nagłówek strony
-A A +A

DLA NGO: Jaka strategia rozwiązywania problemów społecznych w Warszawie?

Czas trwania: 
śr, 04/03/2020 (Cały dzień) - pon, 01/06/2020 (Cały dzień)

Chcemy skuteczniej wspierać osoby i rodziny w trudnych sytuacjach, których nie są w stanie przezwyciężyć samodzielnie, dlatego przygotowujemy nową strategię. W 2020 roku kończy się obecnie obowiązująca Społeczna Strategia Warszawy- strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2009-2020. 

 

Wiele kwestii społecznych dotyczących mieszkańców Warszawy zostało ujętych w Strategii rozwoju Warszawa 2030. Odwołując się do tego ogólniejszego dokumentu, nowa strategia rozwiązywania problemów społecznych będzie skupiała się na profilaktyce oraz doskonaleniu systemu wsparcia, tak, żeby było ono kompleksowe, innowacyjne a zarazem „szyte na miarę”.

 

Obecnie trwają prace nad diagnozą sytuacji społecznej w Warszawie.

Diagnoza zawiera: 

  • zidentyfikowane problemy społeczne, np. dotyczące osób starszych, relacji międzyludzkich, niepełnosprawności, uzależnień, przemocy w rodzinie, bezdomności, barier w korzystaniu z pomocy,

  • trendy wskazujące, z jakimi wyzwaniami społecznymi Warszawa będzie się mierzyć w kolejnych latach, 

  • kierunki rozwiązywania problemów społecznych.

 

Z projektem diagnozy mogą się Państwo zapoznać na stronie http://www.konsultacje.um.warszawa.pl/jaka_strategia_rozwiazywania_problemow_spolecznych_w_warszawie

 


Uwagi dotyczące diagnozy można było przesyłać do 24 marca 2020

Zobacz podsumowanie tego etapu >>>


 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 
  • Organizacje pozarządowe prosimy o przekazywanie uwag w załączonym formularzu. Uwagi i sugestie, a także dodatkowe źródła informacji istotnych dla strategii rozwiązywania problemów społecznych można przekazywać na adres koordynacja.ps@um.warszawa.pl do 24 marca 2020 r..
  • Zapraszamy na spotkanie 12 marca (czwartek) godzina 17.00 – 20.00 w Urzędzie Dzielnicy Bielany, ul. Żeromskiego 29, wejście B od ul. Jarzębskiego. Podczas tego spotkania przedstawimy diagnozę sytuacji społecznej.

 

Co się wydarzy później?

Po zakończeniu konsultacji diagnozy przygotujemy podsumowanie tego etapu konsultacji. Diagnoza zostanie uzupełniona bądź skorygowana zgodnie z uwagami zgłoszonymi w procesie konsultacji społecznych.

 

Następnie odbędą się warsztaty w dzielnicach. Zaprosimy Państwa do opracowania dzielnicowych wariantów strategii. Wspólnie wypracujemy priorytety dzielnicowe na kolejne lata. Po tym etapie również przygotujemy podsumowanie prac w dzielnicach.

 

W maju odbędzie się spotkanie podsumowujące prace w dzielnicach i prezentacja projektu strategii rozwiązywania problemów społecznych. Po tym etapie przygotujemy raport podsumowujący wszystkie etapy konsultacji społecznych strategii.

 

Po zakończeniu konsultacji społecznych projekt strategii trafi pod obrady Rady Miasta.

 


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Podstawa prawna:

Uchwała Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Warszawską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. U. Woj. Maz. poz. 2933).

Zarządzenie nr 1868/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia standardów dokumentów programujących rozwój m.st. Warszawy.

Zarządzenie nr 1277/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia systemu zarządzania strategią rozwoju miasta

art. 16b, art. 17 ust. 1 oraz 19 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r.poz.1507 t.j.)

 

[1] Zgodnie z art. 16b, art. 17 ust. 1 oraz 19 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r.poz.1507 t.j.) gmina i powiat mają obowiązek opracować strategię rozwiązywania problemów społecznych. Struktura i zakres tematyczny dokumentu został określony w ww. ustawie. Dokument ten musi uwzględniać programy pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

 

 

Załączniki: 
Plik: Formularz do zgłaszania uwag, rozmiar pliku: 37.01 KB
Pobierz