nagłówek strony
-A A +A

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia konsultacji społecznych ws. zagospodarowania placu Defilad

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia konsultacji społecznych ws. zagospodarowania placu Defilad

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Przeprowadzenie konsultacji społecznych poprzedzających konkurs architektoniczno-urbanistyczny na zagospodarowanie placu Defilad w Warszawie.

 

Uwaga: Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP

 

 

 

 

 

 

Termin realizacji zamówienia:

 1. Konsultacje należy  przeprowadzić w terminie 5 – 31 października 2016 r.
 2. Raport z przeprowadzonych konsultacji należy opracować i przedłożyć Zamawiającemu do 21 listopada 2016  

Wybór najkorzystniejszej oferty opierać będzie się o rozpatrywane łącznie następujące kryteria:

 • zakres merytoryczny konsultacji – rozumiane jako zgodność oferty z zakresem merytorycznym zamówienia opisanym w pkt 5 Karty programowej zadania;
 • metody prowadzenia konsultacji – rozumiane jako różnorodność, atrakcyjność i reprezentatywność zaproponowanych metod prowadzenia konsultacji;
 • doświadczenie zespołu przeprowadzającego konsultacje - rozumiane jako udokumentowanie przeprowadzenia co najmniej dwóch działań konsultacyjnych dotyczących przemian w przestrzeni miasta liczącego powyżej 100 tys. mieszkańców;
 • cena – rozumiane jako wysokość kwoty wynagrodzenia za przeprowadzenie konsultacji, przy czym za najkorzystniejszą uznana zostanie najniższa cena.

 

Ofertę należy złożyć w terminie do: 15 września 2016 r.

 

Pytania dotyczące zamówienia prosimy kierować drogą elektroniczną do:

Ofertę prosimy przesłać na adres: kniekrasz@um.warszawa.pl, pokon@um.warszawa.pl

 


Karta programowa: konsultacje społeczne poprzedzające konkurs architektoniczno-urbanistyczny na zagospodarowanie placu Defilad w Warszawie
 
1. Wprowadzenie
Plac Defilad, jako ważna i eksponowana przestrzeń Śródmieścia Warszawy, od wielu lat oczekuje kompleksowego zagospodarowania. Okazją do podjęcia rozstrzygnięć co do przyszłego kształtu i charakteru tej przestrzeni staje się planowana na tym terenie w najbliższym czasie realizacja zamierzeń inwestycyjnych, tj. budowa nowej siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Teatru Rozmaitości (wniosek o pozwolenie na budowę złożony w marcu 2016 r.), budowa ulic dojazdowych do ww. obiektów (decyzja o realizacji inwestycji wydana w czerwcu 2016 r.), czy budowa parkingu podziemnego pod placem Defilad (obecnie na etapie prac projektowych).
 
Prezentowane publicznie (14 kwietnia, 11 i 12 maja 2016 r.) potencjalne rozwiązania dotyczące przestrzeni placu Defilad nie spotkały się ze społeczną akceptacją, czego rezultatem było złożenie do Prezydenta m.st. Warszawy wniosku o przeprowadzenie konsultacji w sprawie zagospodarowania wschodniej części rejonu pałacu Kultury z naciskiem na plac Defilad. Wniosek podpisało 1527 mieszkańców, ważnych podpisów złożono 1077. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, w związku z czym Miasto Stołeczne Warszawa, reprezentowane przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy działające we współpracy z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, przystąpiło do zorganizowania konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania placu Defilad w Warszawie.
 
2. Określenie celu 
Celem przeprowadzanych konsultacji będzie zidentyfikowanie i zebranie potrzeb mieszkańców wobec docelowego charakteru placu oraz preferowanych przyszłych funkcji tej przestrzeni, a wyniki konsultacji zostaną wykorzystane w zaplanowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa konkursie architektoniczno-urbanistycznym na zagospodarowanie placu Defilad.
 
3. Zamawiający 
Zamawiającym jest Miasto Stołeczne Warszawa, w imieniu którego procedurę prowadzi Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego.
 
4. Przedmiot  zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie, na podstawie niniejszej Karty programowej oraz Uchwały Nr LXI/1691/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy, przeprowadzenie konsultacji społecznych poprzedzających konkurs architektoniczno-urbanistyczny na zagospodarowanie placu Defilad w Warszawie.
 
5. Zakres merytoryczny zamówienia
Zakres zamówienia obejmuje:
 • Opracowanie scenariusza procesu.
 • Spotkania z przedstawicielami Urzędu m.st. Warszawy w celu uszczegółowienia oferty.
 • Przeprowadzenie działań konsultacyjnych.
 • Przeprowadzenie działań animacyjnych wspierających zainteresowanie mieszkańców i ich zaangażowanie w prowadzone konsultacje
 • Sporządzenie raportu podsumowującego wyniki konsultacji wraz ze sformułowaniem wniosków.

 

6. Zakres merytoryczny i przestrzenny konsultacji

W zakresie merytorycznym konsultacje powinny dotyczyć różnorodnych aspektów przestrzeni placu, m.in. historycznego, architektonicznego, przyrodniczego i społecznego.
 
Zakres przestrzenny konsultacji określają załączniki graficzne:
 
7. Termin realizacji zamówienia
 • Konsultacje należy  przeprowadzić w terminie 5 – 31 października 2016 r.
 • Raport z przeprowadzonych konsultacji należy opracować i przedłożyć  Zamawiającemu do 21 listopada 2016

 

8. Wymagany zakres oferty
Zainteresowanych przeprowadzeniem wyżej opisanego procesu konsultacji prosimy o złożenie oferty zawierającej:
 • Przedstawienie ogólnej koncepcji prowadzenia konsultacji.
 • Propozycję wstępnego scenariusza działań konsultacyjnych.
 • Zaproponowanie minimum dwóch metod/ form konsultacji (zgodnych z ww. uchwałą), przy czym jedna z form powinna odbywać się w przestrzeni placu.
 • Zaproponowanie działań animacyjnych towarzyszących procesowi konsultacji.
 • Zaproponowanie wstępnego harmonogramu realizacji konsultacji i działań towarzyszących.
 • Przedstawienie wyceny przeprowadzenia całości procesu (działań informacyjnych, konsultacyjnych i animacyjnych). 
 • Określenie składu zespołu wraz z udokumentowanym doświadczeniem poszczególnych ekspertów.
 
9. Wymagany skład zespołu realizującego zadanie
Zespół realizujący zadanie powinien mieć w swoim składzie następujących ekspertów:
 • Psychologa społecznego lub socjologa z udokumentowanym doświadczeniem w prowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących przemian w przestrzeni miasta;
 • Architekta-urbanistę biegłego w interpretacji ustaleń miejscowych planów zagospodarowania Przestrzennego.
 
Pożądana jest obecność w zespole architekta krajobrazu ze znajomością zagadnień funkcjonowania zieleni w ograniczonych  warunkach wielkomiejskich. 
W przygotowaniu konsultacji  oraz podsumowaniu i zinterpretowaniu zebranego materiału powinni uczestniczyć eksperci z zakresu architektury i historii miasta oraz zagadnień społecznych.
 
10. Działania wspierające 
Zamawiający przewiduje udział Miasta Stołecznego Warszawy w przygotowaniu i przeprowadzeniu konsultacji w następującym zakresie:
 • Zamieszczenie informacji o konsultacjach na stronach internetowych Urzędu m.st. Warszawy, promocja na FB konsultacji społecznych.
 • Publikacja ogłoszenia prasowego.
 • Druk i dystrybucja plakatów i pocztówek informacyjnych.
 • Udostępnienie makiety placu Defilad.
 • Udostępnienie materiałów planistycznych – historycznych opracowań dotyczących zagospodarowania przestrzeni placu Defilad.
 • Możliwość wykorzystania pawilonu Warszawa lub sal, którymi dysponuje Urząd m.st. Warszawy.
 • Uzyskanie zgody na korzystanie z terenu placu Defilad na potrzeby przeprowadzenia konsultacji.
 
11. Informacje dodatkowe
Dodatkowe informacje ilustrujące zagadnienie to: