nagłówek strony
-A A +A

Jaki plan miejscowy osiedla Anin?

Czas trwania: 
pt, 22/04/2022 (Cały dzień) - pon, 23/05/2022 (Cały dzień)

​​​​​​​Rozpoczęliśmy prace nad planem miejscowym osiedla Anin w Wawrze.

 

​​​​​Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić tę okolicę. W Warszawie plany ustalają, w jaki sposób mogą być budowane i przebudowywane budynki, ulice, place tworzona sieć infrastruktury, jak mogą zostać urządzone tereny zieleni, czyli np. parki i skwery. 

 

Jeśli masz potrzebę lub pomysł związane z tym terenem, teraz jest czas, żeby to zgłosić.

 

Więcej o nowym planie osiedla Anin

 

Obszar objęty planem ma powierzchnię ok. 231 ha. Znajduje się w dzielnicy Wawer. Na tym terenie jest osiedle willowe z początków XX wieku. Powstało na gruntach z cennym drzewostanem sosnowo-dębowym. Większość działek została wytyczona w ramach przedwojennej parcelacji.

 

Obszar planu graniczy:

 • od północnego wschodu i wschodu ze zwartym kompleksem leśnym Mazowieckiego Parku Krajobrazowego
 • od zachodu z terenami kolejowymi linii otwockiej
 • od północy z ulicą Bronisława Czecha

 

Na terenie osiedla dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, jest też zabudowa wielorodzinna. Osiedle ma dobrze ukształtowany układ komunikacyjny. Nie brakuje usług społecznych. W tej części Anina działa Instytut Kardiologii.

 

 

Podstawowe założenia planu

 

Plan sporządzamy, aby:

 • ustalić zasady zagospodarowania terenu i zabudowy, które pozwolą na zachowanie cennego układu urbanistycznego Anina,
 • zapobiec nadmiernej intensyfikacji zabudowy,
 • określić wskaźniki i parametry dla nowej zabudowy, których brak w obecnie obowiązującym planie miejscowym,
 • określić zasady ochrony cennego starodrzewu i obiektów zabytkowych.

 

Konsultacje społeczne trwały od 22 kwietnia do 23 maja 2022

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 

Udział mieszkańców w sporządzaniu planu musi  mieć charakter sformalizowany – to znaczy swoje potrzeby trzeba zgłosić na piśmie w formie tak zwanego wniosku do planu.

 

1. Możesz złożyć wniosek do planu do 23 maja 2022 roku

 

Wzór wniosku:

wniosek do mpzp do wypełnienia odręcznego 

wniosek do mpzp do wypełnienia na komputerze

 

2. Porozmawiajmy 

 

na spotkaniu on-line w środę 11 maja o 17

 • na YouTube – możesz oglądać spotkanie i dyskutować na czacie
 • na platformie ZOOM – możesz zabrać głos w dyskusji z wizją i fonią. Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, napisz na dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl. Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy Ci w mailu zwrotnym

 

Sprawdź wcześniej, jak działa ZOOM, zrób test na https://zoom.us/test, żeby nic Cię nie zaskoczyło i żeby uczestnictwo w dyskusji przebiegało bez żadnych niespodzianek.

 

Jeśli chcesz pomóc poinformować swoje sąsiadki i sąsiadów – wydrukuj i powieś na klatce plakat!

 

Dołącz do wydarzenia na Facebooku >>>

 

Kto może złożyć wniosek do planu?

 

Każdy może zgłaszać swoje potrzeby dotyczące otaczającej przestrzeni, które chciałby, aby zostały w planie uwzględnione. Wszystkie głosy są tak samo ważne. Nie ma znaczenia, czy jest się właścicielem gruntu, mieszkańcem obszaru objętego planem czy jakiegokolwiek innego fragmentu miasta, czy reprezentuje się tylko własny interes lub potrzeby grupy osób, stowarzyszenia, fundacji itp. Każda sprawa jest indywidualnie rozpatrywana przez autorów planu – urbanistów i architektów, a ostatecznie przez Prezydenta i radnych. 

 

Warto wyrazić swoją opinię i zgłosić propozycje, ponieważ złożone teraz wnioski pomogą projektantom przygotować lepszy plan.

 

Jak złożyć wniosek do planu?

 

 • pocztą na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa
 • osobiście - w kancelarii głównej m.st. Warszawy, kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego lub w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w dzielnicy
 • elektronicznie przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego Profilem Zaufanym za pośrednictwem platformy ePUAP  

 

Wniosek złożony w terminie zostanie rozpatrzony przy opracowywaniu projektu planu. Nie otrzymasz odpowiedzi, ale możesz później sprawdzić podczas wyłożenia projektu planu, czy Twój wniosek został uwzględniony w ustaleniach planu.

 

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

 


Co to jest plan miejscowy?

 

Plan miejscowy (czyli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ‒ MPZP) to dokument, który określi, jak będzie można przestrzennie urządzić daną okolicę. Plan jest lokalnym aktem prawa. Tak jak ustawy uchwalane przez Sejm regulują, co można robić (a czego nie można) na poziomie całego kraju, tak w Warszawie plany miejscowe, uchwalane przez Radę Warszawy, ustalają sposób zagospodarowania obszarów na terenie miasta. 

 

Plany miejscowe sporządzają architekci i urbaniści przy wsparciu wielu ekspertów: socjologów, ekonomistów, inżynierów. Plany miejscowe nie są martwymi dokumentami. Ilekroć inwestor występuje o pozwolenie na budowę na obszarze gdzie obowiązuje plan miejscowy, musi przedstawić projekt architektoniczny zgodny z ustaleniami planu. Plany stanowią zatem gwarancję utrzymania ładu przestrzennego w przyszłości.

 

Na jakich etapach możesz włączyć się w tworzenie planu?

 

Udział mieszkańców w sporządzaniu planu jest przewidziany w dwóch momentach procedury.

 

Po raz pierwszy – zaraz po tym, jak Prezydent poinformuje o przystąpieniu do sporządzania planu – można składać wnioski do planu. We wnioskach można napisać wszystko, co byśmy chcieli, żeby zmieniło się na obszarze objętym planem (albo pozostało tak, jak jest).

 

Po raz drugi mieszkańcy mogą podzielić się opinią, kiedy już przygotowana jest przez urbanistów i urząd pierwsza propozycja projektu planu. Wtedy jest on wykładany do publicznego wglądu – to znaczy każdy może go obejrzeć w urzędzie i na stronie internetowej. Wtedy można składać uwagi do planu, tzn. propozycje zmian do zaprezentowanego projektu.

 

Więcej o planowaniu przestrzennym znajdziesz w broszurze PLAN MIEJSCOWY O co tu chodzi?

 

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania tego planu miejscowego znajdziesz też
 
Twoja opinia się liczy!