nagłówek strony
-A A +A

DLA NGO: Konsultacje projektu Programu Przeciwdziałania Zakażeniom HIV i Działań Na Rzecz Osób Żyjących z HIV na lata 2019-2021

Czas trwania: 
wt, 21/08/2018 (Cały dzień) - śr, 12/09/2018 (Cały dzień)

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Programu Przeciwdziałania Zakażeniom HIV i Działań Na Rzecz Osób Żyjących z HIV na lata 2019-2021 .

 

Treść projektu uchwały, uzasadnienia i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej poniżej oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Biura Pomocy i Projektów Społecznych przy ul. Niecałej 2 w pok.17.

 


Konsultacje trwają do 12 września 2018 r.

Przeczytaj projekt programu >>> i zgłoś uwagi >>>


 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Wypełniony formularz należy dostarczyć do 12 września 2018r:

 

  • e-mailem na: wniziolek@um.warszawa.pl
  • na adres Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ul. Niecała 2 00-098 Warszawa
  • faksem 22 443 34 00

 


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Podstawa prawna: Uchwała Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Warszawską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. U. Woj. Maz. poz. 2933).