nagłówek strony
-A A +A

Poszukujemy wykonawców konsultacji oferty ośrodka Namysłowska

Poszukujemy wykonawców konsultacji oferty ośrodka Namysłowska

Poszukujemy wykonawców zamówienia polegającego na:

 

Przeprowadzeniu konsultacji społecznych poprzedzających stworzenie programu społecznego modernizowanego Ośrodka „Namysłowska”.

 

Uwaga: Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP.

 

 

 

 

 

 

Termin realizacji zamówienia:

  1. Konsultacje należy  przeprowadzić w terminie 30 października – 23 listopada 2017 r.
  2. Raport z przeprowadzonych konsultacji należy opracować i przedłożyć Zamawiającemu
    do 30 listopada 2017 r.  

Wybór najkorzystniejszej oferty opierać będzie się o rozpatrywane łącznie następujące kryteria:

·         - zakres merytoryczny konsultacji – rozumiane jako zgodność oferty z zakresem merytorycznym zamówienia opisanym w pkt 5 Karty programowej zadania;

·         - scenariusz konsultacji i działań towarzyszących – rozumiane jako różnorodność, atrakcyjność i reprezentatywność zaproponowanych metod prowadzenia konsultacji;

·         - doświadczenie zespołu przeprowadzającego konsultacje - rozumiane jako udokumentowanie przeprowadzenia co najmniej dwóch działań konsultacyjnych, w szczególności dotyczących otwierania na społeczność lokalną instytucji publicznych lub prowadzenia działań partycypacyjno-animacyjnych na terenie miasta liczącego powyżej 100 tys. mieszkańców;

·         - cena – rozumiane jako wysokość kwoty wynagrodzenia za przeprowadzenie konsultacji, przy czym za najkorzystniejszą uznana zostanie najniższa cena.

 

Ofertę należy złożyć w terminie do: 15 października 2017 r.

 

Pytania dotyczące zamówienia prosimy kierować do pracowników Centrum Komunikacji Społecznej - Adam Markuszewski pod nr tel.: 22 44 334 48, lub na adres poczty elektronicznej ext.amarkuszewski@um.warszawa.pl (do 6 października 2017 r., po tym terminie Stefan Bobrowski – Tel. 22 44 330 144, sbobrowski@um.warszawa.pl) lub do Marty Marciniak-Mierzejewskiej 22 44 334 86, marta.marciniak@um.warszawa.pl

 

Ofertę prosimy przesłać na adres: sbobrowski@um.warszawa.pl


Karta programowa: konsultacje społeczne poprzedzające stworzenie programu społecznego modernizowanego Ośrodka „Namysłowska”.

 

1. Wprowadzenie

 

W ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 r. jednym z przedsięwzięć kluczowych jest modernizacja Ośrodka „Namysłowska”, który znajduje się przy ul. Namysłowskiej 8 w Warszawie. Miejsce to powstało w latach 1972-1976, a na jego terenie znalazły się baseny – kryte i odkryte, boiska do siatkówki, koszykówki i kawiarnia. Obecnie miejsce to wymaga dostosowania do potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców Warszawy. Modernizacja Ośrodka rozpocznie się w 2017 roku. Zarządcą obiektu jest Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa.

 

W ramach działań rewitalizacyjnych ważne jest także otwarcie ośrodka sportu na społeczność lokalną – stąd potrzeba stworzenia programu społecznego. Miejsca, w których może być realizowany program to:

- cypel, na którym znajdą się urządzenia do uprawiania sportów miejskich (skatepark, pumptrack, kalestenika, street workout, slackline, linarium, ścianka do trawersowania),

- sala o wielkości 70 m2 na miejsce aktywności lokalnej, która znajdzie się w budynku basenu na pierwszym piętrze,

- plaża trawiasta wraz ze ścieżką zdrowia, która będzie mogła być wykorzystana poza sezonem, kiedy nieczynny będzie basen zewnętrzny,

- przestrzeń zadaszonej hali o betonowym podłożu, która będzie mogła być wykorzystywana poza sezonem zimowym, kiedy będzie tam działało lodowisko.

 

Do tej pory odbyły się trzy warsztaty dla strony społecznej (przedstawicieli lokalnych NGO, uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum), przedstawicieli instytucji publicznych oraz urzędników. Pierwsze i drugie warsztaty odbyły się w maju 2016 roku i dotyczyły sposobów wykorzystania przestrzeni cypla. Trzecie warsztaty, które odbyły się w czerwcu 2017 roku, były poświęcone włączaniu społeczności lokalnej w funkcjonowanie Ośrodka Namysłowska. Rekomendacje z tych warsztatów (załączone do zapytania) powinny zostać uwzględnione przy projektowaniu konsultacji i pisaniu wytycznych z konsultacji.

 

2. Określenie celu 

Celem konsultacji społecznych będzie zidentyfikowanie oraz zebranie potrzeb i oczekiwań mieszkańców, co do aktywności możliwych do realizacji na terenie ośrodka Namysłowska oraz sposobu, w jaki będą wdrażane. Konsultacje będą odbywać się na terenie (w budynku basenu) i poza terenem Ośrodka Namysłowska. Wyniki konsultacji zostaną wykorzystane do napisania programu społecznego Ośrodka przez Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy.

 

3. Zamawiający 

Zamawiającym jest Miasto Stołeczne Warszawa.

 

4. Przedmiot  zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie konsultacji społecznych poprzedzających stworzenie programu społecznego Ośrodka Namysłowska. Konsultacje muszą być realizowane zgodnie z niniejszą Kartą programową oraz Uchwałą Nr LXI/1691/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy.

 

5. Zakres merytoryczny zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje:

- Opracowanie scenariusza procesu;

- Spotkania z przedstawicielami Urzędu m.st. Warszawy w celu opracowania dokładnego planu konsultacji;

- Przeprowadzenie działań konsultacyjnych oraz działań towarzyszących w formie animacji sportowych;

- Przeprowadzenie 10 wywiadów indywidualnych z mieszkańcami;

- Sporządzenie raportu podsumowującego wyniki konsultacji wraz ze sformułowaniem wytycznych do programu społecznego Ośrodka.

 

6. Zakres merytoryczny i przestrzenny konsultacji

 

W zakresie merytorycznym konsultacje powinny dotyczyć proponowanych form rekreacji zebranych w raportach z warsztatów oraz sposobów i warunków ich realizacji. Konsultacje, działania towarzyszące w formie animacji sportowych oraz wywiady indywidualne powinny być przeprowadzone z osobami z różnych grup wiekowych.

 

Zakres przestrzenny konsultacji to obszar najbliższego oddziaływania Ośrodka „Namysłowska” obejmującego osiedla Praga II i Praga III oraz Nowa Praga.

 

7. Działania informacyjne

 

Wykonawca przygotuje treść materiałów informacyjnych (plakat, ulotka), które będą zaprojektowane przez grafików Biura Marketingu Miasta Urzędu m.st. Warszawy. Materiały przed drukiem muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. Wykonawca wydrukuje oraz zorganizuje kolportaż materiałów informacyjnych w obszarze objętym konsultacjami: plakaty muszą być rozwieszone na klatkach schodowych, pocztówki informacyjne dostarczone do skrzynek pocztowych mieszkańców.

 

8. Termin realizacji zamówienia

  1. Konsultacje należy  przeprowadzić w terminie 30 października – 23 listopada 2017 r.
  2. Raport z przeprowadzonych konsultacji należy opracować i przedłożyć Zamawiającemu do 30 listopada 2017 roku.  

 

9. Wymagany zakres oferty

 

Zainteresowanych przeprowadzeniem wyżej opisanego procesu konsultacji prosimy o złożenie oferty zawierającej:

- Przedstawienie ogólnej koncepcji prowadzenia konsultacji.

- Propozycję wstępnego scenariusza działań konsultacyjnych, uwzględniającego minimum dwie metody/ formy konsultacji (zgodnie z ww. uchwałą), przy czym minimum jedna z form powinna odbywać się w przestrzeni będącej tematem konsultacji.

- Zaproponowanie działań w formie animacji sportowych towarzyszących procesowi konsultacji.

- Zaproponowanie wstępnego harmonogramu realizacji działań informacyjnych, konsultacji, działań towarzyszących i wywiadów indywidualnych.

- Przedstawienie wyceny przeprowadzenia całości procesu (działań informacyjnych, konsultacyjnych i animacyjnych). 

- Określenie składu zespołu wraz z udokumentowanym doświadczeniem poszczególnych ekspertów.

 

10. Wymagany skład zespołu realizującego zadanie

 

Zespół realizujący zadanie powinien mieć w swoim składzie następujących ekspertów:

- Psychologa społecznego lub socjologa z udokumentowanym doświadczeniem w prowadzeniu konsultacji społecznych;

- Osoby doświadczonej w zakresie animacji poprzez sport.

 

11. Działania wspierające 

 

Zamawiający przewiduje udział Miasta Stołecznego Warszawy w przygotowaniu i przeprowadzeniu konsultacji w następującym zakresie:

- Zamieszczenie informacji o konsultacjach na stronach internetowych Urzędu m.st. Warszawy, promocja  za pośrednictwem kanałów, którymi dysponuje Urząd (informacje prasowe, social media).

- Zaprojektowanie materiałów graficznych przez grafików Biura Marketingu Miasta Urzędu m.st. Warszawy.

- Możliwość wykorzystania przestrzeni, którymi dysponuje Urząd m.st. Warszawy oraz wyposażenie punktu konsultacyjnego (namiot, meble, pufy terenowe).

 

12. Informacje dodatkowe

 

Dodatkowe informacje ilustrujące zagadnienie to:

- Projekt zagospodarowania cypla na terenie ośrodka Namysłowska.

- Raporty końcowe podsumowujące warsztaty dotyczące zagospodarowania cypla oraz otwierania instytucji publicznej na społeczność lokalną.

Załączniki: