nagłówek strony
-A A +A

 

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr

Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

z dnia

 

 

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 

1. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE (sporządzane we współpracy z wnioskodawcą)

 

 1. opis osiągniętych rezultatów (w tym informacja czy i jakie zakładane cele realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte oraz liczbowe określenie skali zrealizowanych działań),
 2. ocena realizacji harmonogramu działań oraz budżetu zadania, stanowiących załącznik do umowy.

 

 

2. SPRAWOZDANIE Z WZAJEMNYCH ŚWIADCZEŃ

 

 1. Po stronie wnioskodawców (sporządzają wnioskodawcy):

 

 1. zestawienie świadczeń pracy społecznej,
 2. zestawienie świadczeń rzeczowych,
 3. zestawienie faktur.

 

 1. Po stronie m.st. Warszawy (sporządza kierownik komórki):

 

 1. zestawienie świadczeń rzeczowych,
 2. zestawienie faktur.

 

Odpowiedzi

251
Vote up!

Uwaga przesłana mailem na adres konsultacje@um.warszawa.pl przez Komisję Dialogu Społecznego ds. organizacji wspierających

 

 

2. Sprawozdanie z wzajemnych świadczeń,

 

A. Po stronie wnioskodawcy (sporządzają wnioskodawcy):

 1. zestawienie świadczeń pracy społecznej
 2. zestawienie świadczeń rzeczowych
 3. zestawienie dokumentów (w tym faktur i rachunków)

B. Po stronie m.st. Warszawy (sporządza kierownik komórki):

 1. zestawienie świadczeń rzeczowych
 2. zestawienie dokumentów (w tym faktur i rachunków)

 

Proponujemy także utworzenie księgi / bazy inicjatyw lokalnych, zbierających dane o wszystkich inicjatywach realizowanych w Warszawie.

 

UZASADNIENIE

Sformułowanie „zestawienie faktur” może być rozumiane zbyt wąsko. Dowodami księgowymi są też Rachunki.