nagłówek strony
-A A +A

Więcej o polityce młodzieżowej

Dlaczego rozpoczęliśmy prace nad polityką?

 

W 2020 zakończyliśmy realizację programu dla warszawskiej młodzieży - „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020”. Wyniki przeprowadzonej ewaluacji wskazują, że przyczynił się on do podniesienia jakości życia młodzieży oraz zwiększenia uczestnictwa tej grupy w życiu miasta.

 

Pomimo wielu sukcesów programu, w szczególności w zakresie oddolnych działań, wprowadzających zmiany punktowo, nie przyczynił się on do szerszej zmiany postaw i postrzegania młodych.

 

Stąd też powstała wyraźna potrzeba przyjęcia i wdrożenia dokumentu, który:

wskazywałby wartości i kierunki pracy z młodzieżą spójne dla całego miasta,

- sprzyjałby wprowadzeniu trwałej i znaczącej zmiany na rzecz poprawy sytuacji młodych osób mieszkających w Warszawie,

zapewniłby spójność wszystkich prowadzonych przez biura urzędu i jednostki miejskie działań na rzecz młodzieży w kolejnych latach.

 

Czym będzie polityka młodzieżowa?

 

Polityka to dokument strategiczny o ogólnym charakterze, nie znajdziemy tu konkretnych projektów, czy działań, a jedynie kierunki, w których miasto powinno się rozwijać, by młodzi czuli się tu dobrze. Zaprezentowane w dokumencie priorytety  i wartości  przedstawiają te zagadnienia, które w naszej ocenie są wyróżniające, tj. w tych tematach potrzeby młodzieży są specyficzne. W procesie badawczym młodzież wskazywała także potrzeby uniwersalne dla wszystkich mieszkańców. Nie bagatelizujemy ich. Odpowiemy na nie realizując inne dokumenty strategiczne, w tym programy wykonawcze do celów strategicznych strategii #Warszawa2030.

 

Co dotychczas udało nam się wypracować?

 

Prace nad polityką rozpoczęliśmy na jesieni 2020 roku. Zaplanowaliśmy i zrealizowaliśmy szeroki proces badawczy. Chcąc, by polityka jak najlepiej oddawała perspektywę osób mieszkających w Warszawie, zadbaliśmy o liczny udział młodych i  dorosłych pracujących z młodzieżą i na jej rzecz , na każdym etapie procesu jej powstawania.

 

W procesie udział wzięło:

- 210 osób w wieku 10-26 lat uczestniczących w 15 warsztatach konsultacyjno-projekcyjnych,

- 55 młodych osób biorących udział w 8 wywiadach grupowych,

- 33 osoby dorosłe (pracujące z młodzieżą lub na jej rzecz) biorące udział w 5 wywiadach grupowych,

- 21 osób wchodzących w skład grupy eksperckiej.

 

Efektem powyższych prac są założenia polityki młodzieżowej – priorytety i wartości.

 

Priorytety

 

Priorytety wskazują cztery kluczowe obszary, w których musimy podjąć działania, by Warszawa stała się miastem przyjaznym młodym i odpowiadającym na ich potrzeby.

 

1. Bezpieczna przyszłość młodych

Dbałość o zapewnienie młodym bezpiecznego miejsca do życia w Warszawie. Zapewnienie bezpieczeństwa młodym to podstawowe i najważniejsze zadanie miasta. Warunkuje ono bowiem funkcjonowanie młodzieży tu i teraz, a także planowanie przyszłości i dalsze życie. Powinniśmy skupić się w szczególności na dbałości o środowisko naturalne, dobrostan psychiczny młodzieży, zapewnieniu dostępności usług zdrowia publicznego, także tych związanych z prokreacją, prowadzeniu polityki rodzinnej i mieszkaniowej odpowiadającej potrzebom młodych osób, w szczególności potrzebie usamodzielnienia, oraz wsparciu młodzieży w wejściu w dorosłe życie.

 

2. Warszawa miejscem dla młodych

Postrzeganie młodzieży jako grupy mieszkańców o odrębnych potrzebach i dbałość o ich zaspokojenie. Aby młodzi uwolnili w mieście swój potencjał, trzeba zapewnić im do tego przestrzeń. Młodzież ma w Warszawie możliwość rozwoju holistycznego, w takich obszarach jak rozwój społeczny, naukowy, zawodowy, sportowy czy rozwój pasji i zainteresowań. Oferta edukacyjna miasta i współpracujących z nim osób i podmiotów, zarówno na drodze formalnej, jak i pozaformalnej, jest różnorodna i bazuje na rzeczywistych potrzebach młodzieży. W każdej dzielnicy jest przynajmniej jedno miejsce stworzone z myślą o młodzieży, prowadzone na ich zasadach ze wsparciem dorosłych. Miejsce, w którym młodzi mogą spędzać czas wolny, realizować swoje pasje, budować relacje z rówieśnikami, po prostu być. Młodzi są odbiorcami i twórcami działań – współtworzą ofertę miejską i inicjują działania. Czują, że Warszawa jest ich miastem, chcą się w niej rozwijać i mieszkać w przyszłości.

 

3. Uczestnictwo młodych w życiu miasta

Dostrzeżenie potencjału młodych osób mieszkających w Warszawie jako ważnego czynnika rozwoju miasta, wsparcie ich odpowiedzialności za otaczającą rzeczywistość i kreowanie przyszłości.

Warszawa włącza osoby w niej mieszkające w działania i daje im przestrzeń do podejmowania własnych inicjatyw. Kształtujemy i wzmacniamy poczucie sprawczości u młodych na wielu płaszczyznach – w szkole, dzielnicy, mieście – po to, by byli odpowiedzialni za rzeczywistość, która ich otacza. Młodzi czują, że są ważną grupą w mieście, chcą angażować się w jego życie, decyzje, które są w ich sprawach podejmowane. Umożliwiamy młodzieży korzystanie z narzędzi partycypacji i dialogu oraz wspieramy formalne i nieformalne grupy młodzieżowe. W szkołach prowadzona jest edukacja samorządowa i obywatelska, wzmacniająca i budująca poczucie tożsamości, promująca aktywne postawy mieszkańców i mieszkanek.

 

4. Troska o dorosłych pracujących z młodzieżą i na jej rzecz

Uznanie roli dorosłych za znaczący czynnik oddziałujący na młodzież, jej spojrzenie na świat i zaangażowanie. Dbałość o to, by młodzi mieli partnera wśród dorosłych. Dostrzegamy, że osoby dorosłe, które pracują z młodzieżą i/lub na jej rzecz – ich postawy, podejście, działania – mają ogromny wpływ na to, jak funkcjonuje i zachowuje się młodzież. Rola osób dorosłych jest tu kluczowa – są partnerami i rzecznikami młodzieży. Wspierając tę grupę w rozwoju ich cech, postaw, kompetencji, umiejętności potrzebnych do pełnienia tych funkcji, wspieramy i umacniamy cały system wsparcia młodych. Prowadzimy działania edukacyjne kierowane do różnych grup dorosłych, w tym rodziców, nauczycieli, urzędników, które uwrażliwią ich na specyfikę młodzieży i pokażą, jak być dorosłym podążającym za młodymi i otwartym na ich potrzeby.

 

Wartości

 

Wartości to rodzaj deklaracji miasta. Reprezentują one pożądane postawy w myśleniu o warszawskiej młodzieży i realizacji działań na jej rzecz. Poniższe wartości postrzegamy jako nierozłączną całość, która wzajemnie się przenika i uzupełnia. Dlatego też należy je wdrażać równolegle.

 

1. Otwartość. Miasto jest otwarte na młodych – ich potrzeby, inicjatywy i świat, w którym żyją.

 

2. Równość. Każdy jest równy i ważny – niezależnie od wieku.

 

3. Wiarygodność. Dbamy o wiarygodność i autentyczność w kontaktach z młodzieżą.

 

4. Elastyczność. Realizując działania z młodzieżą lub na jej rzecz uwzględniamy specyficzny charakter tej grupy.

 

Do wdrożenia priorytetów i wartości niezbędne będzie utworzenie narzędzi (np. systemowych rozwiązań uwzględniających wdrażanie w dzielnicach) i stopniowa ich realizacja. Ich opracowaniem zajmiemy się po przyjęciu polityki.

 

Przeczytaj cały projekt polityki młodzieżowej. 

Dowiedź się, jak wziąć udział w konsultacjach polityki młodzieżowej.

 

Twoja opinia się liczy!