nagłówek strony
-A A +A

Projekt E

 

 

OPIS PROJEKTU

 

W projekcie zaproponowano zazielenienie znaczącej części placu. Trawniki i przestrzenie zielone obsadzone różnorodną roślinnością znalazły się w miejscach, gdzie przed wojną znajdowały się budynki. Uzupełnia je posadzka z bruku w układzie nawiązującym do przedwojennych ulic. W miejscach, gdzie dawniej znajdowały się dziedzińce kamienic, projekt przewiduje: częściowo zachowanie istniejących posadzek lub wykorzystanie materiałów z innych miejsc dzisiejszego placu – a częściowo zazielenienie (np. dwa zagajniki), jeden z dziedzińców byłby miejscem ekspozycji rzeźb a kilka „podwórzy” mieliby zaprojektować użytkownicy placu. 

 

Powierzchnia placu została zaprojektowana jako pokonująca różnice wysokości za pomocą łagodnych nachyleń. Trybuna honorowa ma zostać odtworzona w miejscu, w którym znajduje się obecnie, a w jej sąsiedztwie ma zostać posadzony zagajnik wypełniający część przestrzeni dawnego podwórza, której resztę mają zająć kwiaty. Kandelabry mają zostać umieszczone w różnych miejscach placu.

 

 

OBEJRZYJ PROJEKT E

 

 

OPINIA SĄDU KONKURSOWEGO

Praca 38 (numery projektów są numerami nadanymi pracom w konkursie)

 

Opinia: Praca wydobywa różnorodne warstwy historii i kontekst dawnej Warszawy poprzez wpisanie w posadzkę utwardzonej nawierzchni dawnych ulic i zielonych kwartałów. Koncepcja placu oparta jest na całościowo potraktowanej, jednorodnej przestrzeni. Przedstawiono różnorodne scenariusze funkcjonowania od sformalizowanych do spontanicznych, od grupowych do indywidualnych.

 

Projekt podejmuje temat pustki, sposobu użytkowania placu i niezagospodarowanej przestrzeni, która uzyskuje charakter przestrzeni sprzyjającej różnym formom przebywania z niej. Zamiast dodawać odejmuje. Operuje innym językiem przestrzennym. Z koncepcją przestrzenną koresponduje idea natury łączącej warstwy historyczne.

Pozostałości historyczne (w tym trybuna) potraktowano jak relikty w wyjątkowy sposób redefiniując ich znaczenie.

 

Zalecenia: Sąd konkursowy zaleca rozważenie zachowania w większym stopniu płyty głównej PKiN. W dalszych fazach opracowania należy rozważyć wprowadzenie rozwiązań ułatwiających poruszanie się osób pieszych oraz możliwość przejazdu ciężkich pojazdów transportowych obsługujących instytucje kultury.

Dopracowania wymagają rozwiązania zieleni i dobór małej architektury.

 

Uzasadnienie wyboru pracy: Nagrodę przyznano za niestandardowe rozwiązanie miejskiej przestrzeni publicznej i odniesienie się do przeszłości we współczesnej formie.