nagłówek strony
-A A +A

Konsultacje społeczne aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym

Minister Infrastruktury zaprasza na konsultacje społeczne aktualizowanych planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Do 22 czerwca 2021 odbędzie się 28 spotkań konsultacyjnych w całym kraju. Projekty planów zawierają konkretne działania służące ochronie mieszkańców, gospodarki, środowiska i dziedzictwa kulturowego na obszarach poszczególnych dorzeczy.

 

Zapoznaj się z projektami planów zarządzania ryzykiem powodziowym >>>

 

Spotkanie w Warszawie odbędzie się 14 kwietnia. Jego formuła (stacjonarnie, czy online przez aplikację Webex) będzie zależała od obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2. Informacja o wybranej formule spotkania ukaże się na stronie 4 tygodnie przed jego planowanym terminem. A formularze rejestracji będą dostępne na 3 tygodnie przed spotkaniem.

 

Zgłaszanie uwag i wniosków

 

Jednym z kluczowych elementów udziału społecznego w aktualizacji PZRP jest możliwość składania do nich uwag i wniosków. Zgodnie z zapisami ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko mogą być składane w różnych formach, w tym w szczególności, w formie pisemnej.

 

Specjalnie przygotowany formularz służący do składania uwag i wniosków jest dostępny na stronie www.stoppowodzi.pl w dwóch formach:

  • formularz do druku (pliki .doc lub .pdf) do pobrania 

 

Dla ułatwienia korzystania z formularzy Ministerstwo przygotowało instrukcję wypełniania dokumentu

 

Do 22 czerwca 2021 uwagi i wnioski do projektów aPZRP można składać:

  • Poprzez przesłanie informacji na adres e-mail: konsultacje@stoppowodzi.pl
  • Pisemnie w miejscu udostępnienia dokumentów: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa
  • Pisemnie przesyłając na adres pocztowy: Ministerstwo Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa
  • Ustnie do protokołu w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury (ul. Nowy Świat 6/12, III piętro, pok. 308 – Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej)

 

Uwagi i wnioski do projektów aPZRP będą rozpatrywane przez Ministra Infrastruktury.