nagłówek strony
-A A +A

DLA NGO: Konsultacje projektu Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2019 r.

Czas trwania: 
czw, 27/09/2018 (Cały dzień) - śr, 03/10/2018 (Cały dzień)

Zapraszamy organizacje pozarządowe do zgłaszania uwag i propozycji do całej treści projektu Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2019 roku. Czekamy na Państwa spostrzeżenia dotyczące problemów związanych z używaniem i nadużywaniem alkoholu, które powinny zostać uzupełnione w Programie. Zgłoszone uwagi zostaną przeanalizowane przez zespół roboczy w kontekście wytycznych z dokumentów strategicznych wymienionych w opisie konsultacji, które wyznaczają ramy realizacji i możliwości finansowania.

 

Proces konsultacji będzie obejmował możliwość zgłoszenia propozycji i uwag na formularzu konsultacyjnym, zgłaszania osobiście propozycji i uwag w Punkcie konsultacyjnym w siedzibie Biura Pomocy i Projektów Społecznych.

 

Następnie zostanie powołany zespół roboczy zgłoszonych propozycji, który rozpatrzy wszystkie zgłoszone kwestie. W skład zespołu wejdą przedstawiciele organizacji pozarządowych i Urzędu.

 

Na zakończenie planowane jest przygotowanie raportu z konsultacji społecznych, w którym zawarta będzie informacja o przyjęciu lub odrzuceniu uwag wraz z uzasadnieniem.


Konsultacje trwały do 3 października 2018 roku

Przeczytaj projekt programu >>>

Zapoznaj się z raportem >>>


Program określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki uzależnień oraz minimalizacji szkód społecznych wynikających z używania alkoholu.

 

Podstawą niniejszego dokumentu są zadania własne gminy wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dokument zawiera szereg działań, zgodnych zarówno z kierunkami zawartymi w ww. ustawie jak i w innych dokumentach strategicznych na poziomie ogólnopolskim i lokalnym:

 

 • Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych m.st. Warszawy na lata 2009-2020
 • Programem Rodzina na lata 2010-2020
 • Programem Wspierania Rodziny m.st. Warszawy na lata 2016-2018
 • Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy do roku 2020

 

Program składa się z diagnozy opisującej problemy związane z używaniem alkoholu, charakterystykę obszarów kumulacji problemów społecznych w Warszawie. W Programie opisano zasoby Miasta w zakresie pomocy osobom uzależnionym, ich rodzinom, dzieciom i młodzieży, zagrożonych wykluczeniem społecznym, również w kontekście Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku. Opisana została też koncepcja Lokalnego Systemu Wsparcia.

 

Ponadto w Programie określono cele i poziomy wsparcia. Cele szczegółowe zostały doprecyzowane w harmonogramie, w którym uporządkowane są zadania i ich realizatorzy oraz wskaźniki.

 

Ponieważ dzielnice m.st. Warszawy na podstawie Programu opracowują harmonogramy działań lokalnych uwzględniające specyfikę dzielnic, doprecyzowane zostały wymagania wobec tych dokumentów i sposób finansowania poszczególnych celów.

Dalej opisane są zadania i kompetencje Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy i Dzielnicowych Zespołów.

 

Zamieszczone mapy kumulacji problemów społecznych dla każdej dzielnicy m.st. Warszawy, mają służyć do planowania działań w poszczególnych obszarach dzielnic, które wymagają szczególnego wsparcia. Przy czym zarządy dzielnic mogą doprecyzować obszary zalecanej szczególnej koncentracji działań.

 

W Programie zostały umieszczone zaktualizowane mapy kumulacji problemów społecznych dla dzielnic m.st. Warszawy.

 

W Programie umieszczono również standardy:

 1. Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego
 2. Jakości programów profilaktycznych realizowanych w szkołach i placówkach oświaty oraz placówkach wsparcia dziennego
 3. Zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży
 4. Klubu dziecka i rodzica
 5. Lokalnego Systemu Wsparcia
 6. Badania "Tajnego Klienta"
 7. Pracy środowiskowej
 8. Placówki Wsparcia Dziennego
Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 3 października 2018 roku:

 

 • e-mailem na: konsultacje@um.warszawa.pl
 • na adres: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa
 • faksem 22 443 14 42
 • osobiście w punkcie konsultacyjnym przy ul. Niecałej 2, pok. 16 lub 17:
 • 28 września(piątek), w godz. 8:00 – 16:00
 • 1 października (poniedziałek), w godz. 14:00 – 18:00
 • 2 października (wtorek), w godz. 8:00 – 16:00

 


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Polityki i Projektów Społecznych

Załączniki: 
Plik: Fornularz do zgłaszania uwag, rozmiar pliku: 37.01 KB
Pobierz
Plik: Projekt programu do konsultacji , rozmiar pliku: 2392.42 KB
Pobierz
Plik: Sprawozdanie z konsultacji, rozmiar pliku: 202.27 KB
Pobierz