nagłówek strony
-A A +A

Dla NGO: Jaki Program wspierania rodziny?

Czas trwania: 
pt, 25/03/2022 (Cały dzień) - pt, 22/04/2022 (Cały dzień)

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Programu wpierania rodziny m.st. Warszawy na lata 2022-2024.

 

Program wpierania rodziny m.st. Warszawy na lata 2022-2024 (zwany dalej „Programem”) stanowi realizację obowiązków nałożonych na m.st. Warszawę ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Po zakończeniu konsultacji społecznych projekt Programu trafi pod obrady Rady m.st. Warszawy.

 

Głównym celem Programu jest zapewnienie wsparcia dzieciom i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej. W Programie zostały opisane trzy cele szczegółowe oraz działania, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia tych celów. W diagnozie opisana została problematyka rodzin doświadczających trudności opiekuńczo-wychowawcze, a także zasoby Miasta w zakresie pomocy tym rodzinom. Jednym z załączników do Programu jest koncepcja standardów organizacji i pracy placówek wsparcia dziennego. Zamieszczone mapy kumulacji problemów społecznych m.st. Warszawy, mają służyć do planowania działań w obszarach, które wymagają szczególnego wsparcia.

 

Treść projektu Programu oraz formularz konsultacji projektu znajdują się na stronie internetowej poniżej oraz są dostępne bezpośrednio w Biurze Pomocy i Projektów Społecznej przy ul. Leona Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa, w godzinach 8.00-16.00, po wcześniejszym umówieniu się pod numerem tel. 22 443 14 74. 

 


Konsultacje trwały od 25 marca do 22 kwietnia 2022


 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 
  1. Weź udział w spotkaniach konsultacyjnych online: 
  • 6 kwietnia o godz. 11
  • 14 kwietnia o godz. 12

  

UWAGA: W spotkaniu online w aplikacji MS Teams może uczestniczyć ograniczona liczba osób. Prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres anoga@um.warszawa.pl. Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy w mailu zwrotnym. 

  

  1. Przedstaw pisemne uwagi do projektu Programu na formularzu do zgłaszania uwag (do pobrania na stronie internetowej poniżej).

 

Wypełniony formularz należy dostarczyć do 22 kwietnia 2022 w jednej z form:
 

  • e-mailem na adres poczty elektronicznej: profilaktyka@um.warszawa.pl
  • na adres: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ul.  ul. Leona Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa 
  • faksem: 22 443 14 42

 


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

podstawa prawna: Uchwała Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Załączniki: 
Plik: Formularz do zgłaszania uwag, rozmiar pliku: 25.51 KB
Pobierz
Plik: Załacznik nr 1 do Programu, rozmiar pliku: 84.51 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 2 do Programu, rozmiar pliku: 148.01 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 3 do Programu, rozmiar pliku: 279.51 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 4 do Programu, rozmiar pliku: 62.51 KB
Pobierz