nagłówek strony
-A A +A

DLA NGO: Konsultacje projektu Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w m.st. Warszawie na lata 2019-2021

Czas trwania: 
wt, 26/03/2019 - 00:00 - śr, 17/04/2019 - 09:11

Prezydent m.st. Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w m.st. Warszawie na lata 2019-2021

 

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2018.998 – j.t.), która weszła w życie 1 stycznia 2012 r. wprowadziła znaczące zmiany w systemie opieki nad dzieckiem i rodziną, w tym wyraźnie podzieliła kompetencje między samorząd gminny i powiatowy w zakresie: pracy z rodziną - co należy do zadań własnych gmin - i organizacji pieczy zastępczej – co należy do zadań własnych powiatu. Należy przypomnieć w tym miejscu, że umieszczenie dziecka w systemie pieczy zastępczej powinno być ostatecznością, po wykorzystaniu przez gminę wszystkich możliwych form wsparcia rodziny naturalnej, a celem umieszczenia dziecka w środowisku zastępczym jest stworzenie warunków pomocy i pozytywnych zmian w rodzinie, aby dziecko mogło powrócić pod opiekę rodziców. Natomiast w sytuacji, gdy jest to niemożliwe, prowadzone są działania pozwalające na przysposobienie dziecka lub przygotowanie go do samodzielnego i odpowiedzialnego życia poprzez zaspokojenie potrzeb bytowych, zdrowotnych, emocjonalnych, edukacyjnych, kulturalno - edukacyjnych.

 

Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w m.st. Warszawie na lata 2019-2021 został opracowany na podstawie wyników badania ewaluacyjnego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w m.st. Warszawie na lata 2016–2018. Raport przeczytasz tutaj >>>

 


Konsultacje trwały od 27 marca do 5 kwietnia 2019 r.

Zapoznaj się ze sprawozdaniem >>>


Przeczytaj projekt Programu:

wersja PDF >>>

wersja DOC >>>


Treść projektu uchwały i Programu oraz formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej poniżej oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Biura Pomocy i Projektów Społecznych przy ul. Niecałej 2 w pok. 114, w godzinach 8.00–16.00.

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Wypełniony formularz należy dostarczyć do 5 kwietnia 2019 roku na:

  • adres poczty elektronicznej a.bernacka@um.warzszawa.pl albo
  • numer faksu  22 443 14 42 albo
  • adres siedziby Biura Pomocy i Projektów Społecznych, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa

 

 


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy

Podstawa prawna: Uchwała Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 roku  w sprawie szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 2933)
 

Załączniki: 
Plik: Formularz do zgłaszania uwag, rozmiar pliku: 47.51 KB
Pobierz
Plik: Projekt uchwały , rozmiar pliku: 24.51 KB
Pobierz
Plik: Projekt uzasadnienia do uchwały, rozmiar pliku: 25.01 KB
Pobierz
Plik: Sprawozdanie z konsultacji, rozmiar pliku: 145.79 KB
Pobierz