16%), a także powinno odbywać się tam więcej imprez i wydarzeń kulturalnych (22%). Cześć badanych wskazywała na potrzebę dalszego istnienia klubokawiarni „Chłodna 25” lub podobnych obiektów (15%). Wśród pozostałych propozycji pojawiały się wypowiedzi odnoszące się do zagospodarowania ulicy (ograniczenie/zlikwidowanie ruchu samochodowego, więcej zieleni, ławek, stojaków na rowery itp.), zadbania o czystość, porządek i bezpieczeństwo (również w drugiej części ulicy, gdzie znajdują się pawilony), zwiększenia liczby atrakcji dla rodzin z dziećmi (plac zabaw, imprezy, zajęcia) oraz tworzenia przy ul. Chłodnej zakładów rzemieślniczych/pracowni artystów. Niektórzy badani chcieliby również, aby planowane zmiany ul. Chłodnej były powiązane z historią tego miejsca.

 

Uczestnicy konsultacji często podkreślali, że aby ulica ożyła konieczne jest „wyjście na zewnątrz” – tworzenie ogródków przy lokalach gastronomicznych, organizowanie imprez i wydarzeń plenerowych (koncertów, wystaw, teatrów ulicznych, pokazów filmów) i takie zagospodarowanie ulicy, które zachęci do spędzania na niej czasu (zieleń, ławki, plac zabaw, stoliki do gier).

 

Informacje o badaniu:

 

Badanie zostało zrealizowane techniką ankiety internetowej oraz papierowej przez Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy oraz Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy w dniach 13.04.2012 r. – 13.05.2012 r. W ramach badania zebrano łącznie 434 ankiety (208 tradycyjne oraz 226 za pośrednictwem Internetu). Wśród respondentów było 66% kobiet i 34% mężczyzn, głównie w wieku 25 – 34 lata (46%). W większości były to osoby mieszkające w dzielnicy Wola (52%). Biorąc pod uwagę niereprezentatywny charakter próby (próba celowa – ankietę wypełniały osoby zainteresowane tematem), wyników konsultacji nie należy uogólniać na wszystkich użytkowników ul. Chłodnej.

 

3. Spotkanie podsumowujące: postulaty dla ulicy Chłodnej

 

W spotkaniu podsumowującym 24 maja (czwartek) w godz. 17.00-20.00, wzięli udział mieszkańcy, przedstawiciele Urzędu Dzielnicy Wola i Centrum Komunikacji Społecznej oraz lokalnych organizacji pozarządowych.

 

Spotkanie otworzyła rzecznik prasowy Urzędu Dzielnicy Wola Monika Beuth-Lutyk, o rewitalizacji ulicy Chłodnej w latach 2010-2011 opowiedział Ireneusz Nazarczuk (Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Wola), wyniki badania ankietowego przedstawiła Joanna Rutkowska (koordynatorka konsultacji społecznych w Urzędzie Dzielnicy Wola). O wnioskach z warsztatów Future City Game opowiedziała Monika Komorowska (Gra w Miasto).

 

Po części formalnej przyszedł czas na dyskusję, którą moderowała Ilona Iłowiecka-Tańska (Partners Polska). Uczestnicy spotkania odpowiadali na pytanie, które było kontynuacją dyskusji rozpoczętej poprzez konsultacje społeczne: Jakie przeszkody blokują rozwój Chłodnej i co należy zrobić w pierwszej kolejności, aby zwiększyć szanse ulicy na stanie się aktywną przestrzenią kultury?

 

Poniżej wybrane propozycje:

 • otwarcie ulicy Chłodnej na dalszą, historyczną perspektywę m.in. poprzez rekonstrukcję dawnej Osi Saskiej, oznaczenie miejsc historycznych i architektonicznych detali na ul. Chłodnej oraz prowadzenie spójnych działań promocyjno-kulturalnych przez Urząd Dzielnicy Wola,
 • zintegrowanie działań lokalnych jednostek kultury oraz ustalenie przewidywalnego i cyklicznego harmonogramu wydarzeń na Chłodnej,
 • organizowanie większej liczby wydarzeń skierowanych do dzieci i młodzieży oraz wzajemne informowanie się o planowanych na Chłodnej inicjatywach,
 • zorganizowanie wspólnie z Urzędem Dzielnicy upamiętnienia zdobycia 3 sierpnia 1944 r. posterunku niemieckiej żandarmerii tzw. Nordwachy (propozycja Środowiska Batalionu AK „Chrobry”),
 • architektoniczne nawiązywanie do przedwojennego charakteru przestrzeni na Chłodnej,
 • potrzeba istnienia obiektów integrujących społeczność lokalną (z uwzględnieniem osób starszych, które stanowią dużą część mieszkańców ulicy),
 • ograniczenie miejsc parkingowych i ruchu samochodowego w weekendy w celu umożliwienia działalności kawiarniano-kulturalnej.
 • Uczestnicy spotkania zaproponowali stworzenie i ustalenie harmonogramu pracy zespołu roboczego na rzecz ocieplenia kulturalnego Chłodnej, składającego się z organizacji pozarządowych, mieszkańców Chłodnej, instytucji kultury i innych zainteresowanych.

 

4. Co dalej z wynikami konsultacji społecznych?

 

Jak wynika z badania ankietowego i uwag zgłaszanych podczas spotkań przez mieszkańców i organizacje pozarządowe, najczęściej proponowanymi zmianami, które zmotywowałyby uczestników konsultacji do uczestnictwa i angażowania się w życie kulturalne na Chłodnej są:

 • wzbogacenie oferty społeczno-kulturalnej poprzez rozmieszczenie tam lokali gastronomicznych (kawiarni/pubów) i obiektów kulturalnych;
 • organizowanie cyklicznych imprez i wydarzeń kulturalnych.

Powtarzającym się postulatem było – co ważne z punktu widzenia adekwatnego dopasowania przyszłej oferty społeczno-kulturalnej – oznakowanie i wyjaśnienie historycznych elementów Chłodnej (nie tylko dla turystów, ale też możliwości utożsamienia się z ulicą jej mieszkańców) oraz dalsze udostępnienie przestrzeni ulicy organizacjom pozarządowym.

 

W związku z tym Urząd Dzielnicy Wola podejmuje następujące działania:

 1. Przekazuje wyniki konsultacji Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicy Wola w celu ustalenia lokalizacji i możliwości podpisania umów z podmiotami prowadzącymi działalność gastronomiczną i kulturalną.
 2. Przekazuje wyniki konsultacji jednostkom organizacyjnym Urzędu Dzielnicy Wola oraz Urzędu m.st. Warszawy odpowiedzialnym za animowanie działań promocyjno-kulturalnych na Chłodnej w celu ustalenia spójnego harmonogramu wydarzeń oraz ustalenia zakresu organizowania imprez.

 


INFORMACJA O EFEKTACH KONSULTACJI (inf. ze stycznia 2013 roku)