nagłówek strony
-A A +A

Zapytanie ofertowe – diagnoza społeczna podwórka na Targówku Mieszkaniowym

Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy poszukuje wykonawców do przeprowadzenia diagnozy społecznej podwórka położonego na osiedlu Targówek Mieszkaniowy (opis i mapka pokazująca dokładną lokalizację w załączniku numer 1 i 3) wraz z wyznaczeniem rekomendacji działań rewitalizacyjnych na tym obszarze. Działania objęte zamówieniem powinny zostać zakończone do 15 grudnia 2018 r.

 

Ze względu na fakt, ze na podwórku podejmowanych było już bardzo wiele interwencji, nie chcielibyśmy, aby działania prowadzone w ramach diagnozy i wyznaczania rekomendacji po raz kolejny były przepytywaniem mieszkańców. Dlatego zakładamy, ze Wykonawca powinien opierać się na rozmowach z podmiotami instytucjonalnymi, analizie danych i materiałów, obserwacji nieuczestniczącej.

 

1. Diagnoza  musi objąć:

 • zebranie informacji o instytucjach, organizacjach pozarządowych lub osobach prowadzących teraz i w przeszłości (do 5 lat wstecz) działania na terenie podwórka oraz o podejmowanych przez nie interwencjach, zarówno w przestrzeni jak i miękkich, społecznych, zaobserwowanych trudnościach w działaniach oraz o efektach tych działań. Analiza powinna być oparta na bezpośrednich wywiadach i analizie materiałów zastanych; podmioty zdiagnozowane przez Zamawiającego zostały wskazane przez Wykonawcę w załączniku numer 2;
 • opisanie stanu obecnego podwórka i podejmowanych tam czynności przez mieszkańców (na podstawie obserwacji i wywiadów z podmiotami instytucjonalny);
 • znalezienie minimalnie trzech przykładów działań podejmowanych na podobnych pod względem charakterystyki problemów i społeczności terenach (z Polski lub ze świata);
 • opis (jeśli to możliwe wraz z diagnozą) ew. konfliktów istniejących wśród lokalnej społeczności;
 • wstępne (generalne) zmapowanie społeczności lokalnej.

 

2. Wyznaczenie rekomendacji dla dalszych działań powinno objąć:

 • wskazanie propozycji założeń, sposobu działania i pomysłów na działania, które mogłyby: efektywnie odpowiedzieć na zdiagnozowane problemy społeczności; wywrzeć pozytywny wpływ i doprowadzić do trwałej zmiany w społeczności;
 • przeprowadzenie maksymalnie dwóch warsztatów dla instytucji aktualnie działających na obszarze lub planujących działania, w celu wspólnego ustalenia planu działań obejmujących społecznośc podwórka, tak aby poszczególne działania mogły się w sposób efektywny uzupełniać i wspierać;
 • (opcjonalnie) realizację interwencji na podwórku/w społeczności, w celu pogłębienia diagnozy lub sprawdzenia założeń rekomendacji.

 

Ewentualne interwencje w przestrzeni/angażowanie mieszkańców powinny być prowadzone dopiero w dalszym etapie (jako efekt rekomendacji), po uzgodnieniu ich z Zamawiającym.

 

Oferentów zainteresowanych współpracą prosimy o złożenie ofert zawierających:

 • zarys opisu  planowanych działań, wraz z opisem poszczególnych metod i technik badawczych;
 • szacunkowy harmonogram działań;
 • opis doświadczenia badawczego osób wchodzących w skład zespołu, który będzie pracował bezpośrednio przy tym projekcie. W zespole musi znajdować się osoba posiadająca udokumentowane doświadczenie z prowadzenia bezpośrednich działań z mieszkańcami na obszarach kryzysowych, w tym  objętych programami rewitalizacji;
 • wycenę poszczególnych działań, wraz z określeniem liczby godzin i proponowanej stawki godzinowej członka zespołu.

 

Oferty proszę przesłać do 19 września 2018 do godziny 10:00 na adres konsultacje@um.warszawa.pl

 

Zamawiający zastrzega, że: opis planowanych działań i harmonogram przedstawione przez Wykonawcę służą wyłącznie ocenie oferty pod względem możliwości prawidłowego wykonania Zamówienia na etapie postępowania. Dokumenty te w ostatecznej formie zostaną opracowane przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym.

 

 

 

Załączniki: 
Plik: Zapytanie ofertowe, rozmiar pliku: 189.15 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 1, rozmiar pliku: 190.99 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 2, rozmiar pliku: 174.8 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 3, rozmiar pliku: 321.42 KB
Pobierz