nagłówek strony
-A A +A

Projekt uchwały w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 – konsultacje społeczne

 Projekt uchwały w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 – konsultacje społeczne

Program określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki uzależnień oraz minimalizacji szkód społecznych wynikających z używania alkoholu. 

 
Program składa się z diagnozy opisującej problemy związane z używaniem alkoholu, charakterystykę obszarów kumulacji problemów społecznych w Warszawie.
 
W Programie opisano zasoby Miasta w zakresie pomocy osobom uzależnionym, ich rodzinom, dzieciom i młodzieży, zagrożonych wykluczeniem społecznym, również w kontekście Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku. Opisana została też koncepcja Lokalnego Systemu Wsparcia.
 
Zapraszamy mieszkańców oraz organizacje pozarządowe do zgłaszania uwag i propozycji do całej treści projektu Programu.
 
Konsultacje społeczne trwają od 31 sierpnia do 22 września 2017
 
Czekamy na Państwa spostrzeżenia dotyczące problemów związanych z używaniem i nadużywaniem alkoholu, które powinny zostać uzupełnione w Programie. Zgłoszone uwagi zostaną przeanalizowane przez zespół roboczy w kontekście wytycznych z dokumentów strategicznych wymienionych w opisie konsultacji, które wyznaczają ramy realizacji i możliwości finansowania.
 

 

Fot. pixabay.com