nagłówek strony
-A A +A

Jaki plan miejscowy dla rejonu centrum lokalnego osiedla Zielona w Dzielnicy Wesoła?

Czas trwania: 
pt, 27/05/2022 (Cały dzień) - pon, 20/06/2022 (Cały dzień)

Rozpoczęliśmy zbieranie wniosków do planu miejscowego dla rejonu centrum lokalnego osiedla Zielona w Wesołej.

 

Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić tę okolicę. W Warszawie plany ustalają, w jaki sposób można budować i przebudowywać budynki, ulice czy place. W planach zapisujemy też, którędy poprowadzić sieć infrastruktury czy jak urządzić tereny zieleni, parki i skwery.

 

Jeśli masz potrzeby lub pomysły związane z tym terenem, teraz jest czas, żeby je zgłosić.

 

Więcej informacji o tym terenie

 

Obszar objęty planem leży w północno-zachodniej części dzielnicy Wesoła. Teren ten ma powierzchnię około 32 ha i znajduje się na styku dzielnic: Wesoła, Wawer oraz Rembertów.

 

W obszarze planu jest rejon centrum lokalnego osiedla Zielona w dzielnicy Wesoła u zbiegu ulic Wspólnej i Brata Alberta wraz z terenami przyległymi. Jest to teren w większości zainwestowany.

 

W centralnej części planu, w rejonie ronda Śmigielskiego znajduje się zabudowa usługowa. Tereny na wschód od ul. Łaguny, pomiędzy ul. Szeroką i Warszawską, pokryte są zwartym kompleksem leśnym z pojedynczo występującą zabudową jednorodzinną. Na pozostałym obszarze przeważa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

 

 

Aktualnie teren sporządzanego planu objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego tereny Wesołej – Zielonej, Wesołej – Grzybowej, Wesołej – Groszówki – część I (uchwała Nr LVIII/1778/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 9 lipca 2009), za wyjątkiem części uchylonej wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 kwietnia 2018 roku (sygn. akt. II OSK 2067/17).

 

Objęcie obszaru nowym planem miejscowym pozwoli na wprowadzenie zapisów umożliwiających wykształcenie centrum lokalnego dzielnicy Wesoła, tworzącego spójną kompozycję przestrzenną, podkreślającą rangę tego miejsca. Nowo sporządzany plan miejscowy zakłada ustalenie zakresu funkcjonalnego terenów oraz parametrów zabudowy, pozwalających na wykreowanie wysokiej jakości przestrzeni, wykorzystującej potencjał tego miejsca.

 

Konsultacje społeczne trwały od 27 maja do 20 czerwca 2022 roku

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 

Udział mieszkańców w sporządzaniu planu musi  mieć charakter sformalizowany – to znaczy swoje potrzeby trzeba zgłosić na piśmie w formie tak zwanego wniosku do planu.

 

Możesz złożyć wniosek do planu do 20 czerwca 2022 roku

 

Wzór wniosku:

 

Jeśli chcesz pomóc poinformować swoje sąsiadki i sąsiadów – wydrukuj i powieś na klatce plakat!

 

Kto może złożyć wniosek do planu?

 

Każdy może zgłaszać swoje potrzeby dotyczące otaczającej przestrzeni, które chciałby, aby zostały w planie uwzględnione. Wszystkie głosy są tak samo ważne. Nie ma znaczenia, czy jest się właścicielem gruntu, mieszkańcem obszaru objętego planem czy jakiegokolwiek innego fragmentu miasta, czy reprezentuje się tylko własny interes lub potrzeby grupy osób, stowarzyszenia, fundacji itp. Każda sprawa jest indywidualnie rozpatrywana przez autorów planu – urbanistów i architektów, a ostatecznie przez Prezydenta i radnych. 

 

Warto wyrazić swoją opinię i zgłosić propozycje, ponieważ złożone teraz wnioski pomogą projektantom przygotować lepszy plan.

 

Jak złożyć wniosek do planu?

 

  • pocztą na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa
  • osobiście  w kancelarii głównej m.st. Warszawy, kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego lub w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w dzielnicy
  • elektronicznie przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego Profilem Zaufanym za pośrednictwem platformy ePUAP  

 

Wniosek złożony w terminie zostanie rozpatrzony przy opracowywaniu projektu planu. Nie otrzymasz odpowiedzi, ale możesz później sprawdzić podczas wyłożenia projektu planu, czy Twój wniosek został uwzględniony w ustaleniach planu.

 

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

 

Co to jest plan miejscowy?

 

Plan miejscowy (czyli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ‒ MPZP) to dokument, który określi, jak będzie można przestrzennie urządzić daną okolicę. Plan jest lokalnym aktem prawa. Tak jak ustawy uchwalane przez Sejm regulują, co można robić (a czego nie można) na poziomie całego kraju, tak w Warszawie plany miejscowe, uchwalane przez Radę Warszawy, ustalają sposób zagospodarowania obszarów na terenie miasta. 

 

Plany miejscowe sporządzają architekci i urbaniści przy wsparciu wielu ekspertów: socjologów, ekonomistów, inżynierów. Plany miejscowe nie są martwymi dokumentami. Ilekroć inwestor występuje o pozwolenie na budowę na obszarze gdzie obowiązuje plan miejscowy, musi przedstawić projekt architektoniczny zgodny z ustaleniami planu. Plany stanowią zatem gwarancję utrzymania ładu przestrzennego w przyszłości.

 

Na jakich etapach możesz włączyć się w tworzenie planu?

 

Udział mieszkańców w sporządzaniu planu jest przewidziany w dwóch momentach procedury.

 

Po raz pierwszy – zaraz po tym, jak Prezydent poinformuje o przystąpieniu do sporządzania planu – można składać wnioski do planu. We wnioskach można napisać wszystko, co byśmy chcieli, żeby zmieniło się na obszarze objętym planem (albo pozostało tak, jak jest).

 

Po raz drugi mieszkańcy mogą podzielić się opinią, kiedy już przygotowana jest przez urbanistów i urząd pierwsza propozycja projektu planu. Wtedy jest on wykładany do publicznego wglądu – to znaczy każdy może go obejrzeć w urzędzie i na stronie internetowej. Wtedy można składać uwagi do planu, tzn. propozycje zmian do zaprezentowanego projektu.

 

Więcej o planowaniu przestrzennym znajdziesz w broszurze PLAN MIEJSCOWY O co tu chodzi?

 

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania tego planu miejscowego znajdziesz też
 
Twoja opinia się liczy!